No edit permissions for Čeština

Předmluva


Śrī Caitanya-caritāmṛta Śrīly Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho je hlavní dílo o životĕ a učení Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua. Caitanya Mahāprabhu započal v Indii zhruba před pĕti sty lety velké společenské a náboženské hnutí, které přímo či nepřímo ovlivnilo pozdĕjší náboženské a filosofické myšlení nejen v Indii, ale po celém svĕtĕ. To, že se vliv Śrī Kṛṣṇy Caitanyi tolik rozšířil, je z velké části zásluha úsilí Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy, překladatele a komentátora tohoto díla a zakladatele a ācāryi (duchovního vůdce) Mezinárodní společnosti pro vĕdomí Kṛṣṇy.
 


Śrī Caitanya Mahāprabhu je tedy osobností značného historického významu. Naše konvenční metoda historické analýzy – nahlížení na človĕka jako na produkt své doby – zde však vychází naprázdno, protože Śrī Kṛṣṇa Caitanya je osobnost, která se vymyká omezenému historickému rámci.
 


V dobĕ, kdy lidé na Západĕ začínali zkoumat strukturu fyzického vesmíru a obeplouvat svĕt při hledání nových oceánů a kontinentů, Śrī Kṛṣṇa Caitanya na Východĕ zahajoval a řídil revoluci zamĕřenou na vĕdecké poznání svrchované duchovní povahy človĕka.
 


Hlavními historickými zdroji životopisu Śrī Kṛṣṇy Caitanyi jsou kadaci (deníky), které si vedli Murāri Gupta a Svarūpa Dāmodara Gosvāmī. Murāri Gupta, lékař a blízký společník Śrī Kṛṣṇy Caitanyi, si zapsal rozsáhlé poznámky o prvních čtyřiadvaceti letech Jeho života, které vrcholí Jeho zasvĕcením do stavu odříkání, sannyāsu.Události druhé části osmačtyřicetiletého života Caitanyi Mahāprabhua jsou zaznamenány v deníku Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho, dalšího z Jeho důvĕrných společníků.
 


Śrī Caitanya-caritāmṛta je rozdĕlena do tří částí zvaných līly, což doslovnĕ znamená „zábavy“ – Ādi-līlā (rané období), Madhya-līlā (střední období) a Antya-līlā (závĕrečné období). Zápisky Murāriho Gupty tvoří základ Ādi-līly a deník Svarūpy Dāmodara poskytuje podrobnosti pro Madhya- a Antya-līlu.
 


Prvních dvanáct kapitol Ādi-līly tvoří úvod do celého díla. Odkazy na védská písma Kṛṣṇadāsa Kavirāja dokládá, že Caitanya Mahāprabhu je avatāra (inkarnace) Boha v současném vĕku Kali, který začal před pĕti tisíci lety a charakterizuje ho materialismus, pokrytectví a rozbroje. Autor také dokazuje, že Caitanya Mahāprabhu je totožný s Pánem Kṛṣṇou, a vysvĕtluje, že sestupuje proto, aby pokleslé duše tohoto zdegradovaného vĕku štĕdře obdaroval čistou láskou k Bohu šířením saṅkīrtanu – doslova „společného oslavování Boha“ – především organizováním rozsáhlého veřejného zpívání mahā-mantry (velkého zpĕvu pro osvobození). Ve dvanácté kapitole tohoto úvodu navíc Kṛṣṇadāsa Kavirāja odhaluje skrytý význam zjevení Pána Caitanyi v tomto svĕtĕ, popisuje ostatní avatārysestupující s Ním a hlavní oddané a shrnuje Jeho učení. Ve zbývající části Ādi-līly, v kapitolách třináct až sedmnáct, autor krátce líčí božské zrození Pána Caitanyi a Jeho život až do přijetí řádu odříkání. Tento popis zahrnuje Jeho dĕtské zázraky, školní léta, sňatek a rané filosofické střety, a také organizování masového saṅkīrtanového hnutí a občanské neposlušnosti vůči útlaku muslimské vlády.
 


Madhya-līlā, nejdelší ze tří částí, podrobnĕ líčí rozsáhlé a na události bohaté cesty Pána Caitanyi po celé Indii v roli odříkavého mnicha, učitele, filosofa, duchovního rádce a mystika. V tomto šestiletém období Śrī Caitanya Mahāprabhu předává své učení předním žákům. Diskutuje a konvertuje mnoho významných filosofů a teologů své doby včetnĕ následovníků Śaṇkary, buddhistů a muslimů a tisíce z nich začleňuje do rostoucího počtu svých stoupenců. Autor do této části zahrnuje i dramatický popis zázračného působení Śrī Caitanyi Mahāprabhua bĕhem obrovského svátku vozů (Ratha-yātrā) v Džagannáth Purí v Uríse.
 


Antya-līlā se týká posledních osmnácti let života Śrī Caitanyi strávených v částečném ústraní poblíž slavného Jagannāthova chrámu v Purí. Bĕhem tĕchto let se Śrī Kṛṣṇa Caitanya hloubĕji a hloubĕji nořil do tranzů duchovní extáze, která nemá obdoby v celé náboženské a literární historii, východní ani západní. Jeho trvalá a stále vzrůstající duchovní blaženost živĕ líčená očitým svĕdkem Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm, Jeho stálým společníkem v tomto období, se očividnĕ vzpírá výzkumům a popisným schopnostem moderních psychologů a fenomenologů zabývajících se náboženským prožitkem.
 


Autor tohoto významného klasického díla, Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī, který se narodil počátkem šestnáctého století, byl žákem Raghunātha dāse Gosvāmīho, důvĕrného následovníka Caitanyi Mahāprabhua. Raghunātha dāsa, proslulý asketa a svĕtec, si vyslechl a zapamatoval všechny činnosti Caitanyi Mahāprabhua, které mu vylíčil Svarūpa Dāmodara Gosvāmī. Když Śrī Caitanya Mahāprabhu a Svarūpa Dāmodara opustili tento svĕt, Raghunātha dāsa nebyl schopen snést bolest odloučení od tĕchto objektů své oddanosti a odešel do Vrindávanu s úmyslem spáchat sebevraždu skokem z kopce Góvardhanu. Ve Vrindávanu se však setkal se Śrīlou Rūpou Gosvāmīm a Śrīlou Sanātanou Gosvāmīm, dvĕma z nejdůvĕrnĕjších žáků Caitanyi Mahāprabhua. Ti ho přesvĕdčili, aby od sebevraždy upustil a vybídli ho, aby jim vyjevil duchovnĕ inspirující události z pozdĕjšího života Pána Caitanyi. Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī v té dobĕ také sídlil ve Vrindávanu a Raghunātha dāsa Gosvāmī ho obdařil úplným porozumĕním transcendentálního života Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
 


Učenci a oddaní, kteří byli současníky či témĕř současníky Śrī Kṛṣṇy Caitanyi Mahāprabhua, do té doby již napsali nĕkolik Jeho životopisů. Patří mezi nĕ Śrī Caitanya-carita Murāriho Gupty, Caitanya-maṅgala Locana dāse Ṭhākura a Caitanya-bhāgavata. Toto poslednĕ zmínĕné dílo Vṛndāvana dāse Ṭhākura, který byl považován za hlavní autoritu ohlednĕ života Śrī Caitanyi, bylo vysoce oceňováno. Při sepisování svého významného díla se Vṛndāvana dāsa obával, že bude příliš objemné, a proto se vyhnul obšírnému popisu mnoha událostí ze života Śrī Caitanyi Mahāprabhua, zvláštĕ tĕch pozdĕjších. Oddaní ve Vrindávanu toužili slyšet tyto pozdĕjší zábavy a požádali Kṛṣṇadāse Kavirāje Gosvāmīho, jenž mezi nimi požíval úcty jako velký svĕtec a učenec, aby napsal knihu vyprávĕjící dopodrobna tyto události. Na jejich žádost a se svolením a požehnáním Božstva Madana-mohana z Vrindávanu tedy začal psát Śrī Caitanya-caritāmṛtu, která je dnes díky své literární dokonalosti a filosofické důkladnosti obecnĕ považována za nejpřednĕjší dílo o životĕ a hlubokém učení Śrī Caitanyi Mahāprabhua.
 


Kṛṣṇadāsa Kavirāja Gosvāmī zahájil práci na tomto textu ve velmi pokročilém vĕku a s podlomeným zdravím, jak živĕ popisuje v textu samotném: „Nyní jsem příliš starý a trápí mĕ nemohoucnost. Při psaní se mi třesou ruce, nemohu si na nic vzpomenout a špatnĕ vidím a slyším. Přesto píši a to je velký zázrak.“ To, že dokončil nejvĕtší literární drahokam novovĕké Indie za tak nepříznivých podmínek, je určitĕ jeden z divů literární historie.
 


Jak bylo uvedeno výše, tento anglický překlad a výklad je dílem Jeho Božské Milosti A. C. Bhaktivedanty Swamiho Prabhupādy, nejvýznamnĕjšího učitele indických náboženství a filosofie na svĕtĕ. Výklad Śrīly Prabhupādy je založen na dvou bengálských komentářích, z nichž jeden napsal jeho guru, Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Gosvāmī, význačný védský učenec, učitel a svĕtec, který předpovĕdĕl: „Přijde doba, kdy se lidé z celého svĕta budou učit bengálsky, aby si mohli přečíst Śrī Caitanya-caritāmṛtu.“ Druhý komentář napsal Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura, otec Śrīly Bhaktisiddhānty Sarasvatīho, který byl průkopníkem šíření nauky Śrī Caitanyi Mahāprabhua v moderní dobĕ.
 


Śrīla Prabhupāda sám náleží do učednické posloupnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua a je prvním učencem, který systematicky přeložil do angličtiny hlavní díla následovníků Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Jeho dokonalá znalost bengálštiny a sanskrtu a důvĕrný vztah k učení Śrī Kṛṣṇy Caitanyi jsou vhodnou kombinací, která mu dodává pozoruhodnou způsobilost předložit toto významné klasické dílo anglicky hovořícímu svĕtu. Lehkost a jasnost, s níž vykládá obtížné filosofické pojmy, umožňují i čtenáři neznalému indické náboženské tradice porozumĕt tomuto hlubokému a velkolepému dílu a ocenit je. Celý text i s výkladem, jenž Bhaktivedanta Book Trust předkládá v bohatĕ ilustrovaných svazcích, představuje velmi významný příspĕvek intelektuálnímu, kulturnímu a duchovnímu životu současného človĕka.

 


— Vydavatelé
 Úpravy v tomto vydání se zakládají na přepisech původních nahrávek, na kterých Jeho Božská Milost A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupāda osobnĕ diktoval překlady, významy slov a výklady Śrī Caitanya-caritāmṛty.
 

« Previous Next »