No edit permissions for Čeština

Text 124

“koṭi-nāma-grahaṇa-yajña kari eka-māse
ei dīkṣā kariyāchi, haila āsi’ śeṣe

koṭi-nāma-grahaṇa – zpívání deseti miliónů jmen; yajña – takovou obĕť; kari – provádím; eka-māse – za jeden mĕsíc; ei – tento; dīkṣā – slib; kariyāchi – přijal jsem; haila – byl; āsi' – blížící se; śeṣe – ke konci.

„Slíbil jsem zpívat deset miliónů jmen za mĕsíc a nyní se tento slib blíží ke konci.“

VÝZNAM: Pokud nĕkdo pravidelnĕ celý mĕsíc zpívá 333 333 jmen dennĕ a potom přidá ještĕ deset navíc, pronese tak deset miliónů jmen. Oddaný tím uctívá Nejvyšší Osobnost Božství. Tomuto uctívání se říká yajña. Yajñaiḥ saṇkīrtana-prāyair yajanti hi su-medhasaḥ – ti, kdo mají vynikající inteligenci, přijmou tuto hari-nāma-yajñu, yajñu zpívání svatého jména Pána. Provádĕním této yajñi človĕk uspokojí Nejvyšší Osobnost Božství a dosáhne tak dokonalosti duchovního života. Haridāsa Ṭhākura patřil z vnĕjšího pohledu do muslimské rodiny. Protože však byl pohroužený do yajñi zpívání Hare Kṛṣṇa mahā-mantry, stal se řádnĕ zasvĕceným brāhmaṇou. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (3.33.6) se uvádí:

yan-nāmadheya-śravaṇānukīrtanād
yat-prahvaṇād yat-smaraṇād api kvacit
śvādo 'pi sadyaḥ savanāya kalpate
kutaḥ punas te bhagavan nu darśanāt

I když oddaný pochází z rodiny pojídačů psů, pokud se odevzdá Nejvyšší Osobnosti Božství, stává se kvalifikovaným brāhmaṇou okamžitĕ schopným provádĕní yajñi. Naproti tomu človĕk zrozený v rodinĕ brāhmaṇů musí předtím, než může být nazván saṁskṛta neboli očištĕný, počkat na dokončení očistných procesů. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (12.1.40) se dále uvádí:

asaṁskṛtāḥ kriyā-hīnā
rajasā tamasāvṛtāḥ
prajās te bhakṣayiṣyanti
mlecchā rājanya-rūpiṇaḥ

„Ve vĕku Kali se stanou vládci mlecchové neboli lidé nízkého původu, kteří nepodstoupili očistný proces saṁskār, nevĕdí, jak ho uplatnit v praktickém životĕ, a jsou zahaleni vášní a nevĕdomostí. Svými ateistickými činnostmi zcela pozřou občany.“ Človĕk, který není očištĕn předepsaným postupem saṁskār, se nazývá asaṁskṛta. Pokud však nĕkdo zůstane kriyā-hīna dokonce i poté, co byl očištĕn zasvĕcením, jinými slovy, pokud nedokáže uplatnit zásady čistoty ve svém životĕ, zůstává neočištĕným mlecchou či yavanou. Na druhé stranĕ vidíme, že Haridāsa Ṭhākura se narodil v rodinĕ mlecchy a yavany, ale stal se z nĕho Nāmācārya Haridāsa Ṭhākura, protože provádĕl nāma-yajñu každý den minimálnĕ 300 000 krát.

Zde také vidíme, že Haridāsa Ṭhākura svoji zásadu zpívat 300 000 jmen přísnĕ dodržoval. Když byla prostitutka neklidná, Haridāsa Ṭhākura jí sdĕlil, že musí nejdříve dokončit své zpívání a potom ji bude moci uspokojit. Haridāsa Ṭhākura ve skutečnosti zpíval nepřetržitĕ tři noci a tak dal prostitutce možnost ho poslouchat, což ji očistilo, jak bude zřejmé z následujících veršů.

« Previous Next »