No edit permissions for Čeština

Text 139

tabe sei veśyā gurura ājñā la-ila
gṛha-vitta yebā chila, brāhmaṇere dila

tabe – potom; sei – tato; veśyā – prostitutka; gurura – duchovního mistra; ājñā – pokyn; la-ila – přijala; gṛha-vitta – veškerý domácí majetek; yebā – cokoliv; chila – bylo; brāhmaṇerebrāhmaṇům; dila – dala.

Prostitutka potom podle pokynu svého duchovního mistra rozdala brāhmaṇům vše, co doma mĕla.

VÝZNAM: Nĕkdy je zde místo slova gṛha-vitta slovo gṛha-vṛtti. Vṛtti znamená „profese“. Gṛha-vṛtti prostitutky bylo okouzlit hlupáky a přimĕt je k sexu. Slovo gṛha-vṛtti zde však není vhodné. Správné slovo je gṛha-vitta, což znamená „vše, co mĕla doma“. Protože tato dívka svůj majetek nashromáždila prostitucí, byl to produkt jejího hříšného života. Pokud takovým majetkem obdarujeme brāhmaṇy a vaiṣṇavy, kteří díky svému pokroku v duchovním životĕ mohou tyto vĕci zamĕstnat ve službĕ Pánu, dárci to nepřímo pomůže, protože je tak zbaven hříšných reakcí. Kṛṣṇa slibuje: ahaṁ tvāṁ sarva-pāpebhyo mokṣayiṣyāmi – „Zachráním tĕ před následky všech hříchů.“ Když naši oddaní prosí o milodary nebo vybírají příspĕvky v podobĕ členských poplatků, jsou tyto peníze, které do hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy přicházejí, použity výlučnĕ pro rozvíjení vĕdomí Kṛṣṇy po celém svĕtĕ. Oddaní vĕdomí si Kṛṣṇy vybírají peníze od druhých pro službu Kṛṣṇovi a sami se spokojí s Kṛṣṇovým prasādam a čímkoliv, co jim Kṛṣṇa pro jejich živobytí pošle. Netouží po hmotném pohodlí. Vynakládají však velké úsilí na to, aby zamĕstnali majetek prostitutek nebo osob, které jsou více ménĕ jako prostitutky, ve službĕ Pánu, a tak je zbavili následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru přijímá peníze nebo jiné příspĕvky, ale nepoužívá je pro uspokojení svých smyslů. Čistý vaiṣṇava si o sobĕ myslí, že není schopen osvobodit od následků hříšného života ani jednoho človĕka, ale zamĕstnává tvrdĕ vydĕlané peníze lidí ve službĕ Pánu a tak je osvobozuje od následků jejich hříchů. Vaiṣṇavský guru nikdy nezávisí na příspĕvcích od svých žáků. Po vzoru Haridāse Ṭhākura si čistý vaiṣṇava nevezme od nikoho ani halíř, ale své následovníky nabádá, aby pro službu Pánu utratili vše, co mají.

« Previous Next »