No edit permissions for Čeština

Text 104

athāpi te deva padāmbuja-dvaya-
prasāda-leśānugṛhīta eva hi
jānāti tattvaṁ bhagavan-mahimno
na cānya eko ’pi ciraṁ vicinvan

atha – z toho důvodu; api – opravdu; te – Tvých; deva – můj Pane; pada-ambuja-dvaya – dvou lotosových nohou; prasāda – milosti; leśa – pouhým zlomkem; anugṛhītaḥ – obdařený; eva – zajisté; hi – opravdu; jānāti – zná; tattvam – pravdu; bhagavat – Nejvyšší Osobnosti Božství; mahimnaḥ – o velikosti; na – nikdy; ca – a; anyaḥ – jiný; ekaḥ – jeden; api – i když; ciram – po dlouhou dobu; vicinvan – spekulující.

„(Pán Brahmā řekl:) ,Můj Pane, je-li nĕkdo obdařen byť jen zlomkem milosti Tvých lotosových nohou, může porozumĕt velikosti Tvé osobnosti. Avšak ti, kdo se snaží poznat Nejvyšší Osobnost Božství spekulací, Tĕ nemohou poznat, ani když studují Védy po mnoho let.̀“

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.14.29) a je vysvĕtlen ve verši 84 šesté kapitoly Madhya-līly.

« Previous Next »