No edit permissions for Čeština

Text 44

rāja-mantrī rāmānanda — vyavahāre nipuṇa
rāja-prīti kahi’ dravāila prabhura mana

rāja-mantrī – diplomatický ministr; rāmānanda – Śrī Rāmānanda Rāya; vyavahāre – v chování; nipuṇa – velmi zkušený; rāja-prīti – lásku krále ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi; kahi' – popisující; dravāila – obmĕkčil; prabhura – Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua; mana – mysl.

Vždyť byl také Śrī Rāmānanda Rāya královým ministrem zbĕhlým v diplomacii. Jednal velmi obratnĕ a pouhým popisováním královy lásky ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi postupnĕ obmĕkčil Pánovu mysl.

Diplomat v hmotném svĕtĕ ví, jak jednat s lidmi, a to zvláštĕ v politických záležitostech. Nĕkteří z velkých oddaných Pána – jako například Rāmānanda Rāya, Raghunātha dāsa Gosvāmī, Sanātana Gosvāmī a Rūpa Gosvāmī – byli vládními úředníky a mĕli za sebou život bohatých hospodářů. Vĕdĕli proto, jak jednat s lidmi. Vidĕli jsme mnoho případů, kdy Rūpa Gosvāmī, Raghunātha dāsa Gosvāmī a Rāmānanda Rāya použili diplomacii ve službĕ Pánu. Když mĕli být otec a strýc Raghunātha dāse Gosvāmīho zatčeni, Raghunātha dāsa Gosvāmī je ukryl, osobnĕ se setkal s vládními zástupci a celou vĕc diplomaticky urovnal. To je pouze jeden případ. Jindy byl zase Sanātana Gosvāmī uvržen do žaláře za to, že odmítl dále pracovat jako ministr, a aby se vymanil z navábových spárů a mohl žít se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, podplatil žalářníka. A nyní vidíme Rāmānandu Rāye, Pánova nejdůvĕrnĕjšího oddaného, jak diplomaticky obmĕkčuje srdce Śrī Caitanyi Mahāprabhua, přestože se Pán s konečnou platností rozhodl s králem nesetkat. Diplomacie Rāmānandy Rāye a naléhavé prosby Sārvabhaumy Bhaṭṭācāryi i všech ostatních velkých oddaných nakonec uspĕly. Závĕr je, že diplomacie použitá ve službĕ Pánu je také druhem oddané služby.

« Previous Next »