No edit permissions for English

Text 249

haridāsa ṭhākura kahena, — “āmi ki karimu?
niyama kariyāchi, tāhā kemane chāḍimu?”

haridāsa ṭhākura — Haridāsa Ṭhākura; kahena — said; āmi ki karimu — what shall I do; niyama kariyāchi — I have made a vow; tāhā — that; kemane — how; chāḍimu — shall I give up.

Haridāsa Ṭhākura said, “My dear friend, what can I do? I have made a vow. How, then, can I give it up?”

« Previous Next »