No edit permissions for English

Text 60

“ihāṅ rahite nāri, yāmu ālālanātha
nānā upadrava ihāṅ, nā pāi soyātha”

ihāṅ rahite nāri — I cannot stay here; yāmu ālālanātha — I shall go to Ālālanātha; nānā — various; upadrava — disturbances; ihāṅ — here; nā pāi — I cannot get; soyātha — rest.

“I cannot stay here any longer,” the Lord said. “I shall go to Ālālanātha. There are too many disturbances here, and I cannot get any rest.

« Previous Next »