No edit permissions for Japanese

Text 157

prabhu kahe, — murāri, kara dainya saṁvaraṇa
tomāra dainya dekhi’ mora vidīrṇa haya mana

prabhu kahe — the Lord said; murāri — My dear Murāri; kara dainya saṁvaraṇa — please restrain your great humility; tomāra — your; dainya — humility; dekhi’ — seeing; mora — My; vidīrṇa haya mana — mind becomes disturbed.

The Lord said, “My dear Murāri, please restrain your unnecessary humility. My mind is disturbed to see your meekness.”

« Previous Next »