No edit permissions for Português

Text 125

sanātana kahe, — “dukha bahuta nā pāiluṅ
pāye vraṇa hañāche tāhā nā jāniluṅ

sanātana kahe — Sanātana Gosvāmī replied; dukha — pain; bahuta — much; nā pāiluṅ — I did not feel; pāye — on the soles; vraṇa hañāche — there were blisters; tāhā — that; nā jāniluṅ — I did not know.

Sanātana Gosvāmī replied, “I did not feel much pain, nor did I know that there were blisters because of the heat.

« Previous Next »