No edit permissions for Português

Text 142

svarūpera ṭhāṅi āche, laha tā likhiyā
vāsudeva ānandita pustaka pāñā

svarūpera ṭhāṅi — in the possession of Svarūpa Dāmodara; āche — they are; laha — you take; — them; likhiyā — copying; vāsudeva — Vāsudeva; ānandita — very glad; pustaka — the books; pāñā — getting.

“The books are being kept with Svarūpa Dāmodara, and you can get them copied.” Hearing this, Vāsudeva became very glad.

« Previous Next »