No edit permissions for Português

Text 112

tāṇḍava-nṛtya chāḍi’ svarūpere ājñā dila
hṛdaya jāniyā svarūpa gāite lāgila

tāṇḍava-nṛtya chāḍi’ — giving up such devastating dancing; svarūpere — unto Svarūpa Dāmodara; ājñā dila — gave an order; hṛdaya — mind; jāniyā — knowing; svarūpa — Svarūpa Dāmodara; gāite lāgila — began to sing.

After abandoning the dancing, the Lord ordered Svarūpa Dāmodara to sing. Understanding His mind, Svarūpa Dāmodara began to sing as follows.

« Previous Next »