No edit permissions for - pnd :: Temporary -

Глава 40

Молитвите на Акрӯра

Акрӯра започнал да отдава тези молитви: „Скъпи Господи, тук отдавам смирените си почитания на теб, защото Ти си върховната причина на всички причини и изначалната неизчерпаема личност Нряа. От пъпа Ти израства лотосов цвят, а от него се ражда Брахм, създателят на вселената. Тъй като Брахм е причината на този свят, Ти си причината на всички причини. Всички съставни елементи на космическото проявление: земя, вода, огън, въздух, етер, егото, цялата материална енергия, още природата, междинната енергия, живите същества, умът, сетивата, сетивните обекти и полубоговете, които управляват космическите работи, - произлизат от твоето тяло. Ти си Свръхдушата, която се намира във всичко, но никой не познава трансценденталната Ти форма. Всички в материалния свят са под влиянието на проявните форми на материалната природа. Полубоговете като Брахм, които се намират под влиянието на материалната природа, не познават напълно трансценденталното Ти битие, което е отвъд космическото проявление, изградено от трите проявни форми на материята. Великите мъдреци и мистици те обожават като Върховната Божествена Личност, изначалната причина на всички живи същества, на цялото космическо проявление и на всички полубогове. Те те обожават, защото в теб се намира всичко. Обожават те също и някои учени брхмаи, като извършват обредни церемонии. Те правят различни жертвоприношения в името на различни полубогове. Има и други, които са привлечени от култа към трансценденталното знание. Те са постигнали спокойствие и се стремят да изоставят всички материални дейности. Те те обожават с философските си търсения, които се наричат гна-йога.

Има предани, наречени бхгавата, които те обожават като Върховна Божествена Личност. След като бъдат въведени по правилен начин в пътя на Пачартра, те украсяват тялото си с тилак и обожават различните Ти виу-мӯрти форми. Има и други, като шиваитите, които следват различни чрии и те обожават във формата на Шива."

В Бхагавад-гӣт се казва, че обожаването на полубоговете е косвено обожание на Върховния Бог. Но такъв тип поклонение не съответства на истинската вяра, защото този, когото трябва да почитаме, е не някой друг, а Върховната Божествена Личност, Нряа. Полубоговете Брахм и Шива са въплъщения на материални качества, които произхождат пак от тялото на Нряа. Всъщност преди сътворението не е съществувал никой друг, освен Нряа, Върховната Божествена Личност. Обожаването на някой полубог не е на равнището на обожаването на Нряа.

Акрӯра казал: „Макар преданите на полубоговете да се съсредоточават върху съответния полубог, обожаването, което му отдават, се препраща на теб, защото Ти си Свръхдушата на всички живи същества, в това число и на полубоговете. През дъждовния сезон малките рекички се спускат по склоновете на планините, но понякога не успяват да стигнат до морето. Някои стигат, а други - не. Възможно е обожателите на полубоговете да те достигнат, но е възможно и обратното. Дали ще успеят, зависи от силата на обожанието им."

Според ведическите обичаи когато някой обожава определен полубог, трябва да извърши обред и за Нряа, Ягйешвара, защото в Бхагавад-гӣт се споменава, че полубоговете не могат да изпълнят желанията на последователите си без разрешението на Нряа, или Ка. Точните думи, използвани в Бхагавад-гӣт, са маяива вихитн хи тн, което означава, че полубоговете могат да дадат благословия само ако Върховният Бог ги упълномощи за това. Когато поклонникът на полубоговете възвърне разума си, може да разбере: полубоговете могат да дават благословия само когато са упълномощени от Върховния Бог. Тогава защо не обожавам направо Върховния Бог? Почитателите на полубоговете могат да се обърнат към Върховната Божествена Личност, но тези, които приемат полубоговете за окончателната истина, не могат да достигнат крайната цел.

Акрӯра продължил да се моли: „О, Господи, целият свят е изтъкан от трите проявления на материалната природа: добро, страст и невежество. Всички в този материален свят са покрити от тях, като се започне от Брахм и се стигне до неподвижните треви и дървета. О, Господи, отдавам Ти най-смирените си почитания, защото Ти се намираш отвъд въздействието на трите проявни форми на природата. Техните вълни завличат всеки, с изключение на теб. О, Господи, огънят е устата Ти, земята е краката Ти, слънцето е окото Ти, небето - пъпът Ти, а посоките - ушите Ти. Пространството е главата Ти, полубоговете - ръцете Ти, океаните и моретата - коремът Ти, а ветровете и въздухът - твоята сила и жизненост. Растенията и билките са космите по тялото Ти, облаците са косите Ти, планините - костите и ноктите Ти, дните и нощите - мигането на клепачите Ти, Праджпати (праотецът) - половите Ти органи, а дъждовете - семето Ти.

Скъпи Господи, всички живи същества - полубоговете от най-различен ранг, различните повелители, царе и други живи същества - се намират в теб, като неотделими частици от голямата единица. Човек не може да те узнае чрез експерименталното познание. Човек може просто да разбере, че трансценденталното Ти битие е като огромния океан, в който има толкова различни видове живи същества, или като плода кадамба, от който излизат дребни комари. О, Господи, всички вечни форми и инкарнации, които приемаш и които се появяват в този свят, целят да освободят живите същества от невежеството, илюзията и скръбта им. Затова хората могат да оценят божествените Ти инкарнации и забавления и вечно да славят дейностите Ти. Никой не може да си представи колко много форми и инкарнации имаш Ти, нито някой е в състояние да преброи вселените, които съществуват в теб.

О, нека отдам смирените си почитания на инкарнацията риба, която се появи по времето на унищожението, макар че причината на всички причини си Ти. Нека отдам смирените си почитания на Хаягрӣва, който уби демоните Мадху и Каиабха. Позволи ми да Ти отдам смирените си почитания за това, че се появи като огромна костенурка и повдигна голямата планина Мандара и за това, че се появи като глиган, за да спасиш земната планета, потънала във водите на Гарбходака. Нека отдам смирените си почитания на Нсихадева, който освободи всички предани от страшните мъчения на атеистите. Позволи ми да Ти отдам смирените си почитания, задето се появи като Вманадева, който покри трите свята само с крачките на лотосовите си крака. Нека Ти отдам смирените си почитания, защото Ти си Владетелят на Бхгу, който уби всички нерелигиозни управници по света. Нека Ти отдам почитта си, защото Ти си Бог Рма, който уби демона Рваа. Всички предани те обожават като Бог Рмачандра, старейшината на династията Рагху. Нека Ти отдам смирената си почит, защото Ти си Бог Всудева, Бог Сакаршаа, Бог Прадюмна и Бог Анируддха. Нека Ти отдам смирените си почитания, задето се появи като Бог Буда, за да объркаш демоните и атеистите. Нека отдам смирените си почитания на Калки, който се появява, за да накаже мнимите царе, които са стигнали до положението на млеччхи и са извън ведическите регулиращи принципи.

Скъпи Господи, всички в материалния свят са обусловени от илюзорната Ти енергия. Под влиянието на погрешното отъждествяване и неистинските притежания всички пътуват от тяло в тяло, следвайки пътя на плодоносните дейности и техните следствия. Скъпи Господи, аз не съм по-различен от тези обусловени души. Аз се заблуждавам, че съм щастлив от това, че притежавам дом, съпруга, деца, родина, имущество и влияние. Аз действам като насън, защото нито едно от тези неща не е вечно. Аз съм много глупав, защото постоянно съм погълнат от мисли за тях и ги приемам за истински и непреходни. О, Господи, тъй като имам невярна представа за себе си, аз съм приел какви ли не измамни неща, например това материално тяло, което не е духовно и е източник на всякакви страдания. Заблуден от такива схващания за живота, аз постоянно се разкъсвам от противоречащи си мисли и забравям, че Ти си изворът на трансценденталното удоволствие. Аз съм лишен от трансценденталното общуване с теб, аз съм глупаво създание, което изоставя оазиса, пълен с растителност, и отива да търси вода в пустинята. Обусловените души копнеят да утолят жаждата си, но не знаят къде да търсят вода. Те напускат мястото, където се намира изворът, и се втурват в безводната пустиня. О, Господи, аз съм напълно неспособен да владея ума си, постоянно влечен от необузданите сетива и мамен от плодоносните дейности и техните резултати. Затова интелигентността ми е много жалка. Скъпи Господи, никой, който се намира в обусловеното състояние на материалното съществуване, не може да проумее твоите лотосови крака. Но по някакъв начин аз успях да се приближа до тях и смятам, че това е безпричинната Ти милост към мен. Ти можеш да правиш каквото пожелаеш, защото си върховният властител. Аз разбирам, че когато някоя личност стане достойна да се освободи от пътя на многократното раждане и смърт, само по твоята безпричинна милост тя може да продължи да напредва по-нататък и да развие привързаност към безкористното предано служене на теб."

Акрӯра паднал по очи пред Бога и казал: „О, Господи, трансценденталната Ти вечна форма е изпълнена със знание. Човек може да получи пълно знание за нещата просто като съсредоточи ума си върху формата Ти, защото Ти си изначалният източник на знанието. Ти си върховен и могъщ и притежаваш всякакви енергии. Ти си Върховният Брахман и Върховната Личност, върховният владетел и господар на материалните енергии. Отдавам Ти смирените си почитания, защото Ти си Всудева, който поддържа цялото творение. Ти си всепроникващата Върховна Божествена Личност и Върховната Душа, която обитава всички сърца и ръководи действията ни. О, Господи, сега напълно се отдавам на теб. Моля те, дай ми закрилата си."

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху четиридесета глава на книгата „Ка, изворът на вечно наслаждение", наречена „Молитвите на Акрӯра".

« Previous Next »