No edit permissions for - pnd :: Temporary -

Глава 48

Ка удовлетворява преданите си

Дни наред Ка слушал от Уддхава подробности за посещението му във Вндвана, за положението на баща си и майка си, за гопӣте и пастирчетата. Бог Ка бил много доволен, че с наставленията си и с посланието, което им предал, Уддхава е успял да ги утеши.

После Бог Ка решил да отиде в дома на Кубдж, гърбавата жена, която на влизане в град Матхур го зарадвала със сандалов балсам. В Бхагавад-гӣт се казва, че Ка винаги се опитва да удовлетвори преданите си толкова, колкото те се опитват да го удовлетворят. Както преданите постоянно пазят образа на Ка в сърцата си, така Ка също мисли за тях. Когато Кубдж се превърнала в красива блудница, тя поискала от Ка да дойде в дома ѝ, за да се опита да го посрещне и обожава така, както тя умеела. Обикновено блудниците се опитват да задоволят гостите си, като им предлагат телата си да им се наслаждават. Но тази блудница, Кубдж, наистина била в плен на похотта и искала да удовлетвори с Ка своите сетива. Когато Ка поискал да отиде в дома ѝ, безусловно Той не изпитвал желания за сетивно наслаждение. Кубдж вече била удовлетворила сетивата му, като му дала сандаловия балсам. При молбата ѝ за сетивно наслаждение Той решил да отиде в дома ѝ не за да получи грубо удоволствие, а за да я превърне в чист предан. Хиляди богини на щастието постоянно служат на Ка, така че няма нужда Той да задоволява сетивата си, като ходи при блудници. Но Той решил да отиде там, защото е милостив към всички. Казва се, че луната не отдръпва светлината си дори от дома на недъгавия. По същия начин Ка никога не отказва трансценденталната си милост на никого, който му отдава служене, независимо дали му служи с похот, с гняв, със страх или с чиста любов. В Чайтаня чаритмта е казано, че дори ако някой иска да служи на Ка, но в същото време иска да удовлетвори и собствените си плътски желания, Ка така ще подреди нещата, че този предан да забрави похотливите си желания, напълно да се пречисти и постоянно да отдава служене на Бога.

Ка отишъл заедно с Уддхава в дома на Кубдж, за да изпълни обещанието си. Когато стигнал до къщата ѝ, видял, че навсякъде има украси, които възбуждат плътските желания на мъжете. Това предполага, че е имало много картини, изобразяващи голи тела, а над тях - балдахини и завеси, извезани с бисерни нанизи, че се виждали удобни постели и меки столове. Стаите били украсени с венци от цветя, били обилно напръскани с ароматна вода и в тях горели благовония. Осветявали ги красиви светилници.

Кубдж видяла, че Бог Ка идва в дома ѝ да я посети, както бил обещал, и веднага се изправила от стола си, за да го посрещне. Заобиколена от многобройните си приятелки, тя му заговорила с голямо уважение и почит. Тя предложила на Бог Ка удобно място за сядане и започнала да го обожава така, както подобавало на положението ѝ. И Уддхава бил посрещнат по подобен начин, но той не бил на равнището на Ка и седнал просто на пода.

Без да губи време както обикновено се прави в такива случаи, Ка влязъл в спалнята на Кубдж. Междувременно тя се изкъпала и намазала тялото си със сандалов балсам. Облякла се в красиви дрехи, сложила си ценни накити, украшения и гирлянди от цветя. Сдъвкала малко бетелови ядки и други възбуждащи ястия, напръскала се с благовония и се появила пред Ка. Усмихнатите ѝ очи и неспокойните ѝ вежди издавали женската ѝ свенливост и тя изящно застанала пред Бог Ка, известен като Мдхава, съпруг на богинята на щастието. Ка видял, че Кубдж стои пред него нерешително и хванал ръката ѝ, на която били нанизани гривни. Много нежно Той я притеглил близо до себе си и я накарал да седне до него. Само защото била подарила на Ка, Върховния Бог, сандалов балсам, Кубдж се освободила от всички греховни последици и можела да се наслаждава с него. Тя поела лотосовите крака на Ка и ги поставила на гърдите си, които изгаряли от огъня на страстта. Но щом усетила благоуханието от лотосовите крака на Ка, тя мигновено се освободила от всички похотливи желания. Тя имала възможността да прегърне Ка и да уталожи дълго лелеяното си желание Той да я посети в дома ѝ.

В Бхагавад-гӣт се казва, че преди да отдава трансцендентално любовно служене на Бога, човек трябва да се освободи от всички материални греховни последици. Кубдж била възнаградена с това само защото дала на Ка сандалов балсам. Тя поискала да удовлетвори Ка със занаята си, защото не била обучена да го обожава по никакъв друг начин. Бхагавад-гӣт потвърждава, че можем да обожаваме Бога дори с делничната си работа, ако искрено я извършваме за негово удоволствие. Кубдж казала на Ка: „Скъпи приятелю, моля те, остани при мен поне няколко дена, за да се наслаждаваш с мен. Скъпи лотосоок приятелю, не мога да те пусна толкова бързо. Моля те, изпълни молбата ми."

Във ведическите текстове се казва, че Върховната Божествена Личност има многобройни енергии. Според мнението на знаещите предани Кубдж представлява енергията на Ка пуруша-шакти, също както Шрӣматӣ Рдхрӣ представлява енергията му чит-шакти. Макар че Кубдж помолила Ка да остане с нея няколко дена, Той учтиво ѝ дал да разбере, че не може да остане. Ка посещава материалния свят от време на време, а връзката му с духовния свят е вечна. Ка винаги присъства или на планетите във Ваикуха, или на Голока Вндвана. Названието на това му присъствие в духовния свят е пракаа-лӣл.

Ка удовлетворил Кубдж с ласкавите си думи и се върнал с Уддхава у дома си. Шрӣмад Бхгаватам предупреждава, че не е лесно да бъде обожаван Ка, защото Той е Върховната Божествена Личност, най-главният от всички виу-таттви. Не е лесно човек да обожава Ка или да се срещне с него. И тук се отправя предупреждение, най-вече към преданите, които са привързани към Ка със съпружеска любов. Не е хубаво те да желаят сетивно наслаждение от непосредственото общуване с Ка. Всъщност дейностите на сетивното наслаждение са материални. В духовния свят съществуват целувки и прегръдки, но там не съществува процесът на сетивното наслаждение от материалния свят. Това предупреждение се отправя особено към тези, които се наричат сахаджи - които приемат, че Ка е обикновено човешко същество. Те желаят да се наслаждават с него на извратени полови отношения. При духовните взаимоотношения сетивното наслаждение няма никаква стойност. Този, който желае да има връзка с Ка, за да получи извратено сетивно наслаждение, е неинтелигентен, той трябва да промени склонностите си.

Не минало много време и Ка изпълнил обещанието си да отиде в дома на Акрӯра. Той бил във взаимоотношения с Ка като негов слуга. Ка искал да получи от него служене и отишъл там, придружен от Уддхава и Баларма. Когато пристигнали в дома на Акрӯра, стопанинът излязъл напред, прегърнал Уддхава и смирено отдал почитания, като се поклонил пред Бог Ка и Баларма. На свой ред Ка, Баларма и Уддхава му се поклонили и седнали на предложените им подходящи места. Когато всички се разположили удобно, Акрӯра измил краката им и с водата напръскал главата си. След това им подарил хубави дрехи, цветя и сандалов балсам, както е редно да се отдава почит. И тримата били много удовлетворени от държанието на Акрӯра. Той се поклонил на Ка, като свел глава доземи, поставил в скута си лотосовите му крака и започнал лекичко да ги разтрива. Акрӯра бил напълно удовлетворен от присъствието на Ка и Баларма. От любов към Ка очите му се напълнили със сълзи и той отдал следните молитви:

„Скъпи Бог Ка, Ти постъпи много милостиво, като уби Каса и съюзниците му. Ти освободи целия род на династията Яду от най-голямото бедствие. Роднините Ти винаги ще помнят как спаси великата им династия. Скъпи Боже Ка, скъпи Баларма, Вие сте изначалната личност, от която произлиза всичко; първоначалната причина на всички причини. Вие притежавате непроницаема енергия и сте всепроникващи. Не съществуват други причини и следствия, били те груби или фини, освен Вас. Вие сте Върховният Брахман, когото осъзнават личностите, изучаващи Ведите. Вие ставате видими за нас благодарение на непроницаемата си енергия. С могъществото си Вие сътворявате космическото проявление и сами прониквате в него. Както през различните видове тела петте материални елемента - земя, вода, огън, въздух и небе - се разпространяват във всички проявени неща, така Вие влизате в многообразните тела, създадени от собствената ви енергия. Вие влизате в тялото като индивидуална душа и отделно от това като Свръхдуша. Материалното тяло е сътворено от низшата ви енергия. Живите същества, индивидуалните души, са неотделими от Вас частици, а Свръхдушата е локализираното ви проявление. Материалното тяло, живото същество и Свръхдушата представляват едно живо създание, но по същността си те са различни енергии на единния Върховен Бог.

В материалния свят вие създавате, поддържате и разрушавате цялото проявление чрез взаимодействието на трите качества - добро, страст и невежество. Но вие не можете да бъдете въвлечени в дейностите на тези материални качества, защото върховното ви знание никога не може да бъде обсебено като знанието на индивидуалното живо създание."

Върховният Бог прониква в материалния космос и в определената им последователност причинява сътворението, поддържането и разрушението, а мъничката частица, живото същество, влиза в материалните елементи и получава вече създадено материално тяло. Разликата между живото същество и Бога е, че живото същество е неотделима част от Върховния Бог и има склонност да попада под властта на взаимодействащите си материални характеристики. Ка, който е Парам Брахман, или Върховният Брахман, винаги е в пълно знание и никога не е подчинен на въздействието им. Затова Ка се нарича Ачюта, което означава, че никога не пада. Знанието на Ка за духовната му същност никога не може да бъде повлияно от материални действия, докато нищожно малките частици, живите същества, са склонни да покриват истинската си същност с материя. Индивидуалните живи същества са вечни и неотделими частици на Бога, мънички искри от Ка, първоначалния огън, но са склонни да губят светлината си.

Акрӯра продължил: „Неинтелигентните личности погрешно смятат, че трансценденталната Ти форма е създадена от материалната енергия. Но тази представа изобщо не може да се приложи към теб. Ти си изцяло духовен и между теб и тялото Ти няма разлика. Затова Ти никога не си обусловен или освободен. Във всички състояния на живот Ти си вечно освободен. В Бхагавад-гӣт се казва, че само глупаците и негодниците те смятат за обикновен човек. Да се смята, че твоята Божествена Личност е един от нас, е грешка, която се дължи на несъвършеното ни знание. Когато хората се отклоняват от истинското знание на Ведите, те се опитват да те отъждествяват с обикновени живи същества. Тогава Ти се появяваш на земята в изначалната си форма, за да възстановиш истинското знание, че живите същества не са еднакви с Върховния Бог, нито са му равни. О, Господи, Ти винаги си в чистото добро (шуддха-саттва). Появяването Ти е необходимо само за да се възстанови истинското ведическо знание, което да се противопостави на философията на нерелигиозните, твърдящи, че живите същества са равни на Бога. Мой скъпи Бог Ка, този път Ти си се появил в дома на Васудева като негов син заедно с пълната си експанзия Шрӣ Баларма. Ти възнамеряваш да убиеш всички безбожни царски семейства и да унищожиш огромните им военни сили. Ти си дошъл да намалиш бремето на земята. За да осъществиш това, Ти прославяш династията Яду, като се появяваш в семейството на един от нейните потомци.

О, Господи, днес моят дом се пречисти с присъствието Ти. Аз станах най-щастливият човек на света. В моя дом се намира Върховната Божествена Личност, която обожават различните видове полубогове, питӣте, царете, императорите и всички живи същества и която е Свръхдушата във всичко. Водата от лотосовите крака на Бога пречиства трите свята, а сега Той милостиво е дошъл в дома ми. Кой наистина мъдър човек из трите свята няма да приеме подслон при лотосовите Ти крака и няма да Ти се отдаде? Кой ще бъде така глупав да откаже да Ти стане предан, когато знае добре, че никой не може да изпитва по-голяма обич от обичта, която Ти храниш към преданите си? В цялата ведическа литература се заявява, че Ти си най-скъпият приятел на всяко живо същество. Това потвърждава и Бхагавад-гӣт: сухда сарва-бхӯтнм. Ти си Върховната Божествена Личност и си в състояние да изпълниш всички желания на преданите си. Ти си истинският приятел на всеки. Въпреки че се раздаваш на преданите си, изначалното Ти могъщество никога не се изчерпва. То никога не намалява, нито се увеличава.

О, Господи, дори за великите йогӣ мистици е много трудно да разберат действията Ти или да се доближат до теб, но въпреки това Ти милостиво се съгласи да влезеш в дома ми. Това е най-щастливият миг в дългото пътуване на материалното ми съществуване. Моля те, разсечи възела и ме спаси от примката на цялото това лъжливо общество, приятелство и любов."

Бог Шрӣ Ка бил много удовлетворен от молитвите на Акрӯра. Усмивката му завладявала Акрӯра все повече и повече и Богът му отговорил ласкаво: „Мой скъпи Акрӯра, въпреки смирението ти Аз те смятам за по-висшестоящ от мен, за свой най-голям приятел и доброжелател, наравно с баща ми и учителя ми. Затова Аз тебе трябва да обожавам. И понеже си ми вуйчо, Аз винаги съм под покровителството Ти. Аз искам да ме поддържаш, защото съм едно от собствените ти деца. Освен за тази синовна връзка, такъв напреднал предан като теб трябва да бъде почитан от всеки. Всеки, който желае съдбата да е благосклонна към него, трябва да отдава почитания на личности като теб, защото те са по-велики от полубоговете. Хората се покланят на полубоговете, когато имат нужда от някакво сетивно наслаждение и след обожанието полубоговете им дават благословията си. Но един предан като теб винаги е готов да даде на хората най-голямата благословия. Една свята личност или предан свободно дава благословия на всеки, докато полубоговете могат да благославят само след като им се поклониш. Човек може да се облагодетелства от мястото за поклонение само след като отиде там, а ако се покланя на някой полубог, трябва дълго да чака, преди да се изпълни желанието му. Но святите личности като теб, скъпи Акрӯра, са в състояние незабавно да изпълнят всички желания на преданите. Мой скъпи Акрӯра, ти си наш вечен приятел и доброжелател. Ти винаги си готов да действаш в името на нашето добруване. Затова бъди така добър и иди в Хастинпура, за да видиш какво става с Павите."

Ка се тревожел за синовете на Пу, защото те били загубили баща си в много ранна възраст. Ка бил настроен много приятелски към преданите си и с нетърпение искал да научи как са те. Затова заръчал на Акрӯра да отиде в Хастинпура и да разбере какво е положението. Ка продължил: „Научих, че след смъртта на цар Пу малките му синове Юдхихира, Бхӣма, Арджуна, Накула и Сахадева заедно с овдовялата им майка са под попечителството на Дхтаршра, който трябва да се грижи за тях като техен настойник. Но научих също, че Дхтаршра е сляп не само по рождение, а е и сляпо привързан към жестокия си син Дурьодхана. Петимата Пави са синове на цар Пу, но поради замислите и кроежите си Дхтаршра не е благоразположен към тях. Моля те, отиди там и проучи как се отнася Дхтаршра с Павите. След като получа сведенията ти, ще реша какво да направя за тях." Така Ка, Върховната Божествена Личност, наредил на Акрӯра да отиде в Хастинпура и след това заедно с Баларма и Уддхава се върнал у дома си.

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху четиридесет и осма глава на книгата „Ка, изворът на вечно наслаждение", наречена „Ка удовлетворява преданите си".

« Previous Next »