No edit permissions for Bulgarian

Глава 27

Молитвите на Индра, небесния цар

След като Ка повдигнал хълма Говардхана и спасил жителите на Вндвана от гнева на Индра, пред него се появили една кравичка сурабхи от Голока Вндвана и цар Индра от райските планети. Небесният цар Индра осъзнавал какво оскърбление е нанесъл на Ка и плахо дошъл при него на едно усамотено място. Той веднага паднал в лотосовите крака на Ка, макар и да носел на главата си корона, която светела като слънце. Индра знаел колко издигнато е положението на Ка – Ка му бил господар, – но не можел да повярва, че Ка ще слезе във Вндвана да живее с пастирите. Когато Ка пренебрегнал авторитета на Индра, Индра се разгневил, защото си мислел, че е господар на вселената и няма никой по-могъщ от него. Но след тази случка фалшивата му самонадеяна гордост била сразена. Той се появил пред Ка с пълно съзнание за подчинената си позиция и отдал следните молитви:

„О, Господи, възгордял се с фалшивия си престиж, аз мислех, че ми нанасяш обида, като не позволяваш на пастирите да извършат Индра-ягя, и че искаш сам да се насладиш на даровете, приготвени за жертвоприношението. Аз мислех, че чрез жертвоприношението за Говардхана ми отнемаш дела от печалбата и затова не можах да разбера позицията Ти. Сега по твое благоволение аз осъзнавам, че Ти си Божествената Личност, Върховният Бог, и че си отвъд всички материални качества. Твоята трансцендентална позиция е вишуддха-саттвам, над равнището на материалното проявление на доброто, и материалните качества не обезпокояват трансценденталната Ти обител. Твоето име, слава, форма, същност и забавления са отвъд материалната природа и никога не могат да бъдат докоснати от трите проявни форми на материята. Твоята обител е достъпна само за тези, които се подлагат на сурови въздържания и отречения и са свободни от яростните атаки на материалните качества страст и невежество. Ако някой си мисли, че когато идваш в материалния свят, те покриват проявните форми на материята, той греши. Мрежите на материалните качества никога не могат да те досегнат. Без съмнение, когато идваш в този свят, Ти не приемаш материални качества. Ти никога не ставаш обусловен от законите на материалната природа.

Скъпи Господи, Ти си истинският баща на космическото проявление. Ти си върховният духовен учител в този космичен свят и първоначалният собственик на всичко. Ти си вечното време и наказваш оскърбителите си много умело. На този свят има много глупаци като мен, които се мислят за Върховния Бог или за господари на вселената. Ти си толкова милостив, че не ги наказваш за нанесените оскърбления, но все пак намираш начин да смириш лъжливата им гордост, за да разберат те, че никой друг, освен теб, не е Върховната Божествена Личност.

О, Господи, Ти си върховният баща, върховният духовен учител и върховният цар. Затова имаш правото да наказваш всички живи същества, когато в поведението им се появи нещо нередно. Бащата, духовният учител и върховният държавен глава са вечни доброжелатели на синовете, учениците и гражданите си. Затова те имат правото да ги наказват. По свое собствено желание Ти се появяваш във вечните си разнообразни форми и с това облагодетелстваш земята. Ти идваш, за да прославиш земната планета, но преди всичко, за да накажеш тези, които измамнически се провъзгласяват за Бог. Между различните видове живи същества в материалния свят има постоянно съперничество за позицията на върховен водач на обществото. Когато усилията им да завоюват върховното ръководство се осуетят, тези глупави личности се обявяват за Върховната Божествена Личност. На този свят има много такива глупаци като мен, които след време се опомнят, отдават се на теб и отново започват да действат правилно, като Ти отдават служене. Заради това Ти наказваш тези, които Ти завиждат.

О, Господи, аз нанесох много голяма обида на лотосовите Ти крака, защото неоснователно се гордеех с материалните си богатства и не познавах безкрайното Ти могъщество. Моля те, бъди милостив и ми прости, защото аз съм най-големият глупак. Дай ми великодушно благословията си, за да не постъпвам друг път толкова глупаво. О, Господи, ако мислиш, че обидата е прекалено голяма и не може да бъде извинена, моля те като вечен твой слуга: Ти се появяваш в този свят, за да дадеш покровителство на вечните си слуги и да унищожиш демоните, които са натрупали огромна военна мощ и обременяват съществуването на земята. Моля те да ми простиш, защото и аз съм твой вечен слуга.

Скъпи Господи, Ти си Върховната Божествена Личност. Отдавам Ти смирените си почитания, защото Ти си Върховната Личност и Върховната Душа. Ти си синът на Васудева и Върховният Бог, Ка, господарят на всички чисти предани. Моля те, приеми дълбокия ми поклон. Ти си олицетворението на върховното знание. Ако пожелаеш, можеш да се появиш навсякъде във всяка от вечните си форми. Ти си в основата на цялото творение и Върховната Душа във всички живи същества. Заради тъмното си невежество аз изпратих поройни дъждове и силна градушка във Вндвана и предизвиках голям смут. Постъпих така, защото бях много разгневен, че спря жертвоприношението, което трябваше да ме удовлетвори. Но Ти си толкова великодушен, че изля върху мен милостта си, като унищожи цялата ми фалшива гордост. Затова искам да се подслоня в лотосовите Ти крака. О, Господи, Ти си не само върховният владетел, Ти си духовният учител на всички живи същества.“

Така възславен от Индра, Бог Ка, Върховната Божествена Личност, се усмихнал прекрасно и казал: „Скъпи Индра, Аз спрях обреда, предназначен за теб, само за да ти дам безпричинната си милост и да ти припомня, че съм вечният ти господар. Аз съм господар не само на теб, но и на всички останали полубогове. Винаги трябва да помниш, че притежаваш това материално великолепие единствено благодарение на милостта ми. Всеки трябва да помни, че Аз съм Върховният Бог. Аз мога да проявявам благоволението си, но също и да наказвам, защото няма по-велик от мен. Когато видя, че някой е обзет от лъжлива гордост, му отнемам всички богатства, за да му дам безпричинната си милост.“

Заслужава си да се отбележи как Ка понякога отнема всички богатства, за да помогне на някой, който е богат, да се превърне в душа, отдадена на него. Това е особено благоволение от страна на Бога. Понякога човек, който притежава несметни материални богатства, в резултат на преданото си служене на Бога стига до пълна нищета. Той обаче не трябва да мисли, че е обеднял, защото е обожавал Бога. Работата е там, че когато един човек е чист предан, но изпадне в заблуждение и поиска да господства над материалната природа, Богът му оказва особена милост, като му отнема всичките материални богатства, докато най-накрая той му се отдаде.

Бог Ка дал наставленията си на Индра и го помолил да се върне в царството на райската си планета и винаги да помни, че не е върховен, а е подчинен на Върховната Божествена Личност. Ка го посъветвал още да остане цар на райските планети, но да се пази от измамна гордост.

После трансценденталната кравичка сурабхи, която била дошла с Индра, за да види Ка, му отдала почитанията си и го възславила. Нейната молитва била следната: „Скъпи Бог Ка, Ти си най-могъщият йогӣ мистик, защото си душата на цялата вселена и от теб единствено произлиза това космическо проявление. Индра се опита да убие потомците ми във Вндвана, но те потърсиха убежище при теб и Ти ги защити от всички опасности. Никой друг не е Върховен за нас. Ние не търсим подслон при никой друг бог или полубог. Затова Ти си нашият Индра. Ти си върховният баща на цялото космическо проявление, Ти закриляш и издигаш всички крави, брхмаи, полубогове и чистите си предани. О, Свръхдуша на вселената, позволи ни да те облеем с млякото си, защото Ти си нашият Индра. О, Господи, Ти се появяваш само за да намалиш бремето от нечисти дейности, легнало върху земята.“

Сурабхи обляла Ка с млякото си, а слонът на Индра с хобота си го облял с вода от божествената Ганг. След това небесният цар, кравите сурабхи, всички останали полубогове и майките им обожавали Ка – те го изкъпали с вода от Ганг и с млякото на сурабхите. Говинда, Бог Ка, бил доволен от всички. Обитателите на всички висши планети, като Гандхарвалока, Видхдхаралока, Сиддхалока и Чраалока, възхвалявали Бога, повтаряйки в хор святото му име. Девойките и съпругите на полубоговете танцували, обхванати от буйна радост. Те непрекъснато сипели от небето цветя и с това доставяли на Бога огромно удоволствие. Всички били много щастливи, кравите напоили земята с млякото си. Реките потекли и напоили дърветата, които разцъфтели и родили плодове с безброй различни цветове и вкусове. От дърветата капел мед. Планините и хълмовете обрасли с лековити билки и извадили от недрата си скъпоценни камъни. Заради присъствието на Ка всичко било прекрасно, а низшите животни, които по природа са много зли, забравили враждебността си.

След като удовлетворил Ка, който е владетелят на всички крави във Вндвана и носи името Говинда, цар Индра взел от него разрешение да се върне в небесното си царство. Придружавали го всички полубогове, с които той прекосил космическото пространство. Описаното велико събитие е ярко свидетелство за това, как съзнанието за Ка може да благослови света. Дори низшите животни забравят злобния си нрав и се издигат до добродетелите на полубоговете.

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху двадесет и седма глава на книгата Ка, изворът на вечно наслаждение“, наречена Молитвите на Индра, небесния цар“.

« Previous Next »