No edit permissions for Bulgarian

Ка, изворът на вечно наслаждение

Кратко представяне на Шрӣмад Бхгавам Десета Песен от Шрӣла Всадева

от Негова божествена милост А. Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупда

Основател-чря на Международното общество за Кришна съзнание

Посвещение

Думи от Джордж Харисън

Предговор

Въведение

Глава 1: Идването на Бог Ка

Глава 2: Молитвите на полубоговете към Бог Ка, докато той се намирал в утробата на майка си

Глава 3: Раждането на Бог Ка

Глава 4: Каса започва преследванията

Глава 5: Срещата на Нанда и Васудева

Глава 6: Убиването на Пӯтан

Глава 7: Спасението на Тварта

Глава 8: Как била видяна вселенската форма

Глава 9: Майка Яшод връзва Ка

Глава 10: Освобождението на Налакӯвара и Маигрӣва

Глава 11: Убиването на демоните Ватссура и Баксура

Глава 12: Убиването на демона Агхсура

Глава 13: Как Брахм откраднал момчетата и теленцата

Глава 14: Молитвите на Брахм към Бог Ка

Глава 15: Убиването на Дхенуксура

Глава 16: Покоряването на Клия

Глава 17: Как Ка потушил горския пожар

Глава 18: Убиването на демона Праламбсура

Глава 19: Как Ка погълнал горския пожар

Глава 20: Описание на есента

Глава 21: Гопӣте, привлечени от звуците на флейтата

Глава 22: Ка открадва дрехите на неомъжените гопӣ

Глава 23: Освобождението на съпругите на брхмаите, които извършвали жертвоприношения

Глава 24: Обожаването на хълма Говардхана

Глава 25: Опустошителният порой във Вндвана

Глава 26: Невероятният Ка

Глава 27: Молитвите на Индра, небесния цар

Глава 28: Освобождаването на Нанда Махрджа от ръцете на Варуа

Глава 29: Встъпление към танца рса

Глава 30: Ка се крие от гопӣте

Глава 31: Песните на гопӣте

Глава 32: Ка се завръща при гопӣте

Глава 33: Описание на танца рса

Глава 34: Освобождението на Виддхара и убиването на демона Шакхсура

Глава 35: Чувствата на гопӣте в раздялата им с Ка

Глава 36: Каса изпраща Акрӯра да доведе Ка

Глава 37: Убиването на демона Кешӣ и на Вьомсура

Глава 38: Акрӯра пристига във Вндвана

Глава 39: Завръщането на Акрӯра и посещението му на Виулока във водите на река Ямун

Глава 40: Молитвите на Акрӯра

Глава 41: Ка влиза в Матхур

Глава 42: Как Ка счупил лъка на жертвената арена

Глава 43: Убиването на слона Кувалапӣа

Глава 44: Смъртта на Каса

Глава 45: Ка връща сина на учителя си

Глава 46: Уддхава посещава Вндвана

Глава 47: Гопӣте получават посланието на Ка

Глава 48: Ка удовлетворява преданите си

Глава 49: Злонамереният Дхтарра

Глава 50: Ка издига крепостта Дврак

Глава 51: Освобождението на Мучукунда

Глава 52: Ка напуска бойното поле

Глава 53: Ка отвлича Рукмиӣ

Глава 54: Ка побеждава всички принцове и отвежда Рукмиӣ в Дврак

Глава 55: Прадюмна, синът на Ка и Рукмиӣ

Глава 56: Историята на скъпоценния камък Сямантака

Глава 57: Смъртта на Сатрджит и Шатадханв

Глава 58: Ка се жени за пет царици

Глава 59: Освобождението на демона Бхаумсура

Глава 60: Разговорът между Ка и Рукмиӣ

Глава 61: Родът на Ка

Глава 62: Срещата на Ӯ и Анируддха

Глава 63: Бог Ка се бие с Бсура

Глава 64: Историята на цар Нга

Глава 65: Бог Баларма отива във Вндвана

Глава 66: Освобождението на Паурака и на царя на Кшӣ

Глава 67: Освобождението на горилата Двивида

Глава 68: Женитбата на Смба

Глава 69: Нрада посещава дворците на Бог Ка

Глава 70: Всекидневните занимания на Бог Ка

Глава 71: Бог Ка отива в град Индрапрастха

Глава 72: Освобождението на цар Джарсандха

Глава 73: Бог Ка се завръща в град Хастинпура

Глава 74: Освобождението на Шишупла

Глава 75: Защо Дурьодхана се обидил

Глава 76: Битката между Шлва и давите

Глава 77: Освобождението на Шлва

Глава 78: Смъртта на Дантавакра, Видӯратха и Ромахараа

Глава 79: Обиколката на Бог Баларма по святите места

Глава 80: Срещата на Ка с брхмаа Судм

Глава 81: Брхмаът Судм получава благословията на Ка

Глава 82: Ка и Баларма се срещат с жителите на Вндвана

Глава 83: Срещата на Драупадӣ с цариците на Ка

Глава 84: Жертвоприношенията на Васудева

Глава 85: Васудева получава духовни наставления и Бог Ка връща на Девакӣ шестимата ѝ мъртви сина

Глава 86: Отвличането на Субхадр и посещението на Бог Ка при Шрутадева и Бахулшва

Глава 87: Молитвите на олицетворените Веди

Глава 88: Спасяването на Шива

Глава 89: Необикновеното могъщество на Ка

Глава 90: Обобщено описание на забавленията на Бог Ка

Бележка за това издание