No edit permissions for Čeština

Text 133

vaiṣṇavera nindya-karma nāhi pāḍe kāṇe
sabe kṛṣṇa bhajana kare, — ei-mātra jāne

vaiṣṇavera – vaiṣṇavy; nindya-karma – hanebné činnosti; nāhi pāḍe kāṇe – neposlouchá; sabe – všichni; kṛṣṇa bhajana kare – jsou zamĕstnaní ve službĕ Kṛṣṇovi; ei-mātra – jen to; jāne – chápe.

Nikdy neposlouchal pomluvy jakéhokoli vaiṣṇavy, ani hovory o jeho špatném chování. Jediné, co vĕdĕl, bylo, že každý slouží Kṛṣṇovi. Ničemu jinému nerozumĕl.

Raghunātha Bhaṭṭa nikdy neudĕlal nic, co by uškodilo nĕjakému vaiṣṇavovi. Jinými slovy, nikdy nebyl nepozorný ve své službĕ Pánu, ani neporušoval usmĕrňující zásady čistého vaiṣṇavy. Povinností vaiṣṇavského ācāryi je bránit svým žákům a následovníkům v porušování zásad vaiṣṇavského chování. Neustále by je mĕl nabádat, aby tyto usmĕrňující zásady striktnĕ následovali, protože to je ochrání před poklesnutím. Vaiṣṇavský kazatel sice může nĕkdy druhé kritizovat, ale Raghunātha Bhaṭṭa se tomu vyhýbal. Raghunātha Bhaṭṭa nekritizoval ani vaiṣṇavu, který zjevnĕ udĕlal nĕjakou chybu, a vidĕl jen to, že každý slouží Kṛṣṇovi. To je postavení mahā-bhāgavaty. Ve vyšším smyslu je služebníkem Kṛṣṇy i ten, kdo slouží māyi. Protože je māyā služebnicí Kṛṣṇy, každý, kdo jí slouží, slouží nepřímo Kṛṣṇovi. Proto je řečeno:

keha māne, keha nā māne, saba tāṅra dāsa
ye nā māne, tāra haya sei pāpe nāśa

„Nĕkdo Ho přijímá a nĕkdo ne, ale to nic nemĕní na tom, že každý je Jeho služebník. Toho, kdo Ho nepřijímá, však zničí jeho vlastní hříšné jednání.“ (Caitanya-caritāmṛta Ādi 6.85)

« Previous Next »