No edit permissions for Čeština

KAPITOLA TŘINÁCTÁ

Zábavy s Jagadānandou Paṇḍitem a Raghunāthem Bhaṭṭou Gosvāmīm

Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura předkládá následující shrnutí této třinácté kapitoly ve své Amṛta-pravāha-bhāṣyi. Śrī Caitanya Mahāprabhu spal na kůře z banánovníku a Jagadānanda si myslel, že to je nepohodlné. Udĕlal proto Pánovi polštář a přikrývku, ale Pán je nepřijal. Svarūpa Dāmodara Gosvāmī poté vyrobil další polštář a přikrývku z jemnĕ natrhaných banánových listů, a ty Pán po velkém odmítání přijal. Jagadānanda Paṇḍita potom se svolením Śrī Caitanyi Mahāprabhua odešel do Vrindávanu, kde se Sanātanou Gosvāmīm probíral mnoho témat týkajících se oddanosti. Hovořili také o odĕvu od Mukundy Sarasvatīho. Po návratu do Džagannáth Purí předal Jagadānanda Paṇḍita Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi nĕjaké dárky od Sanātany Gosvāmīho a došlo k příhodĕ s ovocem pīlu.

Śrī Caitanya Mahāprabhu jednou upadl do extáze při poslechu písní jedné deva-dāsī. Aniž by vĕdĕl, kdo to zpívá, utíkal za ní skrz trnitá křoviska, ale když Mu Govinda řekl, že to zpívá žena, okamžitĕ se zastavil. Touto událostí Śrī Caitanya Mahāprabhu všechny poučil, že by sannyāsī a vaiṣṇavové nemĕli poslouchat ženský zpĕv.

Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī se poté, co ve Váránasí dokončil své vzdĕlání, vypravil do Džagannáth Purí a po cestĕ se setkal s Rāmadāsem Viśvāsou Paṇḍitem. Viśvāsa Paṇḍita byl velmi pyšný na své vzdĕlání, a protože byl impersonalista, Śrī Caitanya Mahāprabhu jej nepřijal příliš dobře. Kapitola končí stručným životopisem Raghunātha Bhaṭṭy Gosvāmīho.

Text 1: Přijímám útočištĕ u lotosových nohou Pána Gauracandry. Jeho tĕlo z bolesti odloučení od Kṛṣṇy zhublo a Jeho mysl byla vyčerpaná, ale při pociťování extatické lásky k Pánu nabyl znovu plné svĕžesti.

Text 2: Sláva Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi! Sláva Nityānandovi Prabhuovi! Sláva Advaitovi Ācāryovi! Sláva všem oddaným Pána!

Text 3: Śrī Caitanya Mahāprabhu si tak ve společnosti Jagadānandy Paṇḍita vychutnával různé transcendentální vztahy čisté lásky.

Text 4: Neštĕstí z odloučení od Kṛṣṇy vyčerpávalo Pánovu mysl a způsobovalo hubnutí Jeho tĕla, ale při pociťování emocí extatické lásky znovu nabyl zdravých a dobře vyvinutých rysů.

Text 5: Když Pán ulehl k odpočinku na suchou kůru banánovníku, bolely Ho ztoho kosti, protože byl velmi hubený.

Text 6: Všichni oddaní byli zkroušení, když vidĕli Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua, jak zakouší bolest, a nedokázali to snášet. Jagadānanda Paṇḍita potom vymyslel řešení.

Text 7: Sehnal jemnou látku, kterou pomocí červeného oxidu zbarvil do červena a potom ji naplnil bavlnou ze stromu śimula.

Text 8: Tak vyrobil přikrývku a polštář, které potom předal Govindovi se slovy: „Požádej Pána, ať si lehne na to.“

Text 9: Jagadānanda řekl Svarūpovi Dāmodarovi Gosvāmīmu: „Dnes prosím jdi osobnĕ přemluvit Śrī Caitanyu Mahāprabhua, aby si lehl na lůžko.“

Text 10: Když přišel Pánův čas jít spát, Svarūpa Dāmodara zůstal nablízku. Jakmile ale Śrī Caitanya Mahāprabhu uvidĕl přikrývku a polštář, velmi se rozzlobil.

Text 11: Pán se Govindy zeptal: „Kdo to udĕlal?“ Govinda vyslovil jméno Jagadānandy Paṇḍita a Pán se ponĕkud zalekl.

Text 12: Pán Govindu požádal, ať dá přikrývku i polštář stranou, a ulehl opĕt na suchou kůru banánovníku.

Text 13: Svarūpa Dāmodara Pánovi řekl: „Tvé svrchované vůli nemohu odporovat, můj Pane, ale pokud tyto lůžkoviny nepřijmeš, Jagadānanda Paṇḍita bude velice nešťastný.“

Text 14: Śrī Caitanya Mahāprabhu odpovĕdĕl: „To už Mi rovnou můžeš pořídit na ležení postel. Jagadānanda po Mnĕ chce, abych si užíval hmotného štĕstí.“

Text 15: „Jsem ve stavu odříkání, a proto musím ležet na podlaze. Kdybych používal postel, přikrývku a polštář, byla by to velká hanba.“

Text 16: Jagadānanda Paṇḍita byl velice nešťastný, když se Svarūpa Dāmodara vrátil a všechno mu vyprávĕl.

Text 17: Svarūpa Dāmodara Gosvāmī potom vymyslel jiný způsob. Nejdříve si opatřil velké množství suchých banánových listů.

Text 18: Svými nehty listy roztrhal na jemná vlákna, jimiž naplnil dva kusy svrchních odĕvů Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Text 19: Takto Svarūpa Dāmodara vyrobil matraci a polštář, které Śrī Caitanya Mahāprabhu po velkém úsilí ze strany oddaných přijal.

Text 20: Všichni mĕli radost, když vidĕli, že si Pán na to lůžko lehl, ale Jagadānanda se v duchu zlobil a navenek byl nešťastný.

Text 21: Dříve, když chtĕl jít Jagadānanda Paṇḍita do Vrindávanu, mu Śrī Caitanya Mahāprabhu nedal svolení, a proto nemohl jít.

Text 22: Nyní Jagadānanda Paṇḍita skryl svůj hnĕv a neštĕstí a znovu Śrī Caitanyu Mahāprabhua požádal o svolení jít do Mathury.

Text 23: Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkou náklonností řekl: „Pokud se na Mĕ budeš cestou do Mathury zlobit, stane se z tebe jen žebrák, který Mĕ bude kritizovat.“

Text 24: Jagadānanda Paṇḍita tehdy uchopil Pánovy nohy a řekl: „Již dlouho chci jít do Vrindávanu.“

Text 25: „Bez Tvého svolení jsem nemohl. Nyní mi už musíš dát svolení a já tam určitĕ půjdu.“

Text 26: Śrī Caitanya Mahāprabhu ho mĕl rád, a proto mu nechtĕl dát svolení odejít, ale Jagadānanda Paṇḍita na Pána opakovanĕ naléhal.

Text 27: Jagadānanda potom požádal Svarūpu Dāmodara Gosvāmīho: „Již velmi dlouho chci jít do Vrindávanu.“

Text 28: „Bez Pánova svolení, které mi teď nechce dát, tam ale jít nemohu. Říká mi: ,Chceš tam jít jen proto, že se na Mĕ zlobíš.̀  “

Text 29: „Přirozenĕ toužím jít do Vrindávanu; proto Ho prosím pokornĕ požádej, aby mi to dovolil.“

Text 30: Svarūpa Dāmodara Gosvāmī potom jeho žádost přednesl u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua: „Jagadānanda Paṇḍita silnĕ touží jít do Vrindávanu.“

Text 31: „Znovu a znovu Tĕ žádá o svolení. Dovol mu prosím odejít do Mathury a potom se vrátit.“

Text 32: „Dovolil jsi mu navštívit matku Śacī v Bengálsku, tak mu podobnĕ dovol jít se podívat do Vrindávanu a potom se sem vrátit.“

Text 33: Na žádost Svarūpy Dāmodara Gosvāmīho Śrī Caitanya Mahāprabhu dovolil Jagadānandovi Paṇḍitovi odejít. Pán si ho nechal přivést a poučil ho následovnĕ.

Text 34: „Až do Váránasí můžeš jít bez problémů, ale za Váránasím cestuj opatrnĕ v doprovodu kṣatriyů.“

Text 35: „Jakmile lupiči na cestĕ uvidí osamoceného Bengálce, všechno mu vezmou, zajmou ho a už ho nepustí.“

Text 36: „Po příchodu do Mathury bys mĕl zůstat u Sanātany Gosvāmīho a vzdát úctu nohám všech tamních vůdčích osobností.“

Text 37: „Obyvatelům Mathury prokazuj zpovzdálí úctu, ale nesdružuj se s nimi. Jejich chování a činnosti si nemůžeš osvojit, protože ty jsi na jiné úrovni oddané služby.“

Text 38: „Navštiv všech dvanáct vrindávanských lesů v doprovodu Sanātany Gosvāmīho. Jeho společnost ani na okamžik neopouštĕj.“

Text 39: „Zůstaň ve Vrindávanu jen krátce a co nejrychleji se vrať. Nevystupuj také na kopec Góvardhan zhlédnout Božstvo Gopāla.“

Text 40: „Sanātanovi Gosvāmīmu řekni, ať pro Mne připraví nĕjaké místo k pobytu, protože se chystám jít do Vrindávanu podruhé.“

Text 41: Po tĕchto slovech Pán Jagadānandu Paṇḍita objal. Ten uctil Pánovy lotosové nohy a vydal se do Vrindávanu.

Text 42: Od všech oddaných si vyžádal svolení a odešel. Po lesní cestĕ brzy přišel do Váránasí.

Text 43: Ve Váránasí se setkal s Tapanou Miśrou a Candraśekharem, kteří od nĕho vyslechli vyprávĕní týkající se Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Text 44: Konečnĕ Jagadānanda Paṇḍita přišel do Mathury, kde se setkal se Sanātanou Gosvāmīm. Oba dva mĕli ze vzájemného setkání velkou radost.

Text 45: Sanātana Gosvāmī vzal Jagadānandu na prohlídku všech dvanácti lesů Vrindávanu a na závĕr, po návštĕvĕ Mahávanu, zůstali oba v Gókule.

Text 46: Bydleli v jeskyni Sanātany Gosvāmīho, ale Jagadānanda Paṇḍita si chodil do nedalekého chrámu vařit.

Text 47: Sanātana Gosvāmī žebral po domech v okolí Mahávanu. Nĕkdy šel do chrámu a jindy do domu nĕjakého brāhmaṇy.

Text 48: Sanātana Gosvāmī se staral o veškeré potřeby Jagadānandy Paṇḍita. Žebral v oblasti Mahávanu a nosil Jagadānandovi nejrůznĕjší jídla a nápoje.

Text 49: Jagadānanda Paṇḍita jednoho dne dokončil své pravidelné povinnosti a začal v nedalekém chrámu vařit, protože pozval Sanātanu Gosvāmīho na obĕd.

Text 50: V minulosti dal jeden velký sannyāsī jménem Mukunda Sarasvatī Sanātanovi Gosvāmīmu jeden kus svrchního odĕvu.

Text 51: S tímto kusem látky uvázaným okolo hlavy přišel Sanātana Gosvāmī ke dveřím Jagadānandy Paṇḍita a posadil se tam.

Text 52: Jagadānanda Paṇḍita si myslel, že ona červená látka je darem od Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Zaplavila ho extatická láska a zeptal se Sanātany Gosvāmīho:

Text 53: „Odkud jsi vzal tu červenou látku, kterou máš na hlavĕ?“ zeptal se Jagadānanda.

Text 54: Jakmile to Jagadānanda Paṇḍita uslyšel, velmi se rozzlobil. Vzal do ruky hrnec a chtĕl Sanātanu Gosvāmīho zbít.

Text 55: Sanātana Gosvāmī však Jagadānandu Paṇḍita velice dobře znal, a tak se zastydĕl. Jagadānanda tedy ponechal nádobu na plotnĕ a promluvil.

Text 56: „Jsi jedním z hlavních společníků Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Nikdo Mu není dražší než ty.“

Text 57: „A přesto si na hlavu uvážeš odĕv od jiného sannyāsīho. Kdo to dokáže snést?“

Text 58: Sanātana Gosvāmī řekl: „Můj drahý Jagadānando Paṇḍite, jsi velice vzdĕlaný svĕtec. Nikdo není Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi dražší než ty.“

Text 59: „Taková víra ve Śrī Caitanyu Mahāprabhua se k tobĕ přesnĕ hodí. Jak bych tuto víru mohl poznat, kdybys ji neprojevil?“

Text 60: „Nyní byl splnĕn účel, proč jsem si hlavu ovázal touto látkou, protože jsem osobnĕ zažil tvou neobyčejnou lásku ke Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi.“

Text 61: „Takovou šafránovou látku by vaiṣṇava nemĕl nosit, takže pro ni nemám využití. Dám ji nĕkomu cizímu.“

Text 62: Jagadānanda Paṇḍita dovařil jídlo a obĕtoval je Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi. Poté si se Sanātanou Gosvāmīm sedli a prasādam snĕdli.

Text 63: Když dojedli prasādam, navzájem se objali a plakali kvůli odloučení od Pána Caitanyi.

Text 64: Tak ve Vrindávanu strávili dva mĕsíce a nakonec už nemohli snášet neštĕstí z odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Text 65: Jagadānanda Paṇḍita proto předal Sanātanovi Gosvāmīmu Pánovu zprávu: „Chystám se také přijít do Vrindávanu, tak pro Mĕ prosím zařiď nĕjaké ubytování.“

Text 66: Sanātana Gosvāmī dal Jagadānandovi svolení navrátit se do Džagannáth Purí a poslal po nĕm nĕjaké dárky pro Pána Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Text 67: Tĕmito dárky byla trocha písku z místa rāsa-līly, kámen z kopce Góvardhanu, sušené zralé ovoce pīlu a girlanda z malých lasturek.

Text 68: Jagadānanda Paṇḍita vzal všechny ty dárky a vydal se na cestu. Sanātana Gosvāmī však byl velmi rozrušený, když se s ním rozloučil.

Text 69: Sanātana Gosvāmī brzy poté vybral místo, kde by mohl Śrī Caitanya Mahāprabhu ve Vrindávanu bydlet. Byl to chrám na kopci zvaném Dvádašáditja-tila.

Text 70: Sanātana Gosvāmī ten chrám opravil, udržoval ho v čistotĕ a před ním postavil malou chýši.

Text 71: Jagadānanda Paṇḍita mezitím rychlou chůzí brzy dorazil do Džagannáth Purí, což Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi i Jeho oddaným udĕlalo velkou radost.

Text 72: Jagadānanda Paṇḍita přednesl modlitby u lotosových nohou Śrī Caitanyi Mahāprabhua a s každým se přivítal. Pán poté Jagadānandu pevnĕ obejmul.

Text 73: Jagadānanda Paṇḍita se Pánu poklonil jménem Sanātany Gosvāmīho a předal Mu prach z místa tance rāsa společnĕ s ostatními dárky.

Text 74: Śrī Caitanya Mahāprabhu si všechny dárky nechal, s výjimkou ovoce pīlu. To rozdal oddaným, kteří je snĕdli s velkou radostí, protože pocházelo z Vrindávanu.

Text 75: Oddaní, kteří ovoce pīlu znali, cucali semínka, ale bengálští oddaní je neznali, a tak semínka žvýkali a polykali.

Text 76: Ty, kdo semínka rozžvýkali, začal pálit jazyk, protože chutnala jako pálivé čili. Jedení ovoce pīlu z Vrindávanu se tak stalo jednou ze zábav Śrī Caitanyi Mahāprabhua.

Text 77: Všichni mĕli z návratu Jagadānandy Paṇḍita z Vrindávanu radost. Takto si Śrī Caitanya Mahāprabhu užíval svých zábav bĕhem svého pobytu v Džagannáth Purí.

Text 78: Jednoho dne šel Śrī Caitanya Mahāprabhu do chrámu Yameśvary a cestou uslyšel, jak jedna zpĕvačka z Jagannāthova chrámu začala zpívat.

Text 79: Přesladkým hlasem zpívala melodii gujjarī. A protože námĕtem písnĕ byla Gīta-govinda od Jayadevy Gosvāmīho, píseň upoutávala pozornost celého svĕta.

Text 80: Śrī Caitanya Mahāprabhu tuto píseň slyšel z dálky a ihned upadl do extáze. Nevĕdĕl, jestli to zpívá muž nebo žena.

Text 81: Když Pán v extázi bĕžel, aby se potkal s tím, kdo zpíval, trnité keře drásaly Jeho tĕlo.

Text 82: Govinda utíkal ve spĕchu za Pánem, který necítil žádnou bolest od bodajících trnů.

Text 83: Śrī Caitanya Mahāprabhu bĕžel velmi rychle a už se k dívce přibližoval. V tu chvíli Ho Govinda chytil do náruče a vykřikl: „To zpívá žena!“

Text 84: Jakmile Pán uslyšel slovo „žena“, probral se k vnĕjšímu vĕdomí a vrátil se.

Text 85: „Můj drahý Govindo,“ řekl Pán, „zachránil jsi Mi život. Kdybych se dotkl tĕla ženy, zajisté bych zemřel.“

Text 86: „Tento dluh ti nikdy nebudu schopen splatit.“

Text 87: Śrī Caitanya Mahāprabhu odpovĕdĕl: „Můj drahý Govindo, mĕl bys být stále se Mnou. Mĕl bys Mĕ pečlivĕ ochraňovat, protože nebezpečí hrozí všude.“

Text 88: Po tĕchto slovech se Śrī Caitanya Mahāprabhu vrátil domů. Když se o této události dozvĕdĕl Svarūpa Dāmodara Gosvāmī a ostatní společníci, dostali velký strach.

Text 89: V té dobĕ Raghunātha Bhaṭṭācārya, syn Tapany Miśry, zanechal všech svých povinností a odešel z domova, aby se setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem.

Text 90: Raghunātha Bhaṭṭa se v doprovodu služebníka, který nesl jeho zavazadla, vydal z Váránasí cestou přes Bengálsko.

Text 91: V Bengálsku potkal Rāmadāse Viśvāse, jenž patřil do kasty kāyasthů a byl jedním z králových tajemníků.

Text 92: Rāmadāsa Viśvāsa byl nesmírnĕ vzdĕlaný ve všech zjevených písmech. Byl učitelem známé knihy Kāvya-prakāśa a byl známý jako pokročilý oddaný, který uctíval Raghunātha (Pána Rāmacandru).

Text 93: Rāmadāsa se všeho zřekl a vydal se zhlédnout Pána Jagannātha. Cestou zpíval dvacet čtyři hodin dennĕ svatá jména Pána Rāmacandry.

Text 94: Když se na cestĕ setkal s Raghunāthem Bhaṭṭou, vzal si jeho zavazadlo na hlavu a nesl ho.

Text 95: Rāmadāsa sloužil Raghunāthovi Bhaṭṭovi různými způsoby, a dokonce mu i masíroval nohy. Raghunātha Bhaṭṭa se však ponĕkud zdráhal veškeré tyto služby přijímat.

Text 96: „Ty jsi úctyhodný muž, učenec a velký oddaný,“ řekl Raghunātha Bhaṭṭa. „Nesnaž se mi prosím sloužit. Jen se mnou pojď s radostnou náladou.“

Text 97: Rāmadāsa odpovĕdĕl: „Já jsem jen śūdra, pokleslá duše, a sloužit brāhmaṇovi je má povinnost a náboženská zásada.“

Text 98: „Proto se prosím nezdráhej. Já jsem tvůj služebník, a když ti sloužím, mé srdce jásá.“

Text 99: Rāmadāsa tak nosil zavazadlo Raghunātha Bhaṭṭy a upřímnĕ mu sloužil. Dnem i nocí neustále zpíval svaté jméno Pána Rāmacandry.

Text 100: Tímto způsobem Raghunātha Bhaṭṭa brzy dorazil do Džagannáth Purí. Tam se setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem a s velkou radostí padl k Jeho lotosovým nohám.

Text 101: Raghunātha Bhaṭṭa padl jako tyč k lotosovým nohám Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Pán ho pak obejmul, neboť dobře vĕdĕl, kdo to je.

Text 102: Raghunātha se Śrī Caitanyovi Mahāprabhuovi uctivĕ poklonil také za Tapanu Miśru a Candraśekhara, a Pán se ptal, co dĕlají.

Text 103: „Je velmi dobré, že jsi sem přišel,“ řekl Pán. „Nyní jdi zhlédnout Pána Jagannātha, který má oči jako lotosy. Dnes přijmeš prasādam tady u Mĕ.“

Text 104: Pán požádal Govindu, aby pro Raghunātha Bhaṭṭu zařídil ubytování, a potom ho představil všem oddaným, počínaje Svarūpou Dāmodarem Gosvāmīm.

Text 105: Raghunātha Bhaṭṭa tak žil se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem osm mĕsíců a Pánovou milostí každým dnem pociťoval neustále se zvĕtšující transcendentální štĕstí.

Text 106: Občas doma uvařil rýži s různými druhy zeleniny a pozval Śrī Caitanyu Mahāprabhua.

Text 107: Raghunātha Bhaṭṭa byl zkušeným kuchařem a vše, co uvařil, chutnalo jako nektar.

Text 108: Veškeré jídlo, které připravil, přijímal Śrī Caitanya Mahāprabhu s velkým uspokojením. Poté, co se Pán nasytil, Raghunātha Bhaṭṭa snĕdl zbytky.

Text 109: Když se Rāmadāsa Viśvāsa setkal se Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, Pán mu neprojevil žádnou zvláštní milost, i když to bylo jejich první setkání.

Text 110: Rāmadāsa Viśvāsa byl v srdci impersonalista, který toužil po splynutí s Pánem, a byl velmi pyšný na svoji učenost. Śrī Caitanya Mahāprabhu je vševĕdoucí Nejvyšší Pán, Osobnost Božství, který zná srdce každého, a tak o tom všem vĕdĕl.

Text 111: Rāmadāsa Viśvāsa se usídlil v Džagannáth Purí a učil Paṭṭanāyakovu rodinu (potomky Bhavānandy Rāye) Kāvya-prakāśu.

Text 112: Po osmi mĕsících se Śrī Caitanya Mahāprabhu s Raghunāthem Bhaṭṭou rozloučil a přitom mu rezolutnĕ zakázal se oženit. „Nežeň se,“ řekl Pán.

Text 113: Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunāthovi Bhaṭṭovi řekl: „Tvoji staří rodiče jsou oddaní, tak jim po návratu domů služ a studuj Śrīmad-Bhāgavatam od čistého vaiṣṇavy, který poznal Boha.“

Text 114: Na závĕr Śrī Caitanya Mahāprabhu řekl: „Přijď zase do Níláčaly (Džagannáth Purí).“ Po tĕchto slovech Pán povĕsil Raghunāthovi Bhaṭṭovi na krk své vlastní korálky.

Text 115: Potom ho Pán obejmul a rozloučil se s ním. Raghunātha Bhaṭṭa byl dojatý extází lásky a z nadcházejícího odloučení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua se rozplakal.

Text 116: Poté, co dostal svolení od Śrī Caitanyi Mahāprabhua a všech oddaných, v čele se Svarūpou Dāmodarem, se Raghunātha Bhaṭṭa vrátil do Váránasí.

Text 117: V souladu s pokyny Śrī Caitanyi Mahāprabhua po čtyři roky neustále sloužil svému otci a matce. Pravidelnĕ také studoval Śrīmad-Bhāgavatam pod vedením seberealizovaného vaiṣṇavy.

Text 118: Potom jeho rodiče v Káší (Váránasí) zemřeli, a on byl zcela odpoutaný. Vrátil se tedy za Śrī Caitanyou Mahāprabhuem, poté, co přerušil veškeré vztahy se svým domovem.

Text 119: Stejnĕ jako dříve zůstal Raghunātha ve společnosti Śrī Caitanyi Mahāprabhua nepřetržitĕ osm mĕsíců. Potom mu Pán dal následující pokyn:

Text 120: „Můj drahý Raghunāthe, jdi na Můj pokyn do Vrindávanu a žij tam, pod ochranou Rūpy a Sanātany Gosvāmīch.“

Text 121: „Ve Vrindávanu zpívej dvacet čtyři hodin dennĕ Hare Kṛṣṇa mantru a neustále čti Śrīmad-Bhāgavatam. Kṛṣṇa, Nejvyšší Osobnost Božství, ti brzy udĕlí svou milost.“

Text 122: Po tĕchto slovech Śrī Caitanya Mahāprabhu Raghunātha Bhaṭṭu objal a Raghunātha tak byl Pánovou milostí oživen extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Text 123: Śrī Caitanya Mahāprabhu dostal na slavnosti trochu nekořenĕného betelu a přibližnĕ šest metrů dlouhou girlandu z lístků tulasī, kterou mĕl na sobĕ Pán Jagannātha.

Text 124: Pán Śrī Caitanya Mahāprabhu dal girlandu i betel Raghunāthovi Bhaṭṭovi, který je přijal jako své uctívané Božstvo a s velkou péčí je opatroval.

Text 125: Potom Raghunātha Bhaṭṭa se svolením od Śrī Caitanyi Mahāprabhua odešel do Vrindávanu. Jakmile tam přišel, uchýlil se do péče Rūpy a Sanātany Gosvāmīch.

Text 126: Raghunātha Bhaṭṭa byl při recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu ve společnosti Rūpy a Sanātany zaplaven extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Text 127: Milostí Śrī Caitanyi Mahāprabhua zakoušel příznaky extatické lásky – slzy, chvĕní a přeskakování hlasu. Protože mĕl oči plné slz a zalknuté hrdlo, nemohl v recitaci Śrīmad-Bhāgavatamu pokračovat.

Text 128: Hlas mĕl sladký jako kukačka a každý verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu dokázal recitovat ve třech či čtyřech melodiích. Poslouchat jeho přednes tedy bylo nesmírnĕ sladké.

Text 129: Když četl nebo slyšel o kráse a sladkosti Kṛṣṇy, byl dojatý extází lásky a nic jiného nebral na vĕdomí.

Text 130: Raghunātha Bhatta se tak zcela odevzdal u lotosových nohou Pána Govindy, které se pro nĕho staly vším.

Text 131: Svým žákům potom Raghunātha Bhaṭṭa nařídil, aby pro Govindu postavili chrám, a sám pro Govindu vyrobil různé ozdoby, včetnĕ flétny a náušnic ve tvaru žraloka.

Text 132: Raghunātha Bhaṭṭa nenaslouchal o ničem, co patří k hmotnému svĕtu, ani o takových vĕcech nemluvil. Mluvil jen o Kṛṣṇovi a celé dny a noci Pána uctíval.

Text 133: Nikdy neposlouchal pomluvy jakéhokoli vaiṣṇavy, ani hovory o jeho špatném chování. Jediné, co vĕdĕl, bylo, že každý slouží Kṛṣṇovi. Ničemu jinému nerozumĕl.

Text 134: V dobĕ, kdy byl Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī pohroužený ve vzpomínání na Pána Kṛṣṇu, bral girlandu z tulasī a prasādam Pána Jagannātha, které dostal od Śrī Caitanyi Mahāprabhua, svázal je dohromady a nosil je povĕšené na krku.

Text 135: Takto jsem popsal mocnou milost Śrī Caitanyi Mahāprabhua, díky které byl Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī neustále naplnĕný extatickou láskou ke Kṛṣṇovi.

Text 136-137: V této kapitole jsem hovořil o třech tématech: o návštĕvĕ Jagadānandy Paṇḍita ve Vrindávanu, o tom, jak Śrī Caitanya Mahāprabhu naslouchal zpĕvu jedné deva-dāsī z Jagannāthova chrámu, a jak Raghunātha Bhaṭṭa Gosvāmī dosáhl díky milosti Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua extatické lásky ke Kṛṣṇovi.

Text 138: Každému, kdo o všech tĕchto tématech naslouchá s vírou a láskou, udĕlí Śrī Caitanya Mahāprabhu neboli Gaurahari extatickou lásku ke Kṛṣṇovi.

Text 139: Já, Kṛṣṇadāsa, kráčím ve stopách Śrī Rūpy a Śrī Raghunātha a vyprávím Śrī Caitanya-caritāmṛtu. A protože vždy toužím po jejich milosti, modlím se u jejich lotosových nohou.

« Previous Next »