No edit permissions for Čeština

Text 31

kā stry aṅga te kala-padāmṛta-veṇu-gīta-
sammohitārya-caritān na calet tri-lokyām
trailokya-saubhagam idaṁ ca nirīkṣya rūpaṁ
yad go-dvija-druma-mṛgāḥ pulakāny abibhran

– která; strī – žena; aṅga – ó Kṛṣṇo; te – Tvými; kala-pada – rytmy; amṛta-veṇu-gīta – sladkých písní flétny; sammohitā – uchvácena; ārya-caritāt – z cesty cudnosti podle mĕřítek védské civilizace; na – ne; calet – sešla by; tri-lokyām – ve třech svĕtech; trai-lokya-saubhagam – která je štĕstím tří svĕtů; idam – této; ca – a; nirīkṣya – pozorováním; rūpam – krásy; yat – které; go – krávy; dvija – ptáci; druma – stromy; mṛgāḥ – lesní zvířata jako jeleni; pulakāni – transcendentální blaženost; abibhran – projevili.

„(Gopī řekly:) ,Můj drahý Pane Kṛṣṇo, kde je ve třech svĕtech žena, která by nebyla uchvácena rytmy sladkých písní vycházejících ze Tvé úžasné flétny? Kterou by to nesvedlo z cesty cudnosti? Tvoje krása je to nejvznešenĕjší ve třech svĕtech. Dokonce i krávy, ptáci, zvířata a stromy v lese ztuhnou blažeností, když zahlédnou Tvou krásu.̀  “

Tento verš je citátem ze Śrīmad-Bhāgavatamu (10.29.40).

« Previous Next »