No edit permissions for Čeština

Text 64

mriyamāṇo harer nāma
gṛṇan putropacāritam
ajāmilo ’py agād dhāma
kim uta śraddhayā gṛṇan

mriyamāṇaḥ – umírající; hareḥ nāma – svaté jméno Nejvyššího Pána; gṛṇan – pronášení; putra-upacāritam – i když tím oslovoval svého syna; ajāmilaḥ – Ajāmila; api – také; agāt – dosáhl; dhāma – duchovního svĕta; kim uta – co říci o; śraddhayā – s vírou a úctou; gṛṇan – pronášení.

„  ,Když Ajāmila umíral, pronášel svaté jméno Pána, protože chtĕl zavolat svého syna Nārāyaṇa. I přesto dosáhl duchovního svĕta. Co potom říci o tĕch, kdo svaté jméno pronášejí s vírou a úctou?̀  “

VÝZNAM: Toto je verš ze Śrīmad-Bhāgavatamu (6.2.49).

« Previous Next »