No edit permissions for Čeština

Text 178

jñāna-vijñāna-tṛptātmā
kūṭa-stho vijitendriyaḥ
yukta ity ucyate yogī
sama-loṣṭrāśma-kāñcanaḥ

jñāna – díky získanému poznání; vijñāna – realizovanému poznání; tṛpta – spokojená; ātmā – živá bytost; kūṭa-sthaḥ – upevnĕná ve svém přirozeném postavení; vijita – ovládnuté; indriyaḥ – jejíž smysly; yuktaḥ – ve styku s Nejvyšším; iti – tak; ucyate – je řečeno; yogīyogī; sama – stejné; loṣṭra – hroudy; aśma – kámen; kāñcanaḥ – zlato.

„  ,Ten, kdo je zcela spokojený díky získanému poznání, které prakticky uplatnil v životĕ, je neustále odhodlaný a neochvĕjný ve svém duchovním postavení, zcela ovládá své smysly a vidí hroudy, kameny a zlato na stejné úrovni, je dokonalý yogī.̀  “

Toto je také citát z Bhagavad-gīty (6.8).

« Previous Next »