No edit permissions for English

Text 125

‘jānā’ eta kailā, — ihā mui nāhi jānoṅ
bhavānandera putra-sabe ātma-sama mānoṅ

jānā — the prince; eta — such; kailā — has done; ihā — this; mui — I; nāhi jānoṅ — did not know; bhavānandera putra — the sons of Bhavānanda Rāya; sabe — all; ātma-sama mānoṅ — I considered like my relatives.

‘The prince created this situation without my knowledge, but actually I consider all the sons of Bhavānanda Rāya to be like my relatives.

« Previous Next »