No edit permissions for Hebrew

TEXT 23

rūpaṁ mahat te bahu-vaktra-netraṁ
mahā-bāho bahu-bāhūru-pādam
bahūdaraṁ bahu-daṁṣṭrā-karālaṁ
dṛṣṭvā lokāḥ pravyathitās tathāham

rūpam – the form; mahat – very great; te – of You; bahu – many; vaktra – faces; netram – and eyes; mahā-bāho – O mighty-armed one; bahu – many; bāhu – arms; ūru – thighs; pādam – and legs; bahu-udaram – many bellies; bahu-daṁṣṭrā – many teeth; karālam – horrible; dṛṣṭvā – seeing; lokāḥ – all the planets; pravyathitāḥ – perturbed; tathā – similarly; aham – I.

O mighty-armed one, all the planets with their demigods are disturbed at seeing Your great form, with its many faces, eyes, arms, thighs, legs and bellies and Your many terrible teeth; and as they are disturbed, so am I.

« Previous Next »