No edit permissions for Português

Text 82

rājā kahe, — yāṅre mālā dila dui-jana
āścarya teja, baḍa mahānta, — kaha kon jana?

rājā kahe — the King inquired; yāṅre — unto which person; mālā — garlands; dila — offered; dui-jana — Svarūpa Dāmodara and Govinda; āścarya teja — wonderfully effulgent; baḍa mahānta — a very great devotee; kaha kon jana — kindly let me know who He is.

The King inquired, “To whom did Svarūpa Dāmodara and Govinda offer the two garlands? His bodily effulgence is so great that He must be a very great devotee. Please let me know who He is.”

« Previous Next »