No edit permissions for Bulgarian

Глава 84

Жертвоприношенията на Васудева

Сред жените, които били в Курукшетра по време на слънчевото затъмнение, били Кунтӣ, Гндхрӣ, Драупадӣ, Субхадр и съпругите на много други царе, също и гопӣте от Вндвана. Всички жени от династията Куру били изумени, когато цариците на Ка разказали как станали съпруги на Бог Ка. Всички се възхитили от любовта им към Ка. Щом разбрали колко е силна тази любов, те не могли да възпрат сълзите от очите си.

Докато мъжете и жените разговаряли, отвсякъде пристигнали почти всички изтъкнати мъдреци и отшелници, за да видят Бог Ка и Баларма. Най-главни сред тях били Ка-дваипяна Вса, великият мъдрец Нрада, Чявана, Девала, Асита, Вишвмитра, Шатнанда, Бхарадвджа, Гаутама, Бог Парашурма (придружен от учениците си), Васиха, Глава, Бхгу, Пуластя, Кашяпа, Атри, Мркаея, Бхаспати, Двита, Трита, Еката, четиримата Кумри (синове на Брахм, наречени Санака, Санандана, Сантана и Санаткумра), Агира, Агастя, гявалкя и Вмадева.

Щом мъдреците и отшелниците пристигнали, всички царе, в това число Махрджа Юдхихира, Павите, Бог Ка и Баларма, веднага станали от местата си, отдали почитанията си и се поклонили на мъдреците, които уважават цялата вселена. След това мъдреците седнали. Донесли им вода за нозете, поднесли им вкусни плодове, гирлянди от цветя, благовония и сандалов балсам и всички царе заедно с Ка и Баларма ги обожавали съгласно ведическите правила. Когато всички мъдреци били настанени удобно, Бог Ка, който бил дошъл, за да покровителства религията, се обърнал към тях от името на царете. Щом Ка заговорил, всички млъкнали, горящи от нетърпение да чуят приветствието му към мъдреците.

Бог Ка казал: „Слава на събраните тук мъдреци и отшелници! Днес всички чувстваме, че животът ни ще бъде пълноценен, защото постигнахме желаната си цел, срещайки лице в лице най-извисените и милостиви мъдреци и отшелници, които дори полубоговете в рая мечтаят да видят. Начинаещите в преданото служене, които отдават почитания само на мӯртите в храма, а не могат да разберат, че Богът се намира във всяко сърце и тези, които обожават единствено полубоговете, за да осъществят похотливите си желания, не са в състояние да проумеят значението на тези мъдреци. Те не могат да извлекат полза от срещите си с тях, защото не желаят да докоснат лотосовите им нозе, да разговарят за благополучието им или старателно да ги обожават.“

Начинаещите предани или вярващи не могат да оценят величието на великите махтмӣ. Те отиват в храма, защото така е прието, и отдават почитания на мӯртито. Но когато човек се издигне до следващото равнище на трансценденталното съзнание, може да разбере огромното значение на махтмӣте и преданите и тогава се опитва да ги удовлетвори. Затова Бог Ка е казал, че начинаещите не могат да разберат значението на великите мъдреци, предани и отшелници.

Ка продължил: „Човек не може да се пречисти, като пътува из святите места за поклонение и се къпе там, нито като посещава мӯртите в храмовете. Но ако човек срещне махтм, велик предан, който е представител на Божествената Личност, веднага ще се пречисти. За да може да се пречисти, човек трябва да обожава огъня, слънцето, луната, земята, водата, въздуха, небето и ума. Като обожава тези елементи и управляващите ги божества, човек може да се освободи от завистта. Всичките грехове на един завистлив човек обаче могат незабавно да се унищожат, когато той служи на някоя велика душа. Почитаеми мъдреци, скъпи царе, можете да сте сигурни, че този, който приема това материално тяло, изградено от слуз, жлъчка и въздух, за своето „аз“; който смята, че семейството му и роднините му принадлежат на него или посещава святите места за поклонение само за да се изкъпе, а не за да общува с великите личности, мъдреци и махтмӣтакава личност макар и да е в човешко тяло, не е повече от магаре или друго животно.“

Докато Бог Ка, върховният авторитет, говорел тържествено и сериозно, всички мъдреци и отшелници били потънали в дълбоко мълчание. Те били изумени, като го чули да излага абсолютната житейска философия толкова сбито. Ако не е много напреднал в знанието, човек смята тялото си за своето „аз“, семейството сиза истинско роднинство, а земята на своето рождениеза свещена. Съвременната идеология на национализма е произлязла от това схващане за живота. Бог Ка не одобрява подобни представи и осъжда личностите, които си правят труд да отидат до святите места за поклонение само за да се изкъпят, и се връщат, без да са използвали възможността да общуват с великите предани и махтмӣ, които живеят там. Такива хора Той оприличава на най-глупавото животно, магарето. Всички, които слушали, помислили известно време върху думите на Бог Ка и направили заключението, че Той е наистина Върховната Божествена Личност в ролята на обикновено човешко същество, принудено да приеме определен вид тяло заради миналите си деяния. Бог Ка приел тези забавления само за да покаже на хората как трябва да живеят, за да изпълнят съвършено мисията на човешкия живот.

След като разбрали, че Ка е Върховната Божествена Личност, мъдреците казали: „Скъпи Господи, ние, водачите на човешкото общество, сме длъжни да владеем истинската житейска философия, но сме объркани от магията на външната Ти енергия. Ние сме удивени от поведението Ти, което е досущ като на човешко същество и прикрива истинската Ти същност, о, Върховна Божествена Личност. Затова според нас забавленията Ти са безкрайно необикновени.

О, Господи, чрез енергията си Ти сътворяваш, поддържаш и унищожаваш цялото космическо проявление, което има много названия и форми. Също както земята създава много камъни, дървета и други названия и форми и въпреки това остава една и съща. Макар че чрез енергията си Ти проявяваш различни неща, всички тези действия не могат да се докоснат до тебе. Скъпи Господи, ние наистина сме изумени от изключителните Ти постъпки. Макар че Ти си отвъд цялото материално проявление и си Върховният Бог и Свръхдушата на всички живи същества, чрез вътрешната си енергия Ти се появяваш на земята, за да защитиш преданите си и да унищожиш негодниците. С това появяване Ти възстановяваш принципите на вечната религия, които човешкото общество забравя поради дългото си общуване с материалната енергия. О, Господи, Ти си създателят на кастите и духовните стъпала в човешкото общество, които съответстват на качествата и дейностите на хората, и когато безочливи личности заблуждават хората, Ти се появяваш, за да поправиш положението.

О, Господи, ведическото знание представя чистотата на сърцето Ти. Отреченията, изучаването на Ведите и трансът в медитацията водят до различни степени на разбирането на твоя „Аз“ в проявения и непроявения Ти аспект. Целият осезаем свят е проявление на безличностната Ти енергия, но Ти самият не си проявен в него, защото си изначалната Божествена Личност. Ти си Върховната Душа, Върховният Брахман. Хората, които живеят в съответствие с принципите на брахминската култура, могат да разберат истината за трансценденталната Ти форма. Затова Ти винаги почиташ брхмаите и си смятан за най-висшия от всички последователи на тази култура. Затова се наричаш брахмая-дева. О, Господи, Ти си най-висшето щастие и крайното убежище за всички святи личности. Затова всички ние смятаме, че след срещата си с тебе сме постигнали съвършенството в живота си, в учеността, отречението и овладяването на трансценденталното знание. Наистина, Ти си крайната цел на всички трансцендентални достижения.

О, Господи, безкрайното Ти знание няма предели. Формата Ти е трансцендентална, вечно съществуваща в пълно блаженство и знание. Ти си Върховната Божествена Личност, Върховният Брахман, Върховната Душа. Покрит от магията на вътрешната си енергия йога-м, сега Ти временно скриваш безкрайното си могъщество, но въпреки това ние можем да оценим възвишеното Ти положение и Ти отдаваме смирените си почитания. О, Господи, Ти се наслаждаваш на забавленията си в ролята на човешко същество, прикривайки истинската си същност и трансценденталното си великолепие, и никой от царете тук, дори потомците на династията Яду, които постоянно общуват с теб, хранят се с теб и седят редом с теб, не може да разбере, че Ти си изначалната причина на всички причини, душата на всеки, изначалната причина на всички творения.

Нощем в сънищата на човека се появяват въображаеми фигури, които той приема за действителни; той смята въображаемите тела от сънищата си за истински. За известно време човек забравя, че освен тялото, породено от виденията ни, съществува друго, истинско тяло, което виждаме, когато се събудим. По подобен начин даже и в будно състояние обусловената душа смята сетивното наслаждение за истинско щастие.

Като дава наслаждение на сетивата на материалното тяло трансценденталната душа се покрива и съзнанието ѝ се замърсява от материята. Заради материалното си съзнание човек не може да разбере Ка, Върховната Божествена Личност. Всички велики йогӣ мистици се стремят да съживят съзнанието си за Ка, като зряло следват йогатака те успяват да разберат лотосовите Ти нозе и да медитират върху трансценденталната Ти форма. По този начин всички натрупани следствия от греховните им дейности се унищожават. Казано е, че водите на Ганг могат да отмият цели купища греховни деяния, но славата на Ганг се дължи само на твоите лотосови нозе. Водите ѝ извират от потта на твоите божествени лотосови нозе. А днес ние имаме великото щастие да видим лотосовите Ти нозе със собствените си очи. Скъпи Господи, ние сме отдадени души, твои предани слуги, затова те умоляваме да ни дариш с безпричинната си милост. Знаем добре, че личностите, които са се освободили, като постоянно са Ти отдавали предано служене, не са подвластни на замърсяванията на проявните форми на материалната природа и затова са станали достойни да се възнесат в Божието царство в духовния свят.“

След като първо отдали молитвите си на Бог Ка, събралите се мъдреци поискали да вземат разрешение от цар Дхтарра и цар Юдхихира да се върнат в своите шрами. Но в този миг Васудева, който бил баща на Ка и най-прославената благочестива личност, смирено отишъл при мъдреците и отдал почитанията си, падайки по очи в нозете им. Васудева казал: „Велики мъдреци, вие сте по-уважавани и от полубоговете. Затова ви отдавам смирените си почитания. Бих искал да изпълните една моя молба, ако е възможно. Ще сметна за голяма благословия, ако великодушно ми разясните върховната плодоносна дейност, чрез която човек може да преодолее следствията на всички други дейности.“

Присъстващите мъдреци били водени от великия мъдрец Нрада и затова отговорил той: „Скъпи мъдреци, не е трудно да разберем, че заради голямата си доброта и чистосърдечност Васудева, който е станал баща на Божествената Личност, приемайки за свой син Ка, е склонен да моли нас за благополучието си. Казано е, че от близостта се поражда пренебрежението. Васудева, бащата на Ка, не се отнася към Бога със страхопочитание. Понякога хората, които живеят на брега на Ганг, подценяват нейната важност и дълго пътуват, за да се изкъпят в някое свято място. Бог Ка, чието знание е съвършено, лично присъства тук и е излишно Васудева да иска наставления от нас.

Бог Ка не е подвластен на сътворението, поддържането и унищожението. Неговото знание никога не попада под влиянието на никакъв посредник, освен на самия него. Взаимодействието на материалните качества, което предизвиква промените в нещата с течение на времето, не може да го обезпокои. Неговата трансцендентална форма е пълна със знание, което никога не е подвластно на невежеството, гордостта, привързаността, завистта или сетивното наслаждение. Неговото знание не е подчинено на законите на кармата за благочестивите или неблагочестивите дейности, нито попада под влиянието на трите проявни форми на материалната енергия. Никой не е по-велик, нито равен на него, защото Той е върховният авторитет, Божествената Личност.

Обикновеното обусловено човешко същество може да мисли, че обусловената душа, която е покрита от материалните си сетива, ум и интелигентност, е равна на Ка, но Бог Ка е като слънцето, което никога не е покрито от облаците, снега, мъглата или другите планети, макар и понякога да изглежда така. Когато тези обекти препречват взора на неинтелигентните хора, те мислят, че слънцето го няма. По същия начин хората, които се намират под влиянието на сетивата и са пристрастени към материалното наслаждение, не могат да видят ясно Върховната Божествена Личност.“

След това в присъствието на Бог Ка, Баларма и много други царе мъдреците се обърнали към Васудева и му дали наставленията, за които той ги молел: „За да преодолее въздействието на кармата или желанията, които го принуждават да върши плодоносни дейности, човек трябва да извърши предписаните жертвоприношения, предназначени за предано обожание на Бог Виу. Бог Виу е този, който получава резултатите от всички жертвени церемонии. Великите личности и мъдреци, които виждат трите състояния на стихията на времетоминало, настояще и бъдеще,и тези, които през очите на разкритите писания могат да виждат всичко, единодушно препоръчват да се удовлетвори Бог Виу, за да се изчисти прахът на материалните замърсявания, който се е натрупал в сърцето; за да се открои пътят на освобождението и по този начин да се постигне трансцендентално блаженство. На всички семейни, които принадлежат към някое от обществените разделения (брхмаа, катрия и вайшя), се препоръчва да обожават Върховната Божествена Личност, Бог Виу, който се нарича Пурушоттама, или изначалната личност, защото това е единственият верен път.

Всички обусловени души в материалния свят дълбоко в сърцето си желаят да господстват върху богатствата на материалната природа. Всички искат да натрупат състояние, да се наслаждават на живота колкото е възможно повече, всички искат да имат съпруги, дом и деца, да бъдат щастливи в този свят и в следващия си живот да се издигнат до райските планети. Но тези желания са причина за материалното ни робство. Затова за да може да се освободи от това робство, човек трябва да пожертва честно спечеленото си богатство за удовлетворение на Бог Виу.

Единственият начин да преодолеем всички материални желания е да отдаваме предано служене на Бог Виу. Човекът, който е постигнал себеконтрол, още в семейния живот трябва да изостави трите вида материални желанияжеланието за трупане на материални богатства, за наслаждение със съпругата и децата си и за издигане до висшите планети. Междувременно той може да се откаже от семейния живот и да приеме стъпалото на отречението, отдавайки се напълно на предано служене на Бога. Всички, дори и родените във висшите съсловия на брхмаите, катриите или вайшите, имат определени задължения към полубоговете, мъдреците, прадедите и другите живи същества и за да изплати този дълг, човек трябва да извършва жертвоприношения, да изучава ведическата литература и да зачева деца в едно религиозно семейство. Ако някой приеме стъпалото на отречение от живота, без да е изплатил този дълг, той със сигурност ще падне от позицията си. Ти днес се издължи на прадедите си и на мъдреците. Сега, като извършиш жертвоприношенията, можеш да се освободиш от задълженията си към полубоговете и изцяло да приемеш подслон при Върховната Божествена Личност. Скъпи Васудева, несъмнено ти си извършил много благочестиви дейности в миналите си животи. Иначе как щеше да бъдеш баща на Ка и Баларма, Върховната Божествена Личност?“

Святият Васудева ги изслушал и отдал смирените си почитания в лотосовите им нозе. По този начин ги удовлетворил и избрал те да извършат ягите. След като били избрани за жреци на жертвоприношенията, те от своя страна накарали Васудева да събере необходимите предмети, за да могат да започнат. Мъдреците го убедили да започне ягите и всички дави се изкъпали, облекли се много хубаво, сложили си красиви накити и гирлянди от лотосови цветове. Облечени в прекрасни одежди, с украшения и златни огърлици, съпругите на Васудева застанали при жертвената арена, като държали в ръце необходимите предмети, които щели да се използват в церемонията.

Щом всичко било готово, се дочули звуците на мдаги, раковини, литаври и други музикални инструменти. Опитни танцьоримъже и женизаиграли. Сӯтите и мгадхите, които били изключителни певци, започнали да пеят молитви. А сладкогласните гандхарви и съпругите им пеели благозвучни песни. Васудева измил очите си, намазал цялото си тяло с масло и седнал пред жреците заедно с осемнайсетте си съпруги, най-високопоставена от които била Девакӣ, за да се пречистят с обреда, наречен абхишека. Всички церемонии се извършвали точно според правилата в писанията, както по-рано това се е правело за луната и звездите. Васудева бил ръкоположен да води това жертвоприношение и затова бил облечен в еленова кожа, а съпругите му носели красиви срӣта, гривни, гердани, звънчета на глезените, обици и много други накити. Васудева и съпругите му представлявали много прекрасна гледка, като небесния цар, когато се приготвя да извършва жертвоприношения.

По това време на голямата жертвена арена седнали Бог Ка, Бог Баларма и техните съпруги, деца и роднини. Всички присъстващи видели, че там е Върховната Божествена Личност заедно с всички живи същества и безкрайни енергии, които са части от Бога. От шстрите сме чували, че Бог Ка притежава многобройни енергии и неотделими частици, но сега на жертвената арена всички наистина разбрали как Върховната Божествена Личност съществува вечно заедно с различните си енергии. В този момент Бог Ка изглеждал като Бог Нряа, а Бог Балармакато Сакараа, вместилището на всички живи същества.

Васудева удовлетворил Бог Виу с жертвоприношения джьотиома, дарша и пӯрамса и много други. Някои от тези яги се наричат пркта, а други – шауря-сатра или ваикта. След това били извършени и жертвоприношенията, наречени агнихотра, и определените предмети били предложени по правилен начин. Така бил удовлетворен Бог Виу. Крайната цел на принасянето на жертви е да се удовлетвори Бог Виу. Но в епохата на Кали е много трудно да се набавят необходимите неща за извършване на жертвоприношения. Хората не притежават нито средствата, за да осигурят необходимото, нито нужното знание. Нито пък са склонни да принасят жертви. В епохата на Кали, когато хората са много нещастни, притеснени от грижи и тормозени от всякакви бедствия, единственото препоръчано жертвоприношение е извършването на сакӣртана-ягя. Обожаването на Бог Чайтаня с тази сакӣртана-ягя е единственият път, който се препоръчва за тази епоха.

След жертвоприношенията Васудева подарил на жреците богатства, дрехи, накити, крави, земи и прислужници. После всички съпруги на Васудева извършили къпането авабхтха и се заели с тази част от жертвоприношенията, която се нарича патнӣ-саджа. След като приключили с предлагането на предметите, всички заедно се изкъпали в Рма-храдаезерата, изкопани от Парашурма. Щом Васудева и съпругите му се изкъпали, всички дрехи и накити, които носели, били раздадени на второстепенните певци, танцьори и участници. Може да се отбележи, че при извършването на жертвоприношения е задължително да се раздават много богатства. В началото се дават подаяния на свещенослужителите и брхмаите, а след като жертвоприношението свърши, употребяваните дрехи и накити се дават на по-маловажните помощници.

После Васудева и съпругите му облекли нови дрехи и нахранили до насита всички, като се започне от брхмаите и се стигне до кучетата. Всички приятели, роднини, съпруги и деца на Васудева се събрали заедно с царете и потомците на династиите Видарбха, Кошала, Куру, Кшӣ, Кекая и Сджая. Свещенослужителите, полубоговете, хората, прадедите, духовете и Чраите били възнаградени пребогато с големи дарове и много почести. После всички участници взели разрешение от Бог Ка, съпруга на богинята на щастието, и заминали за домовете си, славейки съвършените жертвоприношения, извършени от Васудева.

Дхтарра, Видура, Юдхихира, Бхӣма, Арджуна, Бхӣмадева, Дрочря, Кунтӣ, Накула, Сахадева, Нрада, Бог Всадева и много други родственици трябвало вече да се разделят с Ядавите и си разменили с тях приятелски прегръдки. Заминали си и много други, които също били на жертвоприношението. След това Бог Ка и Бог Баларма, също и цар Уграсена, удовлетворили жителите на Вндвана, водени от Нанда Махрджа и пастирите, с всякакви дарове, които им поднесли с любов и преклонение. Заради голямото им приятелство жителите на Вндвана дълго време останали заедно с потомците на Яду.

След жертвоприношението Васудева бил много удовлетворен и щастието му нямало граници. Пред очите на цялото си семейство хванал ръцете на Нанда Махрджа и му казал следното: „Скъпи братко, Ка, Върховната Божествена Личност, е създал едни много здрави окови, наречени любов и привързаност. Според мен дори за великите мъдреци и святи личности е много трудно да разсекат този възел. О, братко, аз не съм в състояние да отвърна на любовта ти към мен. Затова мисля, че съм неблагодарен. Ти се държа като свят човек, но аз няма да мога да ти се отплатя. Нямам с какво да ти се отплатя за приятелството ти. Но въпреки това съм уверен, че любовта, която ни свързва, никога няма да изчезне. Нашето приятелство трябва да продължи вечно, въпреки неспособността ми да ти се отплатя. Надявам се, че ще ми простиш за това.

Скъпи братко, отначало не можех да ти служа като приятел, защото бях затворен в тъмница, и макар че сега съм много богат, вече съм ослепял заради материалното си благоденствие. Затова дори сега не мога да те удовлетворя както трябва. О, братко, ти си толкова добър и благороден и отдаваш почитта си на всички, без да очакваш за себе си никакви почести. Този, който се стреми към напредък в живота, не трябва да притежава прекалено много материални богатства, които го заслепяват и го карат да се възгордява. И трябва да се грижи за приятелите и роднините си.“

Докато Васудева говорел на Нанда Махрджа по този начин, той много се развълнувал от приятелските чувства, които изпитвал към него заради доброто, което той му бил сторил. Очите му се напълнили със сълзи и той заплакал. Нанда Махрджа прекарал три месеца с приятеля си Васудева и с любимите си Бог Ка и Бог Баларма. Щом наближил краят на трите месеца, всички Ядави се постарали напълно да удовлетворят жителите на Вндвана с дрехи, накити и много други ценни предмети. Васудева, Уграсена, Бог Ка, Бог Баларма, Уддхава и всички останали дави направили лични подаръци на Нанда Махрджа и спътниците му. След тези дарове на сбогуване, Нанда Махрджа и земляците му заминали за Враджабхӯми, Вндвана. Но сърцата на жителите на Вндвана останали с Ка и Баларма и те тръгнали за Вндвана без тях.

След като всички приятели и гости си заминали, потомците на Вши забелязали, че дъждовният сезон наближава и решили да се върнат в Дврак. Те били напълно удовлетворени, защото за тях Ка бил всичко. В Дврак описали с голямо задоволство жертвоприношението, извършено от Васудева, срещите си с приятели и доброжелатели и множество други случки от пътуването им по святите места.

Така завършва пояснението на Бхактиведанта върху осемдесет и четвърта глава на книгата Ка, изворът на вечно наслаждение“, наречена Жертвоприношенията на Васудева“.

« Previous Next »