No edit permissions for Čeština

Text 50

bhāva-śābalye rādhāra ukti,līlā-śuke haila sphūrti,
sei bhāve paḍe eka śloka
unmādera sāmarthye,
sei ślokera kare arthe,
yei artha nāhi jāne loka

bhāva-śābalye – v nahromadĕní všech extází; rādhāra – Śrīmatī Rādhārāṇī; ukti – výrok; līlā-śuke – v Bilvamaṅgalovi Ṭhākurovi; haila – bylo; sphūrti – probuzení; sei bhāve – v této extázi; paḍe – recituje; eka – jeden; śloka – verš; unmādera – šílenství; sāmarthye – v postavení; sei ślokera – tohoto verše; kare arthe – popisuje význam; yei artha – význam, který; nāhi – ne; jāne – znají; loka – lidé.

Nahromadĕní všech tĕchto extází jednou v mysli Bilvamaṅgala Ṭhākura (Līlāśuky) vyvolalo výrok Śrīmatī Rādhārāṇī. Śrī Caitanya Mahāprabhu nyní ve stejné extatické náladĕ tento verš recitoval a pod vlivem svého šílenství vysvĕtlil jeho význam, který je obyčejným lidem neznámý.

« Previous Next »