No edit permissions for Čeština

Text 221

ācārya kahena, — “tumi nā kariha bhaya
sei ācariba, yei śāstra-mata haya

ācārya kahena – Advaita Ācārya řekl; tumi – ty; – ne; kariha – čiň; bhaya – strach; sei ācariba – budu se chovat tak; yei – cokoliv; śāstra-mata – schváleno zjevenými písmy; haya – je.

Advaita Ācārya odpovĕdĕl: „Můj drahý Haridāsi, neboj se. Jednám přísnĕ v souladu se zásadami zjevených písem.“

VÝZNAM: Śrīla Advaita Ācārya se neobával přísné brāhmaṇské kultury a společenských zvyklostí. Podle śāster, které jsou skutečným zprostředkovatelem důkazů, může jít zpátky k Bohu kdokoliv, i ten, kdo se narodil v nízké rodinĕ. Kṛṣṇa v Bhagavad-gītĕ (9.32) říká:

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye 'pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te 'pi yānti parāṁ gatim

„Ó synu Pṛthy, ti, kdo se ke Mnĕ uchýlí, mohou dosáhnout nejvyššího cíle, i kdyby byli nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dĕlníci).“ Ten, kdo přijme Kṛṣṇu jako Nejvyšší Osobnost Božství, je oprávnĕný jít zpátky domů, zpátky k Bohu, i když má v lidské společnosti nízký původ, a ten, kdo je pravým uchazečem o návrat k Bohu, by zároveň nemĕl být považován za človĕka nízkého původu nebo za candālu. To je také nařízení śāster. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18) se uvádí:

kirāta-hūṇāndhra-pulinda-pulkaśā
ābhīra-śumbhā yavanāḥ khasādayaḥ
ye 'nye ca pāpā yad-apāśrayāśrayāḥ
śudhyanti tasmai prabhaviṣṇave namaḥ

Nejen yavanové a khasové, ale i ti, kdo se narodili v ještĕ nižších rodinách, mohou být milostí oddaného Pána Kṛṣṇy očištĕni (śudhyanti), protože Kṛṣṇa tyto oddané zmocňuje, aby takové očištĕní mohli provést. Advaita Ācārya mĕl důvĕru v důkazy písem a o společenské zvyky se nestaral. Toto hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy je proto kulturním hnutím, které nedbá na místní společenské konvence. Po vzoru Śrī Caitanyi Mahāprabhua a Advaity Ācāryi můžeme přijmout oddaného z kterékoliv části svĕta a uznat ho za brāhmaṇu, jakmile se kvalifikuje následováním zásad vaiṣṇavského chování.

« Previous Next »