No edit permissions for Čeština

Text 222

tumi khāile haya koṭi-brāhmaṇa-bhojana”
eta bali, śrāddha-pātra karāilā bhojana

tumi khāile – když ty jíš; haya – je; koṭi-brāhmaṇa-bhojana – nasyceno deset miliónů brāhmaṇů; eta bali – když to řekl; śrāddha-pātra – tác jídla obĕtovaný předkům; karāilā bhojana – přimĕl sníst.

Advaita Ācārya řekl: „Nasytit tebe je stejné jako nasytit deset miliónů brāhmaṇů. Přijmi proto tuto śrāddha-pātru.“ Tak ho Advaita Ācārya vybídl k jídlu.

VÝZNAM: Śrāddha je prasādam, které se k určitému datu v roce či mĕsíci nabízí předkům. Śrāddha-pātra neboli tác prasādam obĕtovaného předkům se nabízí nejlepším brāhmaṇům ve společnosti. Advaita Ācārya však śrāddha-pātru nenabídl žádnému z brāhmaṇů, nýbrž Haridāsovi Ṭhākurovi, protože ho považoval za vĕtšího než kteréhokoliv z nejpřednĕjších brāhmaṇů. Tento čin Śrī Advaity Ācāryi dokazuje, že Haridāsa Ṭhākura byl neustále v transcendentálním postavení, a proto byl na vyšší úrovni než i ten nejvznešenĕjší brāhmaṇa, neboť setrvával nad kvalitou dobra hmotného svĕta. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura se odvolává na Bhakti-sandarbhu, verš 177, a cituje v této souvislosti následující výroky z Garuḍa Purāṇy:

brāhmaṇānāṁ sahasrebhyaḥ
satra-yājī viśiṣyate
satra-yāji-sahasrebhyaḥ
sarva-vedānta-pāragaḥ

sarva-vedānta-vit-koṭyāviṣṇu-bhakto viśiṣyate
vaiṣṇavānāṁ sahasrebhya
ekānty eko viśiṣyate

Brāhmaṇa způsobilý vykonávat obĕti je lepší než obyčejný brāhmaṇa, a lepší než on je zas brāhmaṇa, který prostudoval veškerá védská písma. Z mnoha takových brāhmaṇů je nejlepším ten, který je oddaný Pánu Viṣṇuovi, a mezi mnoha takovými vaiṣṇavy je nejlepší ten, který se plnĕ vĕnuje oddané službĕ Pánu.“

bhaktir aṣṭa-vidhā hy eṣā
yasmin mlecche 'pi vartate
sa viprendro muni-śreṣṭhaḥ
sa jñānī sa ca paṇḍitaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hariḥ

„Existuje mnoho různých druhů oddaných, ale dokonce i vaiṣṇava pocházející z rodiny mlecchů nebo yavanů je považován za učence s úplným poznáním, pokud zná vaiṣṇavskou filosofii. Mĕl by proto dostávat milodary, protože takový vaiṣṇava je hoden stejného uctívání jako Nejvyšší Osobnost Božství.“

na me 'bhaktaś catur-vedī
mad-bhaktaḥ śva-pacaḥ priyaḥ
tasmai deyaṁ tato grāhyaṁ
sa ca pūjyo yathā hy aham

Pán Kṛṣṇa říká: „Neoddaný Mi není příliš drahý, i když pochází z rodiny brāhmaṇů a je zbĕhlý ve studiu Véd. Velmi drahý je Mi však upřímný oddaný, i když pochází z nízké rodiny pojídačů masa. Takový upřímný čistý oddaný by mĕl dostávat milodary, protože je hoden stejného uctívání jako Já.“

« Previous Next »