No edit permissions for Čeština

Text 60

nāmaikaṁ yasya vāci smaraṇa-patha-gataṁ śrotra-mūlaṁ gataṁ vā
śuddhaṁ vāśuddha-varṇaṁ vyavahita-rahitaṁ tārayaty eva satyam
tac ced deha-draviṇa-janatā-lobha-pāṣaṇḍa-madhye
nikṣiptaṁ syān na phala-janakaṁ śīghram evātra vipra


nāma — svaté jméno; ekam — jednou; yasya — jehož; vāci — v ústech; smaraṇa-patha-gatam — vstoupilo na cestu vzpomínání; śrotra-mūlam gatam — vstoupilo do hloubi uší; — nebo; śuddham — čistĕ; — nebo; aśuddha-varṇam — nečistĕ vyslovené; vyavahita-rahitam — bez přestupků nebo bez rozdĕlení; tārayati — vysvobodí; eva — jistĕ; satyam — opravdu; tat — toto jméno; cet — jestliže; deha — hmotnému tĕlu; draviṇa — hmotnému bohatství; janatā — podpoře veřejnosti; lobha — chamtivosti; pāṣaṇḍa — ateismu; madhye — k; nikṣiptam — nasmĕrováno; syāt — může být; na — ne; phala-janakam — přinesení výsledků; śīghram — rychle; eva — určitĕ; atra — v této vĕci; vipra — ó brāhmaṇo.
 


„Jestliže oddaný byť jen jednou vysloví svaté jméno Pána nebo toto jméno pronikne do jeho mysli či uší, které jsou orgánem naslouchání, nepochybnĕ jej vysvobodí z hmotného otroctví, ať je vysloveno správnĕ, nesprávnĕ, se špatnou či správnou gramatikou, ať je správnĕ spojeno, anebo vysloveno v oddĕlených částech. Ó brāhmaṇo, moc svatého jména je tedy zajisté velká. Pokud však nĕkdo zvuk svatého jména použije ku prospĕchu hmotného tĕla, pro získání hmotného bohatství a následovníků nebo pod vlivem chamtivosti a ateismu – jinými slovy, pokud toto jméno vyslovuje s přestupky, pak toto zpívání nepřinese v dohledné dobĕ kýžené výsledky. Při zpívání svatého jména Pána je proto třeba se úzkostlivĕ vyhýbat přestupkům.“
 

Tento verš z Padma Purāṇy se nachází také v Hari-bhakti-vilāse (11.289) od Sanātany Gosvāmīho. Śrīla Sanātana Gosvāmī ho tam vysvĕtluje takto:

vāci gataṁ prasaṅgād vāṅ-madhye pravṛttam api, smaraṇa-patha-gataṁ kathañcin manaḥ-spṛṣṭam api, śrotra-mūlaṁ gataṁ kiñcit śrutam api, śuddha-varṇaṁ vā aśuddha-varṇam api vā, vyavahitaṁ śabdāntareṇa yad-vyavadhānaṁ vakṣyamāna-nārāyaṇa-śabdasya kiñcid uccāraṇānantaraṁ prasaṅgād āpatitaṁ śabdāntaraṁ tena rahitaṁ sat.


To znamená, že když človĕk nĕjak zaslechne svaté jméno, vysloví je či na nĕj vzpomíná, nebo pokud zaujme jeho mysl, když se přiblíží k jeho uším, toto svaté jméno bude působit, i když bude vysloveno v oddĕlených slovech. Zde je příklad takového rozdĕlení.
 

yadvā, yadyapi ‘halaṁ riktam’ ity ādy-uktau hakāra-rikārayor vṛttyā harīti-nāmāsty eva, tathā ‘rāja-mahiṣī’ ity atra rāma-nāmāpi, evam anyad apy ūhyam, tathāpi tat-tan-nāma-madhye vyavadhāyakam akṣarāntaram astīty etādṛśa-vyavadhāna-rahitam ity arthaḥ, yadvā, vyavahitaṁ ca tad-rahitaṁ cāpi vā, tatra vyavahitaṁ nāmnaḥ kiñcid uccāraṇānantaraṁ kathañcid āpatitaṁ śabdāntaraṁ samādhāya paścān nāmāvaśiṣṭākṣara-grahaṇam ity evaṁ rūpaṁ, madhye śabdāntareṇāntaritam ity arthaḥ, rahitaṁ paścād avaśiṣṭākṣara-grahaṇa-varjitaṁ, kenacid aṁśena hīnam ity arthaḥ, tathāpi tārayaty eva.


Řeknĕme, že nĕkdo použije dvĕ slova: halaṁ riktam. V tom případĕ jsou slabiky ha ve slovĕ halam a ri ve slovĕ riktam vysloveny oddĕlenĕ, ale svaté jméno bude přesto působit, protože človĕk jistým způsobem vysloví slovo hari. Podobnĕ se ve slovĕ rāja-mahiṣī vyskytují slabiky a ma ve dvou oddĕlených slovech, ale protože se tak či onak objevují společnĕ, bude svaté jméno rāma působit, pokud nebude doprovázeno přestupky.
 

sarvebhyaḥ pāpebhyo ’parādhebhyaś ca saṁsārād apy uddhārayaty eveti satyam eva, kintu nāma-sevanasya mukhyaṁ yat phalaṁ tan na sadyaḥ sampadyate. tathā deha-bharaṇādy-artham api nāma-sevanena mukhyaṁ phalam āśu na sidhyatīty āha, tac ced iti.


Svaté jméno má tolik duchovní síly, že může zbavit všech následků za hříšné činy i hmotného zapletení, ale pokud se používá k podpoře hříšných činností, plody nelze v brzké dobĕ očekávat.
 

tan nāma ced yadi dehādi-madhye nikṣiptaṁ, deha-bharaṇādy-artham eva vinyastam, tadāpi phala-janakaṁ na bhavati kim? api tu bhavaty eva, kintu atra iha loke śīghraṁ na bhavati, kintu vilambenaiva bhavatīty arthaḥ.


Svaté jméno je tak mocné, že bude určitĕ působit, ale pokud je vyslovováno s přestupky, jeho účinek bude opoždĕný, ne okamžitý. Za příznivých okolností však svatá jména Pána působí velmi rychle.
 

« Previous Next »