No edit permissions for Čeština

Text 11

kṛṣṇasyoccaiḥ praṇaya-vasatiḥ preyasībhyo ’pi rādhā
kuṇḍaṁ cāsyā munibhir abhitas tādṛg eva vyadhāyi
yat preṣṭhair apy alam asulabhaṁ kiṁ punar bhakti-bhājāṁ
tat premedaṁ sakṛd api saraḥ snātur āviṣkaroti

kṛṣṇasya  –  Pána Śrī Kṛṣṇy; uccaiḥ  –  velmi vysoce; praṇaya-vasatiḥ  –  objekt lásky; preyasībhyaḥ  –  z mnoha milovaných gopī; api  –  zajisté; rādhā  –  Śrīmatī Rādhārāṇī; kuṇḍam  –  jezírko; ca  –  také; asyāḥ  –  Její; munibhiḥ  –  velkými mudrci; abhitaḥ  –  ve všech ohledech; tādṛk eva  –  podobnĕ; vyadhāyi  –  je popsáno; yat  –  které; preṣṭhaiḥ  –  nejpokročilejšími oddanými; api  –  dokonce; alam  –  dost; asulabham  –  obtížné dosáhnout; kim  –  co; punaḥ  –  znovu; bhakti-bhājām  –  pro osoby vĕnující se oddané službĕ; tat  –  tato; prema  –  láska k Bohu; idam  –  toto; sakṛt  –  jednou; api  –  dokonce; saraḥ  –  jezírko; snātuḥ  –  toho, kdo se vykoupal; āviṣkaroti  –  se probudí.

Z mnoha předmĕtů přinášejících potĕšení a ze všech milovaných dívek z Vrajabhūmi je Śrīmatī Rādhārāṇī jistĕ nejcennĕjším předmĕtem Kṛṣṇovy lásky. Velcí mudrci popisují Její božské jezírko jako Kṛṣṇovi stejnĕ drahé v každém ohledu. Rādhākuṇḍu nepochybnĕ velmi vzácnĕ dosáhnou i velcí oddaní, a proto je obyčejní oddaní dosáhnou ještĕ obtížnĕji. Když se človĕk pouze jednou v tĕchto svatých vodách vykoupe, jeho čistá láska ke Kṛṣṇovi se zcela probudí.

Proč je Rādhākuṇḍ tak vznešený? Jezírko je tak vznešené, protože patří Śrīmatī Rādhārāṇī, která je Śrī Kṛṣṇovi nejdražší. Je nejmilovanĕjší za všech gopī. Podobnĕ i Její jezírko, Śrī Rādhākuṇḍ, je velkými mudrci popisováno jako jezírko, které je Kṛṣṇovi stejnĕ drahé jako Rādhā samotná. Kṛṣṇova láska k Rādhākuṇḍu a ke Śrīmatī Rādhārāṇī je ve všech ohledech totožná. Jezírko Rādhākuṇḍ je velmi tĕžko dosažitelné dokonce i pro velké osobnosti, které se zcela vĕnují oddané službĕ, natož pro obyčejné oddané, kteří pouze praktikují vaidhī bhakti.

Uvádí se, že oddaný najednou vyvine čistou lásku ke Kṛṣṇovi jako gopī, když se jedenkrát vykoupe v Rādhākuṇḍu. Śrīla Rūpa Gosvāmī doporučuje, že i když oddaný nemůže žít na březích Rādhākuṇḍu trvale, mĕl by se alespoň v jezírku vykoupat tolikrát, kolikrát je to možné. To je v oddané službĕ nanejvýš důležitý bod. Śrīla Bhaktivinoda Ṭhākura v této souvislosti napsal, že Rādhākuṇḍ je nejvybranĕjším místem pro ty, kteří se zajímají o pokrok v oddané službĕ po vzoru přítelkyň (sakhī) a důvĕrných služebnic (mañjarī) Śrīmatī Rādhārāṇī. Živé bytosti, které se touží vrátit domů do transcendentálního království Boha, Goloky Vṛndāvanu, tím, že dosáhnou svých duchovních tĕl (siddha-deha), by mĕly žít u Rādhākuṇḍu, odevzdat se důvĕrným služebnicím Śrī Rādhy a pod jejich vedením Jí neustále sloužit. To je nejvznešenĕjší způsob pro ty, kteří se vĕnují oddané službĕ pod ochranou Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Śrīla Bhaktisiddhānta Sarasvatī Ṭhākura v této souvislosti napsal, že dokonce velcí mudrci a velcí oddaní jako Nārada a Sanaka nemají možnost přijít k Rādhākuṇḍu a vykoupat se tam. Co potom obyčejní oddaní? Když se nĕkomu poštĕstí natolik, že se mu naskytne příležitost přijít k Rādhākuṇḍu a jen jednou se tam vykoupat, může vyvinout transcendentální lásku ke Kṛṣṇovi přesnĕ jako gopī. Doporučuje se také, že by mĕl žít na březích Rādhākuṇḍu a mĕl by být pohroužen v oddané službĕ Pánu. Mĕl by se tam pravidelnĕ koupat, vzdát se všech hmotných pojetí a odevzdat se Śrī Rādĕ a Jejím společnicím gopīm. Dĕlá-li to neustále bĕhem svého života, po opuštĕní tĕla se vrátí zpátky k Bohu, aby sloužil Śrī Rādĕ stejnĕ jako meditoval bĕhem svého života na březích Rādhākuṇḍu. Závĕr je, že žít na březích Rādhākuṇḍu a dennĕ se v nĕm koupat je nejvyšší dokonalost oddané služby. Je to postavení obtížnĕ dosažitelné i pro velké mudrce a oddané jako Nārada. Sláva Śrī Rādhākuṇḍu nemá mezí. Službou Rādhākuṇḍu může oddaný získat příležitost stát se společníkem Śrīmatī Rādhārāṇī pod vĕčným vedením gopī.

« Previous