No edit permissions for Bulgarian

Текст единадесети

касьоччаи праая-васати
преясӣбхьо 'пи рдх
куа чс мунибхир абхитас
тдг ева вядхйи
ят прехаир апй алам асулабха
ки пунар бхакти-бхдж
тат премеда сакд апи сара
снтур викароти

кася на Бог Шрӣ Ка; уччаи много високо; праая-васати обект на любов; преясӣбхя от многобройните обичани гопӣ; апи със сигурност; рдх Шрӣматӣ Рдхрӣ; куам езеро; ча също; ас на нея; мунибхи от великите мъдреци; абхита във всички отношения; тдк ева по същия начин; вядхйи се описва; ят това, което; прехаи от най-напредналите предани; апи дори; алам достатъчно; асулабхам трудно за постигане; ким каквото; пуна отново; бхакти-бхджм за личности, заети в предано служене; тат тази; према любов към Бога; идам това; сакт веднъж; апи дори; сара езеро; снту за този, който се е изкъпал; викароти възниква.

От многото обекти на радост и от всички любими девойки във Враджабхӯми, Шрӣматӣ Рдхрӣ е несъмнено най-скъпа на Ка. И във всяко отношение, божественото ѝ езеро, според великите мъдреци, му е също толкова скъпо. Без съмнение, Рдх куа се достига много рядко дори от велики личности, а още по-трудно от обикновените предани. Ако човек просто се окъпе веднъж в тези святи води, чистата му любов към Ка напълно се пробужда.

Езерото Рдх куа е толкова възвишено, защото принадлежи на Шрӣматӣ Рдхрӣ, която е най-любимата на Шрӣ Ка. От всички гопӣ тя му е най-свидна. Нейното езеро, Шрӣ Рдх куа, се описва от великите мъдреци като толкова скъпо на Ка, колкото и самата Рдх. Наистина, любовта на Ка към Рдх куа и към Шрӣматӣ Рдхрӣ е еднаква. Рдх куа може да бъде достигната много рядко дори от велики личности, изцяло отдали се на преданото служене, да не говорим за обикновените предани, които се занимават единствено с практиката на ваидхӣ бхакти.

Казано е, че ако се окъпе в Рдх куа, преданият веднага ще развие чиста любов към Ка, каквато изпитват гопӣте. Шрӣла Рӯпа Госвмӣ ни съветва ако не можем да живеем постоянно на бреговете на Рдх куа, поне да се къпем там колкото може повече. Това е много важен момент в преданото служене. Шрӣла Бхактивинода хкура пише в тази връзка, че Шрӣ Рдх куа е най-благодатното място за желаещите напредък в преданото служене по стъпките на приятелките (сакхӣте) и верните прислужнички (маджарӣте) на Шрӣматӣ Рдхрӣ. Живите същества, които имат силно желание да се върнат у дома, в трансценденталното царство на Бога, Голока Вндвана, като постигнат духовното си тяло (сиддха деха), трябва да живеят край Рдх куа, убежището на верните слуги на Шрӣ Рдх и под тяхно ръководство постоянно да ѝ служат. Това е най-възвишеният метод за заетите в предано служене под закрилата на Чайтаня Махапрабху. В тази връзка Шрӣла Бхактисиддхнта Сарасватӣ хкура пише, че дори велики мъдреци и велики предани като Нрада и Санака, нямат възможност да се изкъпят в Рдх куа. А какво да кажем за обикновените предани? Ако имаме голямото щастие да се изкъпем дори веднъж в Рдх куа, можем да развием трансцедентална любов към Ка точно като гопӣте. Препоръчва се да живеем на бреговете на Рдх куа и да се потопим в любовно служене на Бога. Човек трябва редовно да се къпе там, да се откаже от всички материални схващания и да приеме подслона на Шрӣ Рдх и придружаващите я гопӣ. Ако прекара така целия си живот, когато напусне тялото си, той ще се върне обратно при Бога. И ще служи на Шрӣ Рдх така, както си е представял, докато е бил на бреговете на Рдх куа. Съвършенство на преданото служене е да живеем на брега на Рдх куа и да се къпем там всеки ден това е заключението. Тази позиция се достига трудно, дори от велики мъдреци и предани като Нрада. Няма край славата на Шрӣ Рдх куа. Като служи на Рдх куа, човек получава възможност да стане помощник на Шрӣматӣ Рдхрӣ под вечното ръководство на гопӣте.

« Previous