No edit permissions for Eesti keel / Estonian

Eessõna

Kṛṣṇa teadvuse liikumist juhitakse Śrīla Rūpa Gosvāmī õpetuste kohaselt. Gauḍīya vaiṣṇavad ehk bengali vaiṣṇavad on enamikus Śrī Caitanya Mahāprabhu järgijad. Nende hulka kuuluvad Vṛndāvana kuus Gosvāmīt on aga Jumal Caitanya otsesed õpilased. Seetõttu lausub Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura ühes oma laulus:

rūpa-raghunātha-pade ha-ibe ākuti
kabe hāma bujhaba se yugala-pīriti

„Kui minus tekib innukus mõista Gosvāmīde poolt kirjutatud raamatuid, siis ma suudan mõista Rādhā ja Kṛṣṇa transtsendentaalseid armusuhteid." Śrī Caitanya Mahāprabhu ilmus selleks, et õnnistada inimühiskonda teadusega Kṛṣṇast. Jumal Kṛṣṇa kõikidest tegevustest on kõrgeimad Tema armusuhteist kantud mängud gopīdega. Śrī Caitanya Mahāprabhu ilmus parima gopī – Śrīmatī Rādhārāṇī – meeleolus. Seepärast peame me Jumal Śrī Caitanya Mahāprabhu missiooni mõistmiseks ja Tema eeskuju järgimiseks äärmise tõsidusega järgima eeskuju, mida näitasid kuus Gosvāmīt – Śrī Rūpa, Sanātana, Bhaṭṭa Raghunātha, Śrī Jīva, Gopāla Bhaṭṭa ja Dāsa Raghunātha.

Rūpa Gosvāmī oli kõikide Gosvāmīde juht. Suunamaks meid meie tegevustes on ta andnud meile järgimiseks käesoleva „Upadeśāmṛta" („Juhenduste nektari"). Samamoodi nagu Śrī Caitanya Mahāprabhu jättis Endast maha kaheksa värssi, mida tuntakse „Śikṣāṣṭaka" nime all, andis Rūpa Gosvāmī meile „Upadeśāmṛta". Nad tegid seda selleks, et me võiksime saada puhasteks vaiṣṇavateks.

Igasuguse vaimse praktika järgija esmaseks kohuseks on kontrollida oma mõistust ja meeli. Omamata kontrolli mõistuse ja meelte üle, ei ole võimalik vaimses elus vähimalgi määral areneda. Selles materiaalses maailmas on igaüks süüvinud kire ja teadmatuse guṇadesse. Inimene peab aga tõusma vooruse, sattva-guṇa tasandile, järgides Rūpa Gosvāmī juhendusi. Siis mõistab ta täielikult, kuidas saavutada edasist arengut.

Kṛṣṇa teadvuses arenemine sõltub praktiseerija suhtumisest. Kṛṣṇa teadvuse liikumise järgija peab saama täiuslikuks gosvāmīks. Vaiṣṇavaid nimetatakse tavaliselt gosvāmīdeks. Vṛndāvanas kannavad seda tiitlid kõikide templite ülemad. Inimene, kes tahab saada täiuslikuks Kṛṣṇa pühendunuks, peab saama gosvāmīks. Sõna go tähendab „meeled" ja svāmī tähendab „valitseja". Saavutamata kontrolli oma mõistuse ja meelte üle, pole kellelgi võimalik saada gosvāmīks. Selleks, et jõuda elus kõrgeima saavutuseni, saades gosvāmīks ja seejärel Jumala puhtaks pühendunuks, peab inimene järgima Śrīla Rūpa Gosvāmī poolt antud juhendusi, mida tuntakse „Upadeśāmṛta" nime all. Śrīla Rūpa Gosvāmī on meile andnud ka palju teisi raamatuid nagu „Bhakti- rasāmṛta-sindhu", „Vidagdha-mādhava" ning „Lalita-mādhava", kuid „Upadeśāmṛta" hõlmab kõige esimesi juhendusi algajale pühendunule. Neid juhendusi tuleb järgida väga täpselt. Siis on meil kergem muuta oma elu edukaks. Hare Kṛṣṇa.

A. C. Bhaktivedanta Swami

20. september, 1975, Viśvarūpa-mahotsava

Kṛṣṇa-Balarāma Mandira

Ramaṇa-reti, Vṛndāvana, India

Next »