No edit permissions for Čeština

Předmluva

Hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy je vedeno pod dohledem Śrīly Rūpy Gosvāmīho. Gauḍīya-vaiṣṇavové neboli bengálští vaiṣṇavové jsou vĕtšinou následovníci Śrī Caitanyi Mahāprabhua. Šest Gosvāmīch z Vṛndāvanu jsou Jeho přímí žáci. Śrīla Narottama dāsa Ṭhākura proto zpíval:

rūpa-raghunātha-pade ha-ibe ākuti
kabe hāma bujhaba se yugala-pīriti

„Až zatoužím porozumĕt spisům, které zanechali Gosvāmī, budu schopen porozumĕt transcendentálním láskyplným vztahům Rādhy a Kṛṣṇy.“ Śrī Caitanya Mahāprabhu se zjevil, aby obdařil lidskou společnost vĕdou o Kṛṣṇovi. Nejvznešenĕjší z činností Pána Kṛṣṇy jsou Jeho zábavy s gopīmi ve vztahu milostné lásky. Śrī Caitanya Mahāprabhu se zjevil v náladĕ Śrīmatī Rādhārānī, nejlepší z gopī. Abychom tedy porozumĕli poslání Pána Śrī Caitanyi Mahāprabhua a následovali v Jeho stopách, musíme se velice upřímnĕ ubírat ve stopách šesti Gosvāmīch – Śrī Rūpy, Sanātany, Bhaṭṭy Raghunātha, Śrī Jīvy, Gopāla Bhaṭṭy a Dāse Raghunātha.

Śrī Rūpa Gosvāmī byl vůdcem všech Gosvāmīch a zanechal nám tuto Upadeśāmṛtu (Nektar pokynů), aby nás vedl v našich činnostech. Śrī Caitanya Mahāprabhu po sobĕ zanechal osm veršů zvaných Śikṣāṣṭaka a Rūpa Gosvāmī nám dal Upadeśāmṛtu, aby se z nás mohli stát čistí vaiṣṇavové.

Ve všech duchovních záležitostech je naší první povinností ovládat mysl a smysly. Neovládáme-li svou mysl a smysly, nemůžeme v duchovním životĕ udĕlat žádný pokrok. V hmotném svĕtĕ je každý poután kvalitami vášnĕ a nevĕdomosti. Následováním pokynů Rūpy Gosvāmīho se musíme povýšit na úroveň dobra, sattva-guṇy, a pak nám bude vyjeveno vše o tom, jak udĕlat další pokrok.

Pokrok v rozvoji vĕdomí Kṛṣṇy závisí na přístupu následovníka. Následovník hnutí pro vĕdomí Kṛṣṇy by se mĕl stát dokonalým gosvāmīm. Vaiṣṇavové jsou obvykle známí jako gosvāmī. Ve Vṛndāvanu je tímto titulem označován představený každého chrámu. Z každého, kdo se chce stát dokonalým oddaným Kṛṣṇy, se musí stát gosvāmī. Go znamená „smysly“ a svāmī znamená „pán“. Dokud neovládáme své smysly a mysl, nemůžeme se stát gosvāmīm, a abychom dosáhli nejvyššího úspĕchu v životĕ – aby se z nás stali gosvāmī a pak čistí oddaní Pána – musíme dodržovat pokyny Śrīly Rūpy Gosvāmīho známé jako Upadeśāmṛta. Śrīla Rūpa Gosvāmī nám zanechal mnoho jiných knih jako Bhakti-rasāmṛta-sindhu, Vidagdha-mādhava a Lalita-mādhava, ale Upadeśāmṛta obsahuje první pokyny pro začínající oddané. Mĕli bychom je dodržovat velmi přísnĕ. Pak snadnĕji dovedeme svůj život k úspĕchu. Hare Kṛṣṇa.

A.C. Bhaktivedanta Svāmī

20. září 1975, Viśvarūpa-mahotsava

Kṛṣṇa-Balarāma Mandira

Ramaṇa-reti, Vṛndāvan, Indie

Next »