No edit permissions for Bulgarian

Текст първи

вчо вега манаса кродха-вега
джихв-вегам ударопастха-вегам
етн вегн йо виахета дхӣра
сарвм апӣм птхивӣ са шит

вча на речта; вегам подтик; манаса на ума; кродха – на гнева; вегам подтик; джихв на езика; вегам подтик; удара-упастха на стомаха и гениталиите; вегам подтик; етн тези; вегн подтици; я всеки, който; виахета може да търпи; дхӣра сдържан; сарвм всички; апи със сигурност; имм този; птхивӣм свят; са тази личност; шит може да приема ученици.

Един уравновесен човек, овладял желанието си да говори, безпокойствата на ума, влиянието на гнева и подтиците на езика, стомаха и гениталиите си, е достоен да приема ученици по целия свят.

В Шрӣмад Бхгаватам (6.1.9-10) Парӣкит Махрджа задава на Шукадева Госвмӣ редица разумни въпроси. Един от тях е: „Защо хората търсят изкупление, ако не могат да владеят сетивата си?“. Крадецът например, знае много добре, че може да бъде арестуван за кражба. Той дори вижда, че полицията арестува крадците, и въпреки това продължава да краде. Опитът се придобива със слушане и гледане. По-неинтелигентният придобива опит, като гледа, а по-интелигентният – като слуша. Ако един интелигентен човек чуе от книгите със закони и от шстрите (писанията), че да се краде не е хубаво, и че крадците ги арестуват и наказват, той се въздържа от кражби. За да се научи, че трябва да спре да краде, един по-неинтелигентен човек първо трябва да бъде арестуван и наказан. Обаче негодникът, глупакът, дори и да е чул и видял, дори и да е бил наказван, пак продължава да краде. Заплатил с наказанието си, веднага щом излезе от затвора, той отново краде. Ако хвърлянето в затвора се счита за изкупление, какъв смисъл има то? – Това пита Парӣкит Махрджа:

да-шрутбх ят ппа
джнанн апй тмано 'хитам
кароти бхӯйо виваша
пряшчиттам атхо катхам


квачин нивартате 'бхадрт
квачич чарати тат пуна
пряшчиттам атхо 'пртха
манйе куджара-шаучават

Той сравнява това изкупление с къпането на слона. Слонът се изкъпва в реката много добре, но щом излезе на брега, целият се обсипва с прах. Тогава какъв смисъл има да се къпе? По подобен начин много хора, заели се с духовна практика, повтарят Харе Ка мах мантра и същевременно вършат множество забранени неща, като мислят, че възпяването на святите имена ще неутрализира прегрешенията им. От десетте вида оскърбления, които могат да се допуснат при повтарянето на святото име на Бога, тази грешка се нарича нмно балд яся хи ппа-буддхи  – човек да върши греховни дейности, като се уповава на силата, която повтарянето на Харе Ка мах мантра има. По същия начин някои християни ходят на църква, за да изповядват греховете си, и мислят, че изповедта пред свещеника и разкаянието ще ги освободят от последиците на ежеседмичните им грехове. Щом мине събота и дойде неделя, те отново започват да вършат греховни дейности, като очакват следващата събота да им се прости. Този вид пряшчитта, т.е. изкупление, се осъжда от Парӣкит Махрджа, най-мъдрия цар в ония времена. Шукадева Госвмӣ, също толкова просветлен, както подобава на негов духовен учител, отговаря на царя и потвърждава, че разсъждението му за изкуплението е правилно. Греховната дейност не може да се неутрализира с благочестива дейност. Пряшчитта (изкупление) в действителност означава пробуждане на спящото у нас съзнание за Ка.

Истинското изкупление включва постигане на истинско знание, а за това има утвърден начин. Като водим регулиран, чист живот, не се разболяваме. За да съживим изначалното си съзнание трябва да преминем обучение в установена практика. Такъв редовен живот се описва като тапася. Човек може постепенно да развие истинско знание, Ка съзнание, като практикува отречение и целомъдрие (брахмачаря), контролира ума и сетивата си, раздава притежанията си за благотворителност, живее почтено, поддържа се чист и практикува йога сани. Но ако някой има щастието да общува с чист предан лесно може да надмине техниките на мистичната йога за контрол над ума – просто като следва регулиращите принципи на Ка съзнание (въздържане от извънбрачен полов живот, месоядство, хазарт и интоксиканти) и отдава служене на Върховния Бог под ръководството на авторитетен духовен учител. Този лесен метод е препоръчан от Шрӣла Рӯпа Госвмӣ.

Най-напред човек трябва да овладее речта си. Всеки от нас притежава дар-слово. Щом получим възможност, веднага започваме да говорим. Ако не говорим за Ка съзнание, говорим всякакви глупости. Жабата в полето „говори“ като кряка, и по същия начин всеки, който има език, иска да говори, дори ако всичко, което има да каже, е безсмислица. Крякането на жабата обаче просто вика змията: „Ела, моля те, и ме изяж!“. Макар така да предизвиква смъртта си, жабата въпреки това продължава да кряка. Словата на материалистите и на философите имперсоналисти (мвдӣ) могат да се сравнят с крякането на жабите. Те постоянно говорят глупости и предизвикват смъртта да ги сграбчи. Контролът върху речта обаче не означава самоналожено мълчание (пасивната практика мауна), както мислят философите мвдӣ. Такова мълчание може да изглежда от полза за известно време, но в крайна сметка се проваля. Контролирането на речта, според Шрӣла Рӯпа Госвмӣ, се състои в положителния процес на ка катх, т.е. възхвала на Върховния Бог Шрӣ Ка. Така езикът може да слави името, формата, качествата и забавленията на Бога. Проповедникът на кша катх е винаги отвъд хватката на смъртта. Затова контролът върху импулса на словото е много важен.

Неспокойният и непостоянен ум (мано вега) се овладява чрез съсредоточаване върху лотосовите нозе на Ка. Чайтаня чаритмта (Мадхя 22.31) гласи:

ка – сӯря-сама, м хая андхакра
х ка, тх нхи мра адхикра

Ка е като слънцето, а м – като мрака. Ако има слънце, не може да има тъмнина. По същия начин, ако Ка е в ума, умът не попада под влиянието на м. Йогийският метод на отричане от всички материални мисли няма да помогне. Изкуствено е да се опитваме да създадем вакуум в ума си. Вакуумът няма да се задържи дълго. Но ако постоянно мислим за Ка и за това как по-добре да му служим, умът ни съвсем естествено ще бъде контролиран.

Така бихме могли да управляваме и гнева. Не можем да спрем гнева напълно, но ако се гневим на тези, които хулят Бога или преданите му, владеем гнева си в Ка съзнание. Бог Чайтаня Махпрабху се разгневил на двама злодеи, братята Джаги и Мдхи, които богохулствали и ударили Нитнанда Прабху. В своята Шикака Бог Чайтаня пише: тд апи сунӣчена тарор апи сахиун – „Човек трябва да е по-смирен от тревичката и по-търпелив от дървото“. Може да се запитаме защо Богът е дал воля на гнева си. Въпросът е в това, че човек трябва да е готов да търпи всякакви обиди, насочени към него, но ако някой оскърбява Ка или чистите му предани, истинският предан се разгневява и действа като пожар срещу хулителите. Кродха, гневът, не може да бъде спрян, но може да бъде правилно прилаган. Ханумн подпалил Лак с гняв, но той е обожаван като най-великия предан на Бог Рмачандра. Това значи, че е употребил гнева си правилно. Друг пример е Арджуна. Той не бил склонен да се бие, но Ка насърчил гнева му: „Трябва да се сражаваш!“. Не е възможно да се води бой без гняв. Гневът обаче е под контрол, когато се използва в служене на Бога.

Колкото до желанията на езика – той иска вкусни ястия. Но не бива да си позволяваме безразборно ядене, а трябва да обуздаваме езика, като се храним с прасда (предложена на Бога храна). Нагласата на предания е да яде само когато Ка му осигури прасда. Това е начинът, по който се овладяват желанията на езика. Човек трябва да яде прасда в определено време и не бива да се храни в ресторанти и сладкарници само за да удовлетвори капризите на езика и стомаха си. Ако се придържаме към принципа да приемаме само прасда, ще можем да овладеем тези подтици.

По подобен начин, когато гениталиите не се използват ненужно, може да се контролира сексуалния импулс. Гениталиите трябва да се използват само за зачеване на дете в Ка съзнание. Движението за Ка съзнание поощрява брака не за удовлетворяване на гениталиите, а за зачеване на осъзнати за Ка деца. Щом децата пораснат достатъчно, могат да отидат в Гурукула училище, където ще ги обучават да станат напълно осъзнати за Ка. Нужни са много такива деца със съзнание за Ка и способният да създаде осъзнато за Ка потомство, може да използва гениталиите си.

Когато стане напълно опитен в методите за владеене на сетивата в Ка съзнание, човек е достоен да бъде духовен учител.

В коментара си Анувтти към Упадешмта Шрӣла Бхактисиддхнта Сарасватӣ хкура пише, че отъждествяването ни с материята поражда три вида пориви: желанието да говорим, желанията на ума и желанията на тялото. Когато живото същество се подчини на тези три вида импулси, животът му става неблагоприятен. Този, който се стреми да овладее тези пориви, се нарича тапасвӣ, т.е. практикуващ въздържание. Чрез такава тапася може да се преодолее робството на материалната природа, външната енергия на Върховната Божествена Личност.

Когато става дума за говорния импулс, имаме предвид безполезното говорене, като това на философите имперсоналисти (мвдӣ), на хората, заети с плодоносни дейности (карма ка) или на материалистите, желаещи безгранични наслаждения. Подобни разговори или книги са практическо проявление на говорния импулс. Много хора говорят безсмислици и пишат томове безполезни книги и всичко това е резултат от подтика за говорене. За да преодолеем тази си склонност, трябва да насочим разговорите си към теми, свързани с Ка. Това е обяснено в Шрӣмад Бхгаватам (1.5.10-11):

на яд вачаш читра-пада харер яшо
джагат-павитра прагӣта кархичит
тад вяса тӣртхам ушанти мнас
на ятра хас нирамантй ушик-ка

„Според святите личности, словата, които не възхваляват Бога, способен сам да пречисти атмосферата на цялата вселена, приличат на място за поклонение на гарги. Тъй като съвършените личности са жители на трансцеденталната обител, те не изпитват никакво удоволствие на такова място“.

тад-вг-висарго джанатгха-виплаво
ясмин прати-шлокам абаддхаватй апи
нмнй анантася яшо 'китни ят
шванти гянти ганти сдхава

„А литературата, описваща трансцеденталното великолепие на името, славата, формите, забавленията и т.н. на безкрайния Върховен Бог, е нещо различно – творение, пълно с трансцедентални слова, целящи да предизвикат революция в неблагочестивия живот на заблудената световна цивилизация. Такива трансцендентални произведения, дори и несъвършено съчинени, се слушат, пеят и приемат от чистите, добродетелни хора“.

Изводът е, че само когато говорим за предано служене на Върховната Божествена Личност, ще избегнем безполезните и безсмислени разговори. Винаги трябва да се стремим да използваме дар-словото си единствено с цел да развиваме съзнание за Ка.

А колкото до вълненията на трепкащия ум, те се разделят на две. Първата група се нарича авиродха прӣти, т.е. неограничена привързаност, а другата – виродха-йукта-кродха, гняв, роден от разочарование. Придържането към философията на мвдӣте, вярата в плодоносните резултати на карма вдӣте и упованието в плановете, основани на материални желания, се наричат авиродха прӣти. Гнӣте, кармӣте и материалистите с грандиозни планове, обикновено привличат вниманието на обусловените души, но когато материалистите не успеят да осъществят плановете си и замислите им се провалят, те се разгневяват. Осуетяването на материалните желания предизвиква гняв.

Желанията на тялото се разделят в три категории: желания на езика, на стомаха и на гениталиите. Човек може да забележи, че тези три сетива са разположени едно под друго в тялото и че плътските желания започват от езика. Ако човек може да обуздава подтиците на езика си, като се храни с прасда, импулсите на стомаха и на гениталиите могат да бъдат автоматично управлявани. В тази връзка Шрӣла Бхактивинода хкура казва:

шарӣра авид-джладжаендрия тхе кла,
джӣве пхеле виая-сгаре
т'ра мадхйе джихв ати,
 лобхамая судурмати,
т'ке джет кахина сасре

ка баа дамая, карибре джихв джая,
сва-прасда-анна дила бхи
сеи аннмта кхо, рдх-кша-гуа го,
преме ка чайтаня-нити

„О, Господи! Това материално тяло е възел от невежество, а сетивата са мрежа от пътеки, които водят към смъртта. По един или друг начин сме паднали в океана на материалното сетивно наслаждение и от всички сетива езикът е най-ненаситен и неуправляем. В този свят е много трудно да бъде победен езика, но ти, скъпи Ка, си много милостив към нас. Ти си ни изпратил този хубав прасда да ни помогне да покорим езика. Затова нека приемем този прасда до пълното ни удовлетворение, да славим Ваши Божествености Шрӣ Шрӣ Рдх и Ка и да молим с любов за помощта на Бог Чайтаня и Прабху Нитнанда“.

Има шест вида раси (вкусове) и ако човек е възбуден от който и да е от тях, става зависим от желанията на езика. Някои хора обичат да се хранят с месо, риба, раци, яйца и други неща, произведени от сперма и кръв, които се ядат под формата на мъртви тела. Други предпочитат зеленчуци, салати, спанак или млечни продукти, но само за да задоволят желанията на езика си. Такъв начин на хранене, който цели сетивно удоволствие – включително използването на прекалено големи количества подправки като чили и тамаринд, – трябва да се изостави от личностите в Ка съзнание. Употребата на пн, харитакӣ, бетелови ядки, тютюн, ЛСД, марихуана, опиум, алкохол, кафе и чай – означава, че се отдаваме на непозволени желания. Ако свикнем да приемаме само остатъците от храната, предложена на Ка, тогава ще можем да се освободим от примката на м. Зеленчуците, зърнените храни, плодовете, млечните продукти и водата могат да се предлагат на Бога, както предписва и самият Бог Ка. Ако обаче човек приема прасда само заради изключителния му вкус и по тази причина яде прекалено много, той също става жертва на опитите да задоволи желанията на езика си. Шрӣ Чайтаня Махпрабху ни учи да избягваме пикантните ястия дори когато ядем прасда. Ако предлагаме на Бога вкусни ястия с намерението после да се наслаждаваме на тази храна, ние пак се опитваме да удовлетворим желанията на езика си. Ако приемаме поканите на богати хора с идеята да ядем деликатесна храна, също се опитваме да задоволим подтиците на езика си. В Чайтаня чаритмта (Антя 6.227) е казано:

джихвра лласе йеи ити-ути дхя
шишнодара-паряа ка нхи пя

„Човек, който ходи насам-натам в търсене на начин да удовлетвори езика си и който е привързан към желанията на стомаха и гениталиите си, не може да достигне Ка“.

Както споменахме преди, езикът, стомахът и гениталиите са разположени в права линия и спадат към една и съща категория. Бог Чайтаня е казал: бхла н кхибе ра бхла н парибе – „Не се обличай богато и не яж вкусни храни“ (Чайтаня чаритмта, Антя 6.236).

Тези, които страдат от стомашни заболявания, не биха могли да контролират желанията на стомаха си, поне според този анализ. Когато искаме да ядем повече, отколкото ни е нужно, неизбежно си създаваме много проблеми. Ако съблюдаваме дните за пости, например Екдашӣ и Джанмамӣ, можем да овладеем желанията на стомаха си.

А що се отнася до импулсите на гениталиите, те са два вида – правилни и неправилни, т.е. водене на позволен и на непозволен полов живот. Когато един мъж стане достатъчно зрял, той може да се ожени според правилата и предписанията на шстрите и да използва гениталиите си да зачева добри деца. Това е позволено и религиозно. Иначе той би могъл да се отдаде на различни неестествени начини за удовлетворяване желанията на гениталиите си и да не практикува никакво въздържание. Когато човек се наслаждава на извънбрачен полов живот, което според шстрите означава чрез мислене, планиране, говорене, действително полово сношение или чрез задоволяване на гениталиите с изкуствени средства, той се хваща в клопката на м. Тези съвети са в сила не само за семейните, но и за тгӣте, т.е. хората на жизненото стъпало на отречението. В седма глава на книгата си Према виварта Шрӣ Джагаднанда Паита казва:

ваиргӣ бхи грмя-катх н шунибе кне
грмя-врт н кахибе ябе милибе не


свапане о н кара бхи стрӣ-самбхаа
гхе стрӣ чхи бхи сичха вана


яди чха праая ркхите гаургера сане
чхоа харидсера катх тхке йена мане


бхла н кхибе ра бхла н парибе
хдайете рдх-ка сарвад севибе

„Скъпи братко, ти си на жизненото стъпало на отречението и не трябва да слушаш разговори за обикновени светски неща, нито пък да говориш за такива неща, когато се срещаш с други хора. Не мисли за жени дори в сънищата си. Приел си жизненото стъпало на отречението с обет, който ти забранява да общуваш с жени. Ако искаш да общуваш с Чайтаня Махпрабху, трябва постоянно да помниш случая с Чхоа Харидса и как той бе отхвърлен от Бога. Не яж богати ястия, не се обличай в скъпи дрехи, бъди винаги смирен и служи на Техни Божествености Шрӣ Шрӣ Рдх и Ка в дълбините на сърцето си“.

Изводът е, че който може да владее речта, ума, гнева, езика, стомаха и гениталиите си, трябва да бъде считан за свмӣ или госвмӣ. Свмӣ означава господар, а госвмӣ – господар на го, т.е. на сетивата. Когато човек се посвети на живот в отречение, едновременно с това той приема и титлата свмӣ. Това не означава, че е господар на семейството си, на близките си или на обществото. Той трябва да бъде господар на сетивата си. Ако не е господар на сетивата си, не трябва да се нарича госвмӣ, а го-дса – слуга на сетивата. Следвайки стъпките на шестимата Госвмӣ на Вндвана, всички свмӣ и госвмӣ трябва изцяло да се отдадат на любовно трансцедентално служене на Бога. Обратно, го-дсите служат на сетивата си, т.е. на материалния свят. Те не се занимават с друго. Прахлда Махрджа е описал го-дса още като аднта-го, което се отнася за този, чиито сетива не са под контрол. Един аднта-го не може да стане слуга на Ка. В Шрӣмад Бхгаватам (7.5.30) Прахлда Махрджа казва:

матир на ке парата свато в
митхо 'бхипадйета гхавратнм
аднта-гобхир вишат тамисра
пуна пунаш чарвита-чарванм

„Тези, които са решили да продължат съществуването си в материалния свят, за да удовлетворяват сетивата си, нямат шанс да станат Ка-осъзнати нито чрез лични усилия, нито чрез обучение от страна на други, нито чрез дискусии. Необузданите им сетива ги влекат в най-тъмните области на невежеството и по този начин те, заблудени, просто дъвчат това, което вече е било дъвкано“.

« Previous Next »