No edit permissions for Bulgarian

Нектарът на наставленията

Предговор

Текст първи: Един уравновесен човек, овладял желанието си да говори, безпокойствата на ума, влиянието на гнева и подтиците на езика, стомаха и гениталиите си, е достоен да приема ученици по целия свят.

Текст втори: Преданото служене се нарушава, когато човек прекали със следните шест вида дейности: (1) яде повече от необходимото или натрупва повече средства, отколкото е нужно; (2) полага прекалени усилия за материални неща, с които е много трудно да се сдобие; (3) говори ненужно по светски въпроси; (4) спазва духовните правила и предписания само заради следването им, а не заради духовния напредък, или ги отхвърля и действа независимо и своеволно; (5) общува с хора с материално съзнание, които не се интересуват от осъзнаването на Ка; (6) алчен е за светски постижения.

Текст трети: Има шест принципа, благоприятстващи чистото предано служене: (1) ентусиазъм; (2) решителност; (3) търпение; (4) следване на регулиращите принципи (като шраваа кӣртана вио смараам  слушане, възпяване и помнене на Ка); (5) избягване на общуването с непредани; (6) следване примера на предишните чрии. Тези шест принципа несъмнено осигуряват пълен успех в чистото предано служене.

Текст четвърти: Предлагане и приемане на подаръци, разкриване на мислите и доверено запитване, приемане и предлагане на прасда са шестте признака на любовта, споделяна между преданите.

Текст пети: Човек трябва да почита в мислите си предания, който повтаря святото име на Бог Ка; да отдава смирени почитания на предания, който е получил духовно посвещение (дӣк) и обожава Бога в храма; и да общува и вярно да служи на този чист предан, който е напреднал в неотклонното предано служене и чието сърце е напълно освободено от склонността да критикува другите.

Текст шести: Заел изначалната си Ка осъзната позиция, чистият предан не се отъждествява с тялото си. На такъв предан не бива да се гледа от материална гледна точка. Човек не трябва да обръща внимание, че преданият може да е роден в низше семейство, с лош цвят на кожата, с деформирано, болно или недъгаво тяло. Тези телесни несъвършенства може и да изпъкват за обикновеното зрение, но въпреки привидните дефекти, тялото на чистия предан не може да се замърси. То е като водите на Ганг, които понякога по време на дъждовния сезон са пълни с кал, пяна и мехурчета. Но водите на Ганг не се замърсяват. Тези, които са духовно напреднали, ще се окъпят в Ганг, без да обръщат внимание на състоянието на водата.

Текст седми: Святото име, характер, забавления и дейности на Ка са трансцендентално сладки като захарен бонбон. Въпреки че езикът на човек, страдащ от жълтеницата на авид (невежеството), не усеща нищо сладко, прекрасно е, че просто с внимателно всекидневно повтаряне на тези сладки имена  естественият вкус постепенно се възстановява и болестта напълно изчезва.

Текст осми: Същността на всички съвети се свежда до това човек постоянно, двайсет и четири часа в денонощието, да повтаря внимателно и да помни името на Бога, трансценденталната му форма, качества и вечните му забавления, и така постепенно да ангажира езика и ума си. С такава нагласа той трябва да живее във Враджа (Голока Вндвана дхма) и да служи на Ка под ръководството на преданите. Човек трябва да следва стъпките на любимите предани на Бога, които са дълбоко привързани да му служат.

Текст девети: Святата местност Матхур е духовно по-висша от Ваикуха, трансценденталния свят, защото там се появява Богът. По-висша от Матхур пурӣ е трансценденталната гора Вндвана, заради забавленията рса лӣл на Ка. А по-висш от гората Вндвана е хълмът Говардхана, защото е бил повдигнат от прелестната ръка на Шрӣ Ка и е място на разнообразните му любовни забавления. И над всичко стои най-прекрасното Шрӣ Рдх куа, защото е преизпълнено с амброзията на нектарната према на Бога на Гокула, Шрӣ Ка. Ще се намери ли разумен човек, който да не иска да служи на прелестното Рдх куа, разположено в нозете на хълма Говардхана?

Текст десети: В шстрите се казва, че от всички видове извършители на плодоносна работа тези, които са напреднали в знанието за висшите ценности в живота, получават благосклонността на Върховния Бог Хари. От много такива хора (гнӣ), този, който действително е свободен чрез благодетелта на знанието си, може да се заеме с предано служене. Той превъзхожда другите. Но този, който е достигнал истинска према, чиста любов към Ка, е по-висш и от него. От всички напреднали предани най-издигнати са гопӣте, защото те са абсолютно зависими от Шрӣ Ка, трансценденталното пастирче. Измежду гопӣте най-скъпа на Ка е Шрӣматӣ Рдхрӣ. Нейното езеро е толкова свидно на Бога, колкото е и самата тя. Затова, кой не би живял край Рдх куа и в духовно тяло, преизпълнено с екстатична преданост (апркта бхва) не би отдавал любовно служене на божествената двойка Шрӣ Шрӣ Рдх Говинда, която извършва своите ааклӣя лӣл, осемте вечни всекидневни забавления. Наистина, преданите по бреговете на Рдх куа, са най-щастливите във вселената.

Текст единадесети: От многото обекти на радост и от всички любими девойки във Враджабхӯми, Шрӣматӣ Рдхрӣ е несъмнено най-скъпа на Ка. И във всяко отношение, божественото ѝ езеро, според великите мъдреци, му е също толкова скъпо. Без съмнение, Рдх куа се достига много рядко дори от велики личности, а още по-трудно от обикновените предани. Ако човек просто се окъпе веднъж в тези святи води, чистата му любов към Ка напълно се пробужда.