No edit permissions for Čeština

TEXT 26

anye tv evam ajānantaḥ
śrutvānyebhya upāsate
te ’pi cātitaranty eva
mṛtyuṁ śruti-parāyaṇāḥ

anye — jiní; tu — ale; evam — tak; ajānantaḥ — bez duchovního poznání; śrutvā — nasloucháním; anyebhyaḥ — od druhých; upāsate — začínají uctívat; te — oni; api — též; ca — a; atitaranti — překonávají; eva — zajisté; mṛtyum — cestu smrti; śruti-parāyaṇāḥ — tíhnoucí k naslouchání.

Další sice nejsou obeznámeni s duchovním poznáním, ale začínají uctívat Pána, Nejvyšší Osobu, když o Něm slyšeli od druhých. Díky svému sklonu naslouchat autoritám i oni překonávají cestu zrození a smrti.

Tento verš se zvláště hodí pro moderní společnost, neboť v ní prakticky neexistuje duchovní vzdělání. Někteří lidé možná vypadají jako ateisté, agnostici nebo filozofové, ale ve skutečnosti všem chybí filozofické poznání. Je-li obyčejný člověk dobrou duší, má příležitost k pokroku nasloucháním. Proces naslouchání je velice důležitý. Pán Caitanya, který kázal o vědomí Kṛṣṇy v současném světě, na něj kladl velký důraz, neboť pouhým nasloucháním z autoritativních zdrojů může každý obyčejný člověk dosahovat pokroku — zvláště, jak uváděl Pán Caitanya, když poslouchá transcendentální vibraci Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare / Hare Rāma, Hare Rāma, Rāma Rāma, Hare Hare. Proto je řečeno, že všichni lidé by měli využít příležitosti, kterou skýtá naslouchání realizovaným duším, a postupně tak být schopni všemu porozumět. Potom nepochybně začnou uctívat Nejvyššího Pána. Pán Caitanya řekl, že v tomto věku člověk nemusí měnit své postavení, ale musí se zříci snahy poznat Absolutní Pravdu spekulativním uvažováním. Má se učit být služebníkem těch, kteří znají Nejvyššího Pána. Pokud někdo má to štěstí, že přijme útočiště u čistého oddaného, naslouchá jeho kázání o seberealizaci a kráčí v jeho stopách, postupně se i z něho stane čistý oddaný. V tomto verši se zvláště doporučuje proces naslouchání, což je zcela namístě. Obyčejný člověk často nemá schopnosti takzvaných filozofů, ale když s vírou naslouchá povolané osobě, pomůže mu to překonat hmotnou existenci a vrátit se k Bohu, zpátky domů.

« Previous Next »