No edit permissions for Čeština

TEXT 32

māṁ hi pārtha vyapāśritya
ye ’pi syuḥ pāpa-yonayaḥ
striyo vaiśyās tathā śūdrās
te ’pi yānti parāṁ gatim

mām — ke Mně; hi — jistě; pārtha — ó synu Pṛthy; vyapāśritya — uchýlí se; ye — ti, kdo; api — také; syuḥ — jsou; pāpa-yonayaḥ — narozeni v níže postavené rodině; striyaḥ — ženy; vaiśyāḥ — obchodníci; tathā — také; śūdrāḥ — lidé nižší třídy; te api — i oni; yānti — jdou; parām — k nejvyššímu; gatim — cíli.

Ó synu Pṛthy! Ti, kdo se ke Mně uchýlí, byť jsou i nižšího původu, ženy, vaiśyové (obchodníci) a śūdrové (dělníci), mohou dosáhnout nejvyššího cíle.

Nejvyšší Pán zde jasně říká, že v oddané službě není rozdíl mezi lidmi vyšší a nižší třídy. Toto rozdělení platí v případě hmotného pojetí života, ale na toho, kdo prokazuje transcendentální oddanou službu Pánu, se nevztahuje. Každý má právo dosáhnout nejvyššího cíle. Ve Śrīmad-Bhāgavatamu (2.4.18) se dočteme, že i nejníže stojící lidé zvaní caṇḍālové (pojídači psů) mohou být očištěni stykem s čistým oddaným. Oddaná služba a vedení poskytované čistým oddaným mají takovou sílu, že útočiště u nich může přijmout kdokoliv, bez ohledu na své vyšší či nižší postavení. I ten nejprostší člověk, který se uchýlí k čistému oddanému, se může díky náležitému vedení očistit. Podle kvalit hmotné přírody jsou lidé rozděleni do různých skupin: na úrovni kvality dobra jsou brāhmaṇové, na úrovni kvality vášně kṣatriyové (státosprávci), pod vlivem smíšených kvalit vášně a nevědomosti se nacházejí vaiśyové (obchodníci) a pod vlivem kvality nevědomosti śūdrové (dělníci). Ještě níže stojí caṇḍālové, kteří se narodili v hříšných rodinách. Osoby z vyšších tříd se obvykle nestýkají s těmi, kdo pocházejí z hříšných rodin; proces oddané služby má však takovou moc, že čistý oddaný Nejvyššího Pána může umožnit lidem všech nižších tříd dosáhnout nejvyšší dokonalosti života. Toho lze docílit jedině tehdy, když se uchýlíme ke Kṛṣṇovi, což je zde vyjádřeno slovem vyapāśritya — je třeba zcela přijmout útočiště u Kṛṣṇy. Tak může kdokoliv dalece překonat velké jñānī a yogīny.

« Previous Next »