No edit permissions for Čeština

Text 85

“ayaṁ hi bhagavān dṛṣṭaḥ kīrtitaḥ saṁsmṛtaś ca
dveṣānubandhenāpy akhila-surāsurādi-durlabhaṁ
phalaṁ prayacchati, kim uta samyag bhaktimatām” iti

ayam – toto; hi – zajisté; bhagavān – Nejvyšší Pán, Osobnost Božství; dṛṣṭaḥ – vidĕn; kīrtitaḥ – opĕvován; saṁsmṛtaḥ – vzpomínán; ca – a; dveṣa – závisti; anubandhena – s pojetím; api – i když; akhila-sura-asura-ādi – všemi polobohy a démony; durlabham – velmi vzácnĕ dosažitelný; phalam – výsledek; prayacchati – udílí; kim uta – co říci o; samyak – plnĕ; bhakti-matām – tĕch, kdo se vĕnují oddané službĕ; iti – tak.

„  ,I tĕm, kdo na Nejvyššího Pána, Osobnost Božství, hledí, opĕvují Ho či na Nĕho vzpomínají se závistí, Pán udĕlí to nejdůvĕrnĕjší osvobození, které je vzácnĕ dosažitelné pro polobohy a démony. Co potom říci o tĕch, kdo se plnĕ vĕnují oddané službĕ Pánu?“

VÝZNAM: Toto je citát z Viṣṇu Purāṇy (4.15.17).

« Previous Next »