No edit permissions for Japanese

Text 293

rāsārambha-vidhau nilīya vasatā kuñje mṛgākṣī-gaṇair
 dṛṣṭaṁ gopayituṁ svam uddhura-dhiyā yā suṣṭhu sandarśitā
ādhāyāḥ praṇayasya hanta mahimā yasya śriyā rakṣituṁ
 sā śakyā prabhaviṣṇunāpi hariṇā nāsīc catur-bāhutā

rāsa-ārambha-vidhau — in the matter of beginning the rāsa dance; nilīya — having hidden; vasatā — sitting; kuñje — in a grove; mṛga-akṣī-gaṇaiḥ — by the gopīs, who had eyes resembling those of deer; dṛṣṭam — being seen; gopayitum — to hide; svam — Himself; uddhura-dhiyā — by first-class intelligence; — which; suṣṭhu — perfectly; sandarśitā — exhibited; rādhāyāḥ — of Śrīmatī Rādhārāṇīī; praṇayasya — of the love; hanta — just see; mahimā — the glory; yasya — of which; śriyā — the opulence; rakṣitum — to protect that; — that; śakyā — able; prabhaviṣṇunā — by Kṛṣṇa; api — even; hariṇā — by the Supreme Personality of Godhead; na — not; āsīt — was; catuḥ-bāhutā — four-armed form.

“Prior to the rāsa dance, Lord Kṛṣṇa hid Himself in a grove just to have fun. When the gopīs came, their eyes resembling those of deer, by His sharp intelligence He exhibited His beautiful four-armed form to hide Himself. But when Śrīmatī Rādhārāṇī came there, Kṛṣṇa could not maintain His four arms in Her presence. This is the wonderful glory of Her love.”

This is a quotation from the Ujjvala-nīlamaṇi (Nāyikābheda 7), by Śrīla Rūpa Gosvāmī.

« Previous Next »