No edit permissions for Čeština

Mantra čtvrtá

anejad ekaṁ manaso javīyo
nainad devā āpnuvan pūrvam arṣat
tad dhāvato ’nyān atyeti tiṣṭhat
tasminn apo mātariśvā dadhāti

anejat — setrvávat; ekam — jeden; manasaḥ — než mysl; javiyaḥ — rychlejší; na — ne; enat — tento Nejvyšší Pán; devāḥ — polobozi jako Indra a jiní; āpnuvan — může se přiblížit; pūrvam — před; arṣat — rychle se pohybující; tat — On; dhāvataḥ — ti, kteří běží; anyān — jiní; atyeti — převyšuje; tiṣṭhat — zůstávající na jednom místě; tasmin — v Něm; apaḥ — déšť; mātariśvā — bozi, kteří ovládají vítr a déšť; dadhāti — dodávat.

Třebaže Nejvyšší Pán setrvává ve svém sídle, je rychlejší než myšlenka a může se pohybovat rychleji než kdokoliv jiný. Mocní polobozi se k Němu nemohou přiblížit. Třebaže setrvává na jednom místě, ovládá ty, kdo dodávají vzduch a déšť. Předčí všechny svou znamenitostí.

Nejvyššího Pána, jenž je Absolutní Osobností Božství, nemůže ani ten největší filozof pochopit pomocí rozumových spekulací. Pouze Jeho oddaní Ho mohou poznat skrze Jeho milost. V Brahma-sanhitě stojí, že i kdyby se nějaký filozof, který není oddaný Bohu, pohyboval rychlostí větru nebo myšlenky třeba po staletí, přece nakonec shledá, že Absolutní Pravda je od něho stále ještě nesmírně vzdálená. Podle Šrí Íšópanišady má Absolutní Osobnost Božství transcendentální sídlo jménem Kršnalóka, kde pobývá a věnuje se svým zábavám. Pomocí svých nepochopitelných sil však může současně dosíci každé části své tvůrčí energie. Ve Višnu Puráně se tyto síly přirovnávají k teplu a záři ohně. Třebaže oheň plane na jednom místě, může rozšiřovat své světlo a teplo kolem dokola. Stejně tak může Absolutní Osobnost Božství vysílat své rozličné síly do všech stran, i když setrvává ve svém transcendentálním sídle.

Třebaže energie Pána jsou nespočetné, mohou být rozděleny do tří hlavních kategorií: vnitřní energie, okrajová energie a vnější energie. Každá z těchto kategorií má stovky a milióny pododdělení. Vládnoucí polobozi, zmocnění ke kontrole a správě přírodních jevů, jako například vzduchu, světla, deště apod., patří do okrajové energie Absolutní Osobnosti. Rovněž živé bytosti včetně člověka jsou produkty Pánovy okrajové energie. Hmotný svět je výtvorem Jeho vnější energie a duchovní nebe, v němž se nachází Boží království, je projevem energie vnitřní.

Tak jsou různé energie Nejvyššího Pána zastoupeny prostřednictvím Jeho rozličných sil všude. Mezi Pánem a Jeho energiemi není rozdíl. Pán je přítomný všude, ale z toho si nesmíme vyvodit mylný závěr, že Jeho existence je omezená pouze na neosobní Brahman. Lidé jsou zvyklí vyvozovat závěry pomocí svého rozumu, avšak Nejvyšší Pán není podřízen našim omezeným rozumovým schopnostem. Proto nás také Upanišady varují: nikdo se nemůže Pánovi přiblížit svými omezenými silami.

V Bhagavad-gítě (10.2) Pán praví, že dokonce ani velcí ršiové a surové Ho nemohou znát. Co teprve říci o asurech, kteří nejsou dostatečně kvalifikováni ani k tomu, aby porozuměli podstatě Pána. Všechna slova čtvrté mantry velmi jasně poukazují na to, že Absolutní Pravda je ve své podstatě Absolutní Osoba. Jinak by nemělo význam zmiňovat se v této mantře o tolika osobních vlastnostech.

I když individuální částice Pánovy energie mají všechny vlastnosti, jež má Pán, přece je jejich pole činnosti omezené, a tudíž jsou omezené i ony. Částice se nikdy nemohou vyrovnat celku, a proto nemohou ani pochopit plnou sílu Pána. Pošetilé a nevědomé živé bytosti, jež jsou pouze individuálními částicemi Pána, se pod vlivem hmotné přírody pokoušejí uhodnout Jeho transcendentální postavení. Šrí Íšópanišad je varuje, aby o Jeho totožnosti nespekulovaly. Člověk se musí pokusit poznat transcendentální věci z vyššího pramene, jímž jsou védské spisy, v nichž je již uložena znalost o transcendenci.

Každá částice Úplného Celku je vybavena nějakým druhem energie k činnosti, a když tato částice zapomíná co má dělat, nazývá se to májá, iluze. Šrí Íšópanišad nás proto od samého počátku nabádá k tomu, abychom se úzkostlivě drželi úlohy, kterou nám Pán určil. Neznamená to, že individuální duše nemá svobodnou vůli. Jako nedílná částečka Pána musí být stejně iniciativní jako On. Jestliže člověk za pomoci inteligence správně využije své iniciativnosti nebo činorodé povahy k tomu, aby pochopil, že vše je Pánovou energií, může znovu oživit své původní vědomí, jehož pozbyl následkem styku s májou, vnější energií.

Všechna síla pochází od Pána, a proto musí být také každá jednotlivá síla využita k vykonávání Jeho vůle, a ne jinak. Pána může poznat ten, kdo zaujal pokorný postoj. Dokonalé poznání znamená znát Pána ve všech Jeho aspektech, vědět o Jeho energiích a poznat, jak tyto síly pracují podle Jeho vůle. Tyto náměty rozvádí Pán jedinečně v Bhagavad-gítě, tresti všech Upanišad.

« Previous Next »