No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 23

antavat tu phalaṁ teṣāṁ
tad bhavaty alpa-medhasām
devān deva-yajo yānti
mad-bhaktā yānti mām api

anta-vat — pominuteľné; tu — ale; phalam — plody; teṣām — ich; tat — ktoré; bhavati — vznikajú; alpa-medhasām — ľudia chabého rozumu; devān — k polobohom (na ich planéty); deva-yajaḥ — uctievači polobohov; yānti — idú; mat — Moji; bhaktāḥ — oddaní; yānti — idú; mām — ku Mne; api — tiež.

L̍udia chabého rozumu uctievajú polobohov, no plody, ktoré získajú, sú obmedzené a pominuteľné. Tí, čo uctievajú polobohov, idú na planéty polobohov, zatiaľ čo Moji oddaní dosiahnu Moju zvrchovanú planétu.

Niektorí komentátori Bhagavad-gīty tvrdia, že aj tí, ktorí uctievajú polobohov, môžu dosiahnuť Najvyššieho Pána, no v tomto verši sa jasne hovorí, že tí, ktorí uctievajú polobohov, sa dostanú na ich planéty. Kto uctieva boha Slnka, dospeje na Slnko, kto uctieva boha Mesiaca, dôjde na Mesiac, a kto uctieva Indru, dosiahne Indrovu planétu. Takže je nesprávne myslieť si, že uctievaním niektorého poloboha človek príde k Najvyššej Božskej Osobnosti. Tento verš jednoznačne potvrdzuje, že uctievači polobohov dosiahnu rôzne planéty v hmotnom vesmíre. No Pánovi oddaní prídu priamo na planétu Božskej Osobnosti v duchovnom svete.

Niekto by mohol namietnuť, že ak polobohovia tvoria rôzne časti tela Najvyššieho Pána, potom by mal človek dosiahnuť rovnaký cieľ uctievaním polobohov. Uctievači polobohov však nie sú príliš inteligentní, lebo nevedia, do ktorej časti tela treba dodávať potravu. Tvrdenie, že potravu možno dať hociktorej časti tela a akýmkoľvek spôsobom, je hlúpe. Je to celkom vylúčené. Bolo by beznádejné dodávať potravu do uší alebo do očí. Títo ľudia nechápu, že polobohovia sú časťami vesmírneho tela Najvyššieho Pána, a vo svojej nevedomosti si myslia, že každý poloboh je samotný Boh, ktorý je schopný súťažiť s Najvyšším Pánom.

Nielen polobohovia, ale aj obyčajné živé bytosti sú časťami tela Najvyššieho Pána. V Śrīmad-Bhāgavatame sa uvádza, že brāhmaṇi tvoria hlavu Najvyššieho Pána, kṣatriyovia Jeho paže, vaiśyovia Jeho brucho a śūdrovia Jeho nohy a že každá skupina plní inú funkciu. Kto si plne uvedomuje, že všetky bytosti, vrátane ľudí a polobohov, sú čiastočkami Najvyššieho Pána, má dokonalé poznanie. Ak zabudne na túto základnú skutočnosť a oddá sa uctievaniu polobohov, dostane sa na ich planéty, čo nie je ten istý cieľ, aký dosiahnu Kṛṣṇovi oddaní.

Výsledky získané uctievaním polobohov sú pominuteľné, lebo v hmotnom svete sú planéty, polobohovia aj ich uctievači pominuteľní. V tomto verši sa preto veľmi jasne píše, že všetky výsledky dosiahnuté uctievaním polobohov sú pominuteľné a takému uctievaniu sa venujú len menej inteligentní ľudia. Keďže čistý oddaný láskyplne slúži Kṛṣṇovi s mysľou naňho upretou, dosiahne večnú blaženú existenciu, plnú poznania, a jeho výsledky sa odlišujú od výsledkov, ktoré dosiahnu obyčajní uctievači polobohov. Najvyšší Pán je neobmedzený a rovnako neobmedzená je aj milosť, milosrdenstvo a priazeň, ktorú preukazuje Svojím oddaným.

« Previous Next »