No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 20

практи пуруш̣а чаива
виддхй андӣ убхв апи
викрш ча гуш чаива
виддхи практи-самбхавн

практим – материалната природа; пуруш̣ам – живите същества; ча – също; ева – несъмнено; виддхи – трябва да разбереш; андӣ – без начало; убхау – и двете; апи – също; викрн – трансформации; ча – също; гун – трите гуи на природата; ча – също; ева – несъмнено; виддхи – знай; практи – материалната природа; самбхавн – причинени от.

Материалната природа и живите същества нямат начало. Техните трансформации и трите гуи на материята са продукти на материалната природа.

Чрез знанието, изложено в тази глава, човек може да разбере тялото (полето на дейностите) и познавачите на тялото (индивидуалната душа и Свръхдушата). Тялото е поле на дейността, състоящо се от материални елементи. Индивидуалната душа, въплътена и наслаждаваща се на дейностите на тялото, се нарича пуруш̣а, живо същество. Тя е единият от познавачите, другият е Свръхдушата. Разбира се, Свръхдушата и индивидуалното същество са различни проявления на Върховната Божествена Личност. Живото същество е една от енергиите му, а Свръхдушата – негова лична експанзия.

Материалната природа и живото същество са вечни. Това означава, че са съществували и преди сътворението. И двете са енергия на Върховния Бог, но живите същества се отнасят към неговата висша енергия. И живите същества, и материалната природа са съществували преди проявяването на този космос. Материалната природа е била погълната от Върховната Божествена Личност, Мах-виш̣у, и когато е станало нужно, е била проявена посредством махат-таттва. Живите същества също пребивават в Бога, но понеже са обусловени, нямат склонност да му служат. Затова не са допускани в духовното небе. Но когато материалната природа бъде проявена, тези живи същества отново получават възможност да действат в материалния свят и да се подготвят за влизане в духовния свят. В това се състои цялата мистерия на материалното творение. В действителност живото същество е изначално духовна частица, неразделно свързана с Върховния Бог, но поради непокорството си, то става обусловено от материалната природа. Няма значение как живите същества, принадлежащи на висшата енергия на Бога, са влезли в контакт с материалната природа. Върховната Божествена Личност обаче знае как и защо това се е случило в действителност. В писанията Бог казва, че привлечените от материалната природа са изложени на трудна борба за съществуване. От тези няколко стиха трябва ясно да разберем, че самата материална природа е причината на всички трансформации и изменения в материята под влияние на трите гуи. Всички трансформации и разнообразието сред живите същества се дължат на тялото. Но в духовно отношение всички живи същества са еднакви.

« Previous Next »