No edit permissions for Croatian

STIH 3

kṣetra-jñaṁ cāpi māṁ viddhi
sarva-kṣetreṣu bhārata
kṣetra-kṣetrajñayor jñānaṁ
yat taj jñānaṁ mataṁ mama


kṣetra-jñam – poznavatelj polja; ca – također; api – zacijelo; mām – Ja; viddhi – znaj; sarva – svim; kṣetreṣu – u tjelesnim poljima; bhārata – o sine Bharate; kṣetra – polju djelovanja (tijelu); kṣetra-jñayoḥ – i poznavatelju polja; jñānam – znanje o; yat – to koje; tat – to; jñānam – znanje; matam – mišljenje; mama – Moje.


O potomče Bharate, znaj da sam Ja poznavatelj u svim tijelima. Znanje o tijelu i njegovu poznavatelju naziva se znanjem. To je Moje mišljenje.


SMISAO: Prilikom razmatranja tijela i poznavatelja tijela, duše i Nad-duše, bit će obrađene tri različite teme: Gospodin, živo biće i materija. U svakom polju djelovanja, u svakom tijelu, nalaze se dvije duše: individualna duša i Nad-duša. Budući da je Nad-duša potpuna ekspanzija Svevišnje Božanske Osobe Kṛṣṇe, Kṛṣṇa kaže: „Ja sam također poznavatelj, ali nisam individualni poznavatelj tijela. Ja sam vrhovni poznavatelj. Prebivam u svakom tijelu kao Paramātmā, Nad-duša."


Onaj tko podrobno prouči polje djelovanja i poznavatelja polja, na temelju izjava ove Bhagavad-gīte, može steći znanje.


Gospodin kaže: „Ja sam poznavatelj polja djelovanja u svakom pojedinom tijelu." Pojedinac može poznavati vlastito tijelo, ali ne i druga tijela. Svevišnja Božanska Osoba, koja prebiva kao Nad-duša u svim tijelima, zna sve o svim tijelima. Poznaje sva različita tijela i sve različite vrste života. Građanin može znati sve o svom komadu zemlje, ali kralj posjeduje znanje ne samo o svojoj palači već i o svim posjedima svojih podanika. Netko može biti vlasnik jednoga tijela, ali Svevišnji je Gospodin vlasnik svih tijela. Kralj je izvorni vlasnik kraljevstva, a građani su podređeni vlasnici. Slično tome, Svevišnji je Gospodin vrhovni vlasnik svih tijela.


Tijelo se sastoji od osjetila. Svevišnji je Gospodin Hṛṣīkeśa, što znači „upravitelj osjetila". On je izvorni upravitelj osjetila, kao što je kralj izvorni upravitelj svih djelatnosti u državi; građani su podređeni upravitelji. Gospodin kaže: „Ja sam također poznavatelj." To znači da je vrhovni poznavatelj. Individualna duša poznaje samo svoje tijelo. U vedskoj je književnosti rečeno:

kṣetrāṇi hi śarīrāṇi
bījaṁ cāpi śubhāśubhe
tāni vetti sa yogātmā
tataḥ kṣetra-jña ucyate


U ovom tijelu, koje se naziva kṣetra, prebivaju vlasnik tijela i Svevišnji Gospodin, koji poznaje tijelo i vlasnika tijela. Zato se Gospodin naziva poznavateljem svih polja. Razlika između polja djelovanja, poznavatelja djelatnosti i vrhovnog poznavatelja djelatnosti objašnjena je na sljedeći način. Savršeno znanje o prirodi tijela, prirodi duše i prirodi Nad-duše u vedskoj se književnosti naziva jñānom. To je Kṛṣṇino mišljenje. Spoznaja istodobne istovjetnosti i različitosti duše i Nad-duše predstavlja znanje. Onaj tko ne shvaća polje djelovanja i poznavatelja djelatnosti nema savršeno znanje. Moramo shvatiti položaj prakṛti (prirode), puruṣe (uživatelja prirode) i īśvare (poznavatelja koji vlada ili upravlja prirodom i individualnom dušom). Ne bismo ih trebali zamijeniti. Ne bismo trebali zamijeniti slikara, sliku i slikarski stalak. Priroda je materijalni svijet, koji predstavlja polje djelovanja, a uživatelj je prirode živo biće. Viši je od njih vrhovni upravitelj, Božanska Osoba. Vedska izreka glasi – bhoktā bhogyaṁ preritāraṁ ca matvā / sarvaṁ proktaṁ tri-vidhaṁ brahmam etat (Śvetāśvatara Upaniṣada 1.12). Postoje tri shvaćanja Brahmana: Brahman kao prakṛti ili polje djelovanja, Brahman kao jīva (individualna duša) koja pokušava gospodariti materijalnom prirodom i Brahman kao upravitelj prakṛti i jīve, koji je zbiljski upravitelj.


U ovom će poglavlju biti objašnjeno da je jedan poznavatelj pogrešiv, a drugi nepogrešiv. Jedan je nadređen, a drugi podređen. Onaj tko misli da su oba poznavatelja polja potpuno istovjetna proturječi Svevišnjoj Božanskoj Osobi, koja ovdje jasno kaže: „Ja sam također poznavatelj polja djelovanja". Onaj tko pogrešno misli da je uže zmija nema znanje. Postoje razne vrste tijela i razni vlasnici tijela. Svaka duša posjeduje osebujnu sposobnost vladanja materijalnom prirodom i zato postoje različita tijela, ali Svevišnji također prebiva u njima kao upravitelj. Riječ je ca značajna, jer upućuje na sveukupnost svih tijela. To je mišljenje Śrīla Baladeve Vidyābhūṣaṇe. Kṛṣṇa je Nad-duša koja prebiva u svakom tijelu, odvojeno od individualne duše. Kṛṣṇa ovdje jasno kaže da Nad-duša upravlja i poljem djelovanja i ograničenim uživateljem.

« Previous Next »