No edit permissions for Korean

제16절

박뚬 아르하샤세쉐나 vaktum arhasy aśeṣeṇa
디뱌 햐뜨마-비부따야하 divyā hy ātma-vibhūtayaḥ
야비르 비부띠비르 로깐 yābhir vibhūtibhir lokān
이맘스 뜨밤 비아뺘 띠쉬타시 imāṁs tvaṁ vyāpya tiṣṭhasi

박뚬: 말하다, 아르하시: 너는 가치가 있다, 아세쉐나: 상세히, 디뱌하: 신성한, 히: 확실히, 아뜨마: 당신 자신의, 비부따야하: 풍요, 야비히: 그것으로, 비부띠비히: 풍요함, 로깐: 모든 행성, 이만: 이러한, 뜨밤: 당신, 비야뺘: 두루 존재하는, 띠쉬타시: 유지하다.

당신의 신성한 풍요로움으로, 당신께서 이 모든 세계에 두루 존재하시는 것에 관해 상세히 말씀해 주소서.

이 절에서 아르주나가 최고인격신, 끄리쉬나의 이해에 관해 이미 흡족해하고 있는 것이 나타난다. 끄리쉬나의 은총으로 아르주나는 개인적 경험과 지성, 지식을 가지게 되었고, 또한 이러한 것을 통해 얻을 수 있는 다른 모든 것도 얻게 되었으며 끄리쉬나가 최고인격신이라는 것을 이해하게 되었다. 그에게 이제 의심이란 남아있지 않지만, 끄리쉬나께 당신의 편재하는 특성에 관해 설명해 줄 것을 간청하고 있다. 아르주나는 끄리쉬나께서 어떻게 당신의 여러 에너지를 통해 널리 충만하실 수 있는지 여쭙고 있다. 우리는 아르주나가 보통 사람들을 위해 이러한 질문을 하고 있다는 것을 알아야 한다.

« Previous Next »