No edit permissions for Polish

TEKST 12

ye caiva sāttvikā bhāvā
rājasās tāmasāś ca ye
matta eveti tān viddhi
na tv ahaṁ teṣu te mayi

ye – wszystkie, które; ca – i; eva – z pewnością; sāttvikāḥ – w dobroci; bhāvāḥ – stan istnienia; rājasāḥ – w sile pasji; tāmasāḥ – w sile ignorancji; ca – również; ye – wszystko, które; mattaḥ – ode Mnie; eva – na pewno; iti – w ten sposób; tān – Ci; viddhi – spróbuj się dowiedzieć; na – nie; tu – ale; aham – Ja; teṣu – w nich; te – oni; mayi – we Mnie.


Wiedz, że wszystkie stany istnienia, czy to będące w dobroci, pasji, czy też ignorancji – z Mojej manifestują się energii. W pewnym sensie jestem więc wszystkim, a jednak jestem niezależny i siły natury materialnej nie mają na Mnie wpływu, lecz – wprost przeciwnie – spoczywają one we Mnie.


ZNACZENIE:
 
Wszystkie materialne czynności w tym materialnym świecie pozostają pod wpływem trzech sił natury materialnej. Mimo iż siły te są emanacjami Najwyższego Pana Kṛṣṇy, On Sam nie jest od nich uzależniony. Na przykład ktoś może zostać ukarany zgodnie z prawem państwowym, lecz król, pracodawca, nie podlega temu prawu. Podobnie, wszystkie siły natury materialnej – dobroć, pasja i ignorancja – są emanacjami Najwyższego Pana Kṛṣṇy, ale Kṛṣṇa nie jest uzależniony od natury materialnej. Dlatego jest On nirguṇa, co oznacza, że te guṇy, czyli siły natury materialnej, mimo iż ich źródłem jest On Sam, nie mają na Niego wpływu. Jest to jedna z cech charakterystycznych dla Bhagavāna, Najwyższej Osoby Boga.

« Previous Next »