No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 15

sarvendriya-guṇābhāsaṁ
sarvendriya-vivarjitam
asaktaṁ sarva-bhṛc caiva
nirguṇaṁ guṇa-bhoktṛ ca

sarva — všetkých; indriya — zmyslov; guṇa — kvalít; ābhāsam — pôvodný zdroj; sarva — všetky; indriya — zmysly; vivarjitam — bez; asaktam — bez pripútanosti, sarva-bhṛt — udržovateľ všetkého; ca — tiež; eva — zaiste; nirguṇam — bez hmotných kvalít; guṇa-bhoktṛ — pán hmotných kvalít; ca — tiež.

Nadduša je pôvodným zdrojom všetkých zmyslov, hoci sama zmysly nemá. Nie je ničím pútaná, a predsa udržiava všetky živé bytosti. Je transcendentálna voči kvalitám hmotnej prírody a zároveň týmto kvalitám vládne.

Najvyšší Pán nemá hmotné zmysly ako živé bytosti, a predsa je zdrojom všetkých zmyslov. Individuálne duše majú v skutočnosti duchovné zmysly, ktoré sú v podmienenom stave zahalené hmotnými látkami, a preto ich činnosť prejavujú prostredníctvom hmoty. Zmysly Najvyššieho Pána takto pokryté nie sú. Jeho zmysly sú transcendentálne, a preto sa nazývajú nirguṇa. Slovo guṇa označuje hmotnú kvalitu, no Jeho zmysly nie sú zahalené hmotou. Musíme si uvedomiť, že Jeho zmysly sa ani v náznaku nepodobajú našim. Hoci Je zdrojom všetkých zmyslových aktivít, Má transcendentálne zmysly, ktoré sú nepoškvrnené. To je veľmi pekne vysvetlené vo Śvetāśvatara Upaniṣade (3.19): apāṇi-pādo javano grahītā. Najvyšší Pán nemá hmotné ruky, ale má Svoje ruky a prijíma nimi obete, ktoré Mu boli obetované. To je rozdiel medzi podmienenou dušou a Naddušou. Nemá hmotné oči, ale má Svoje oči; ako by inak mohol vidieť? Vidí všetko — minulosť, prítomnosť i budúcnosť. Sídli v srdci všetkých živých tvorov a vie, čo sme vykonali v minulosti, čo robíme teraz a čo nás čaká v budúcnosti. To je potvrdené v Bhagavad-gīte. Najvyšší Pán vie všetko, no Jeho nepozná nik. Hovorí sa, že Najvyšší Pán nemá nohy ako my, a predsa sa môže pohybovať v priestore, pretože má duchovné nohy. Inými slovami, Boh nie je neosobný — má oči, nohy, ruky a všetko ostatné, a keďže sme Jeho čiastočkami, máme ich aj my. Jeho ruky, nohy, oči a zmysly však nie sú znečistené hmotnou prírodou.

Bhagavad-gītā potvrdzuje, že keď sa Boh zjavuje, zjavuje sa taký, aký je, vďaka Svojej vnútornej energii. Nie je znečistený hmotnou energiou, pretože je jej Pánom. Vo Vedach sa píše, že celé Jeho telo je duchovné. Má večnú podobu, zvanú sac-cid-ānanda-vigraha. Má všetky vznešené vlastnosti a patrí Mu všetko bohatstvo a všetka energia. Je najinteligentnejší a plný poznania. To sú niektoré z vlastností Najvyššieho Pána. Je udržovateľom všetkých živých bytostí a svedkom všetkých skutkov. Podľa toho, čo môžeme vyrozumieť z Ved, je Najvyšší Pán vždy transcendentálny. Pán má hlavu, tvár, ruky a nohy, hoci ich nemôžeme vidieť. Jeho podobu však môžeme uzrieť, keď sa povýšime na transcendentálnu úroveň. Momentálne sú naše zmysly znečistené hmotou, a preto Ho vidieť nemôžeme. Hmotne ovplyvnení impersonalisti nemôžu pochopiť Osobnosť Božstva.

« Previous Next »