No edit permissions for Bulgarian

ТЕКСТ 1

шрӣ-бхагавн увча
маий сакта-ман пртха
йога юджан мад-шрая
асашая самагра м
ятх гя̄сяси тач чху

шрӣ-бхагавн увча – Върховният Бог каза; маий – към мен; сакта-ман – привързан ум; пртха – о, сине на Птх; йогам – себепознание; юджан – като практикува; мат-шрая – в съзнание за мен (Кш̣а съзнание); асашаям – без съмнение; самаграм – напълно; мм – мен; ятх – как; гя̄сяси – можеш да узнаеш; тат – това; шу – опитай се да чуеш.

Върховният Бог каза: Сега чуй, о, сине на Птх, как чрез практикуване на йога в пълно съзнание за мен, с ум, привързан към мен, можеш без съмнение да ме опознаеш напълно.

В седма глава на Бхагавад-гӣт подробно се обяснява същността на Кш̣а съзнание. Кш̣а притежава всички съвършенства и тук е описано как ги проявява. Посочени са четирите групи щастливи хора, които се привързват към Кш̣а, и четирите групи нещастни хора, които никога не приемат Кш̣а.

В първите шест глави на Бхагавад-гӣт живото същество е описано като нематериална душа, способна да се издигне до себепознание чрез различни видове йога. В края на шеста глава се казва ясно, че непоколебимата съсредоточеност на ума върху Кш̣а, с други думи, Кш̣а съзнание, е най-висшата форма на йога. Като съсредоточава ума си върху Кш̣а, човек е в състояние да опознае напълно Абсолютната Истина; но не и по друг начин. Постигането на безличностното брахмаджьоти или на локализираната Парамтм не е съвършено знание за Абсолютната Истина, тъй като е частично. Пълното и научно познание е Кш̣а, затова всичко се разкрива на онзи, който е осъзнат за Кш̣а. Той разбира, че Кш̣а е окончателното знание, отвъд всяко съмнение. Различните видове йога са само етапи по пътя на Кш̣а съзнание. Този, който се заеме непосредствено с Кш̣а съзнание, едновременно узнава всичко за брахмаджьоти и Парамтм. С йога метода на Кш̣а съзнание всичко може да се опознае в неговата пълнота – Абсолютната Истина, живите същества, материалната природа, както и многообразните им проявления.

Затова човек трябва да започне да практикува йога, както е посочено в последния стих на шеста глава. Съсредоточаването на ума върху Кш̣а, Върховния, става възможно чрез предписаното предано служене по девет различни начина, сред които шраваам е първият и най-важният. Ето защо Господ казва на Арджуна: тач чху – „Чуй от мен“. Никой не е по-голям авторитет от Кш̣а и затова, като го слуша, човек получава великата възможност да стане съвършено Кш̣а осъзнат. Затова трябва да се учим директно от Кш̣а или негов чист предан, а не от някой случаен парвеню, надут с академичното си образование.

В Шрӣмад Бхгаватам този метод за разбиране на Кш̣а, Върховния Бог, Абсолютната Истина, се описва във втора глава на Първа песен по следния начин:

шват сва-катх кш̣а
пуя-шраваа-кӣртана
хдй анта-стхо хй абхадри
видхуноти сухт сатм

наш̣а-прйеш̣в абхадреш̣у
нитя бхгавата-севая̄
бхагаватй уттама-шлоке
бхактир бхавати наиш̣хикӣ

тад раджас-тамо-бхв
кма-лобхдаяш ча йе
чета етаир анвиддха
стхита саттве прасӣдати

ева прасанна-манасо
бхагавад-бхакти-йогата
бхагават-таттва-вигя̄на
мукта-сагася джяте

бхидяте хдая-грантхиш
чхидянте сарва-сашая̄
кш̣ӣянте чся карми
дш̣а евтманӣшваре

„Да се слуша за Кш̣а от ведическата литература или непосредствено от него в Бхагавад-гӣт, е само по себе си благочестива дейност. Бог Кш̣а, пребиваващ в сърцето на всекиго, действа като най-добронамерен приятел и пречиства предания, който постоянно слуша за него. Така преданият, по естествен начин, развива спящото си трансцендентално знание. Докато слуша още и още за Кш̣а от Бхгаватам и другите предани, той става непоколебим в служенето си към Бога. Преданото служене освобождава от проявленията на страстта и невежеството и така материалната похот и алчност намаляват. Когато тези замърсявания се изчистят, преданият се установява в чистото добро и вдъхновен от преданото служене, прониква в науката за Бога. Така бхакти йога разсича здравия възел на материалната привързаност и позволява бързо да се достигне нивото асашая самаграм, разбиране на Върховната Абсолютна Истина, Божествената Личност“ (Шрӣмад Бхгаватам, 1.2.17 – 21). Следователно само като слуша от Кш̣а или от негов предан в Кш̣а съзнание, човек може да разбере науката за Кш̣а.

« Previous Next »