No edit permissions for Čeština

TEXT 10

teṣāṁ satata-yuktānāṁ
bhajatāṁ prīti-pūrvakam
dadāmi buddhi-yogaṁ taṁ
yena mām upayānti te

teṣām — těm; satata-yuktānām — stále zaměstnaným; bhajatām — prokazováním oddané služby; prīti-pūrvakam — v láskyplné extázi; dadāmi — dávám; buddhi-yogam — skutečnou inteligenci; tam — tu; yena — díky které; mām — ke Mně; upayānti — přicházejí; te — oni.

Těm, kteří jsou neustále oddáni láskyplné službě Mně, dávám poznání, které jim umožní ke Mně dospět.

V tomto verši je důležité slovo buddhi-yogam. V druhé kapitole Pán řekl Arjunovi, že mu již vysvětlil mnoho věcí a že ho zasvětí do buddhi-yogy. Zde je popsána. Buddhi-yogou se rozumí jednání s vědomím Kṛṣṇy; to je nejvyšší úroveň inteligence. Buddhi znamená inteligence a yoga značí mystické činnosti či mystický způsob pozvednutí se. Pokud se někdo snaží vrátit domů, zpátky k Bohu, a začne se plně věnovat rozvíjení vědomí Kṛṣṇy na úrovni oddané služby, jeho jednání se nazývá buddhi-yoga. Jde tedy o proces, který umožňuje dostat se ze zapletení charakterizujícího tento hmotný svět. Konečným cílem je Kṛṣṇa. Lidé to však nevědí, a proto je pro každého důležitá společnost oddaných a pravého duchovního učitele. Všichni musí vědět, že cíl je Kṛṣṇa, a když mají cíl určen, mohou pomalu ale jistě postupovat kupředu a nakonec ho dosáhnou.

Pokud někdo zná cíl života, ale je poután k plodům činností, jedná na úrovni karma-yogy. Když ví, že cílem je Kṛṣṇa, ale rád se oddává myšlenkové spekulaci, pomocí které chce Kṛṣṇovi porozumět, jedná na úrovni jñāna-yogy. A zná-li cíl a hledá Kṛṣṇu zcela na úrovni vědomí Kṛṣṇy a oddané služby, pak provádí bhakti-yogu neboli buddhi-yogu, což je úplná yoga představující nejdokonalejší úroveň života.

Někdo může mít pravého duchovního učitele a hlásit se k duchovní organizaci, ale přesto nebýt natolik inteligentní, aby dosahoval pokroku. Ani to však není nepřekonatelná překážka — tehdy ho Kṛṣṇa v nitru vede, aby k Němu mohl nakonec bez potíží dospět. Předpokladem je, že dotyčný neustále jedná vědom si Kṛṣṇy a s láskou a oddaností vykonává nejrůznější služby. Měl by se věnovat nějaké práci pro Kṛṣṇu a tu konat s láskou. Pokud není oddaný dostatečně inteligentní, aby dosahoval pokroku na cestě seberealizace, ale je upřímný a odevzdaný činnostem oddané služby, Pán mu dává k pokroku příležitost a umožní mu, aby k Němu nakonec dospěl.

« Previous Next »