No edit permissions for Croatian

STIH 28

samaṁ sarveṣu bhūteṣu
tiṣṭhantaṁ parameśvaram
vinaśyatsv avinaśyantaṁ
yaḥ paśyati sa paśyati


samam – jednako; sarveṣu – u svim; bhūteṣu – živim bićima; tiṣṭhan-tam – prebiva; parama-īśvaram – Nad-duša; vinaśyatsu – u uništivim; avinaśyantam – nisu uništene; yaḥ – onaj tko; paśyati – vidi; saḥ – on; paśyati – istinski vidi.


Onaj tko u svim tijelima pokraj duše vidi Nad-dušu i tko shvaća da ni duša ni Nad-duša u uništivom tijelu nikada ne bivaju uništene, istinski vidi.


SMISAO: Onaj tko zahvaljujući dobrom društvu može vidjeti tri stvari zajedno – tijelo, vlasnika tijela (ili dušu) i prijatelja duše – posjeduje pravo znanje. Ako nema društvo pravoga poznavatelja duhovne stvarnosti, ne može vidjeti te tri stvari. Oni koji nemaju takvo društvo nalaze se u neznanju. Vide samo tijelo i misle da s uništenjem tijela sve biva svršeno. Ustvari, nije tako. Nakon uništenja tijela i duša i Nad-duša nastavljaju svoje vječno postojanje, u raznim pokretnim i nepokretnim oblicima. Sanskritska riječ parameśvara katkada se prevodi kao „individualna duša", jer je duša gospodar tijela i nakon uništenja tijela prelazi u drugi oblik. Zato je gospodar. Drugi prevode riječ parameśvara kao „Nad-duša". U svakom slučaju, i Nad-duša i duša nastavljaju postojati. Ne bivaju uništeni. Onaj tko to može vidjeti vidi stvari takve kakve jesu.

« Previous Next »