No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 17

teṣāṁ jñānī nitya-yukta
eka-bhaktir viśiṣyate
priyo hi jñānino ’tyartham
ahaṁ sa ca mama priyaḥ

teṣām — z nich; jñānī — ten, kto je obdarený dokonalým poznaním; nitya-yuktaḥ — vždy zamestnaný; eka — jedine; bhaktiḥ — oddanou službou; viśiṣyate — obzvlášť; priyaḥ — veľmi drahý; hi — určite; jñāninaḥ — človeku obdarenému poznaním; atyartham — nado všetko; aham — Ja; saḥ — on; ca — tiež; mama — Mne; priyaḥ — drahý.

Najlepší z nich je ten, kto Mi vždy oddane a láskyplne slúži obdarený dokonalým poznaním, lebo takému človeku som zo všetkého najdrahší a on je drahý Mne.

Keď sa trpiaci, zvedaví, chudobní a hľadajúci najvyššie poznanie oslobodia od hmotných túžob, môžu sa stať čistými oddanými. No ten, kto pristupuje k Pánovi s túžbou poznať Absolútnu Pravdu a nemá hmotné túžby, sa skutočne stane čistým oddaným. Ako tu Pán hovorí, najlepší z týchto štyroch je oddaný, ktorý dosiahol dokonalé poznanie a zapojil sa do oddanej služby. Prehlbovanie poznania ho najskôr privedie k poznatku, že vlastné ja sa odlišuje od hmotného tela. Keď pokročí, dospeje k poznaniu o neosobnom Brahmane a o Paramātme. Len čo sa človek úplne očistí, uvedomí si, že jeho pravou povinnosťou je večne slúžiť Bohu. Stykom s čistými oddanými sa očistia trpiaci, zvedaví, hľadajúci hmotný zisk aj tí, ktorí sú obdarení poznaním. No ten, kto už na začiatku pristupuje k Bohu s plným poznaním a zároveň Mu oddane slúži, je Kṛṣṇovi veľmi drahý. Kto dosiahol čisté poznanie o transcendentálnej povahe Najvyššej Božskej Osobnosti, je vo svojej oddanej službe natoľko chránený, že ho hmotné znečistenie nemôže ovplyvniť.

« Previous Next »