No edit permissions for Slovenčina

VERŠ 18

udārāḥ sarva evaite
jñānī tv ātmaiva me matam
āsthitaḥ sa hi yuktātmā
mām evānuttamāṁ gatim

udārāḥ — ušľachtilí; sarve — všetci; eva — zaiste; ete — títo; jñānī — ten, kto dosiahol poznanie; tu — ale; ātmā eva — tak ako Ja; me — Môj; matam — názor; āsthitaḥ — zotrváva; saḥ — on; hi — vskutku; yukta-ātmā — zapojený do oddanej služby; mām — Mne; eva — určite; anuttamām — najvyšší; gatim — konečný cieľ.

Všetci títo oddaní sú nepochybne ušľachtilé duše, ale toho, kto dosiahol poznanie o Mne, považujem za Seba samotného, lebo tým, že Mi oddane slúži, sa dostane k najvyššiemu a najdokonalejšiemu cieľu, ku Mne.

Nesmieme si myslieť, že Pán nemá rád oddaných, ktorí ešte nedosiahli úplné poznanie. Najvyšší Pán vraví, že všetci sú ušľachtilí, pretože všetci, ktorí sa k Nemu obracajú s akoukoľvek motiváciou, sú veľké duše čiže mahātmovia. Oddaných, ktorí niečo požadujú za svoju službu, Pán prijme tiež, lebo medzi nimi v každom prípade dochádza k výmene vzťahu. Z náklonnosti prosia Pána o hmotné výhody, a keď im ich prosbu splní, uspokoja sa tak, že urobia pokrok v oddanej službe. Ale ten, kto slúži Najvyššiemu Pánovi s dokonalým poznaním, je Kṛṣṇovi veľmi drahý, lebo jeho jediným cieľom je slúžiť Kṛṣṇovi s láskou a oddanosťou. Taký oddaný by nemohol žiť ani chvíľočku bez styku s Najvyšším Pánom, alebo bez láskyplnej služby. Śrī Kṛṣṇa má teda oddaného veľmi rád a nemôže sa od neho odlúčiť.

V Śrīmad-Bhāgavatame (9.4.68) Pán hovorí:

sādhavo hṛdayaṁ mahyaṁ
sādhūnāṁ hṛdayaṁ tv aham
mad-anyat te na jānanti
nāhaṁ tebhyo manāg api

„Oddaní sú vždy v Mojom srdci a Ja som vždy v srdci oddaných. Nejestvuje pre nich nič okrem Mňa a ani Ja nemôžem zabudnúť na oddaných. Medzi Mnou a čistými oddanými je vždy veľmi dôverný vzťah. Čistí oddaní, ktorí sú obdarení dokonalým poznaním, nikdy nestratia duchovné spojenie, a preto sú Mi veľmi drahí.“

« Previous Next »